• Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna deťom materskej školy

      Riaditeľka školy po dohode so zriaďovateľom udeľuje
      riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 2. 9. 2022 deťom  materskej školy.

      Prevádzka materskej školy bude po prerušení výchovno-vzdelávacieho procesu pokračovať v riadnom režime od pondelka 5. 9. 2022.  

      Mgr. Mária Kromková

    • Info
     • Info

     • Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová                  Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30                          facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
      klubu detí je 5,- €/mesiac.
                    Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.                          
      Číslo účtu: SK26
      0200 0000 0016 3681 0556

      Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD: Dieťa bude zo školského klubu vyzdvihnuté  zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá bola uvedená v zápisnom lístku. Ak v zápisnom lístku rodič uvedie, že dieťa môže odchádzať zo školského klubu samé, v tom prípade ho vychovávateľka pustí iba v čase, ktorý je uvedený na zápisnom lístku. Dieťa bude predčasne uvoľnené zo školského klubu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje -  meno a priezvisko dieťaťa, dátum, kedy má byť dieťa uvoľnené, hodina a spôsob odchodu ( napr. odchádza sám ), podpis zákonného zástupcu. Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany detí, ktoré navštevujú školský klub ako aj z dôvodu ochrany vychovávateľky, ktorá je za prítomné deti zodpovedná.

      Pri vyzdvihovaní detí môžete volať na tel. číslo 0908 848 659.

      Príprava na vyučovanie: od 14:00 do 15:00

      Písanie domácich úloh je na uvážení rodičov. Ak si rodič žiada, aby dieťa písalo domáce úlohy v školskom klube, osobne to nahlási vychovávateľke. Na základe skúsenosti žiadame rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že domáce úlohy sa robia vo vyhradenom čase. Vychovávateľka nezodpovedá za to, ak dieťa aj po opakovanom upozornení odmieta robiť domáce úlohy napriek tomu, že na začiatku školského roka si to rodič žiadal. V školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy. Zo šlabikárov a čítaniek čítajú doma. Vychovávateľka vysvetľuje zadania domácich úloh, pomáha pri ich plnení.                            

          Domáce úlohy kontrolujú rodičia!!!

    • Výlet na jednotku
     • Výlet na jednotku

     • Dňa 23. júna 2022 sme spolu s ôsmakmi a siedmakmi podnikli nezvyčajný výlet do našich veľhôr. Túru na Veľké Hincovo pleso. Najprv sme sa presunuli k Štrbskému plesu - k jednému z najznámejších v Tatrách. Neskôr sme absolvovali trasu na Popradské pleso. A nakoniec nás čakal vytúžený cieľ - Veľké Hincovo pleso, najväčšie a najhlbšie pleso na území Vysokých Tatier. Počasie bolo ideálne na takúto krásnu turistiku.
      Takýto výlet odporúčam všetkým milovníkom prírody!

      Linda Verešpejová, 9. A

     • Deti deťom

     • 19. júna 2022 v popoludňajších hodinách krivianskym amfiteátrom rozozneli jemné hlásky detí. Konal sa totiž detský festival Hornej Torysy pod názvom „Deti deťom“. Tejto prehliadky detských a mládežníckych talentov sa zúčastnilo trinásť vystupujúcich zoskupení z bližšieho, ale aj širšieho okolia. V Krivanoch predviedli svoj talent aj krivianski žiaci -  chlapci a dievčatá  záujmového útvaru Čerkutka, ktorí predviedli zaujímavé pásmo s názvom „Baveňe dzecoch“. Žiačky druhého stupňa vystúpili s pásmom šarišských piesní. Na akordeóne žiakov doprevádzal učiteľ Mgr. Jozef Petrík. Deti dostali za odmenu čapovanú kofolu, drobnú sladkosť a zapojili sa aj do tomboly, z ktorej si odniesli krásne ceny.
       
       Mgr. Zuzana Brillová                                                                                                  

     • Exkurzia 5.A a 6.A

     • Vo štvrtok 16.6.2022 sa uskutočnila exkurzia 5.A a 6.A v mestách Prešov a Košice. Dobre naladení sme presne o ôsmej hodine vyrazili autobusom z Krivian. Našou prvou zastávkou bol FUNDILAND v Prešove. Na tomto detskom interiérovom ihrisku sa naši piataci a šiestaci bláznili viac ako dve hodiny. Vyskúšali všetky atrakcie vrátane šmýkačiek, trampolín, lezeckej steny, lanových preliezačiek a šlapacích autíčok. Príjemne unavení sme pokračovali do Košíc, kde bola naším druhým cieľom Botanická záhrada Univerzity P. J. Šafárika. Vo vstupnej hale sme si prezreli živé aj vypreparované živočíchy z rôznych expedícií. Najviac zaujali obrovské pavúky a škorpióny. Potom sme pokračovali do skleníkov botanickej záhrady, v ktorých bola kvalitná horúčava. Zistili sme ako vyzerajú rastliny, na ktorých rastú pomaranče, citróny či mandarínky. Prezreli sme si expozíciu kaktusov, vodných rastlín a jeden skleník plný motýľov. Návštevu botanickej záhrady sme ukončili v arboréte, v ktorom sme si prezreli rastliny vonku v ich prirodzenom prostredí. V arboréte sme sa spoločne odfotili. Záver našej exkurzie bol venovaný Múzeu letectva v Košiciach. Múzeom nás sprevádzal jeden zo zamestnancov. Previedol nás jednotlivými hangármi aj vonkajšími priestormi. Videli sme modely aj reálne lietadlá a časti ich konštrukcií. Veľkým zážitkom bol prezidentský špeciál, v ktorom sme si mohli pozrieť aj jeho interiér. Posledné dva hangáre boli venované výstave veteránov, ktoré boli potechou pre naše oči. Exkurziu sme zvládli a všetci sme sa zdraví vrátili domov. 

      Mgr. Štefan Klembara

     • Botanikiáda

     • Dňa 1. júna sa žiaci 5. ročníka zúčastnili na regionálnom kole projektu BOTANIKIÁDA v Košiciach. Všetky aktivity sa odohrávali v priestoroch Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Školské kolá sa uskutočnili na základnej škole on-line formou. Piataci pracovali na teste z vedomosti o botanike. Najviac bodov získali Maroš HovanecDaniel Andraščík. V regionálnom kole boli títo žiaci zaradení do tímov. Na jednotlivých stanovištiach pozorovali, počúvali a kriticky riešili zadané úlohy. Odmenu nedostali iba víťazi prvých miest, ale každý súťažiaci - v podobe mnohých zážitkov, informácií, ba aj vlastnoručne zasadeného kvetu. Cieľom podujatia bolo pripraviť zábavné podujatie pre talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied či informovať o stromoch, rastlinách i zvieratách.

       Mgr. Mária Šimová

    • Gratulujeme
     • Gratulujeme

     • "Najúspešnejší riešitelia Matematického klokana z našej školy, Daniel Gustáv Babej (4.A) a Števko Berdis (1.A), boli minulý týždeň odmenení tričkom, diplomom a ďalšími vecnými cenami. Z ich úspechu sa tešíme a srdečne im gratulujeme."

     • Oznam

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch oznamuje, že na stredu  15.06.2022  udeľuje žiakom 2. stupňa (triedy 5.A, 6.A, 7.A, 8.A a 9.A) základnej školy riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

      Vyučovanie v triedach 1. stupňa a v špeciálnych triedach sa uskutoční 15. 6.2022 podľa riadneho rozvrhu. Prevádzka ŠKD bude v riadnom režime.

      Riaditeľka školy udeľuje riaditeľské voľno z organizačných dôvodov na deň 15.6.2022 aj deťom  materskej školy. Prevádzka materskej školy bude pokračovať v riadnom režime 16.6.2022.

      Mgr. Mária Kromková

    • Návšteva obecného úradu
     • Návšteva obecného úradu

     • Ježibaba v kotolni?

           „Same perše spoznaj svojo rodzisko a až potom dajaké San Francisco.“ Výrok známeho rodáka z Krivian pána Jána Lazoríka. Budovať vzťah k rodisku si každý začína od narodenia. Začíname spoznávať svet okolo seba, rodinu a neskôr aj miesto kde žijeme. Aj škola prispieva k spoznávaniu a fungovaniu reality života. Prváci z našej školy, spolu s pani učiteľkami Janičovou a Viktorovou, mali možnosť zoznámiť sa s priestormi a fungovaním obecného úradu v Krivanoch. V stredu 25. mája sme prijali pozvanie pána starostu Jána Šejirmana na malú exkurziu priestorov obecného úradu. Predstavil nám všetky priestory aj fungovanie a náplň práce jednotlivých kancelárií a zamestnancov. Vyrozprával nám históriu vzniku obecného erbu a vysvetlil proces uznania erbu štátom. Vedeli ste, že gajdica znázornená na erbe je výsledkom tvorivosti miestneho rodáka?        A že je jediná svojho druhu na svete?  Pán starosta nám dokonca ukázal aj priestory kotolne. Žiaci sa dozvedeli na akom princípe pracuje. Obecný úrad je vykurovaný ekologickým spôsobom na drevnú štiepku. Kuriozitou však je, že v kotle býva ježibaba, ktorá akurát nebola doma. J

           Tiež sme navštívili miestne múzeum, ktoré je plné zaujímavých exponátov zo života našich predkov. Deti si posedeli v školských laviciach, v ktorých sedeli možno práve ich prastarí rodičia. Bola to veľmi pôsobivá prehliadka.  

           Po prezretí areálu sme sa presunuli do zasadacej miestnosti obecného úradu. Pán starosta vysvetlil deťom, na čo taká miestnosť slúži. Žiaci si pripravili aj niekoľko otázok, na ktoré pán starosta ochotne odpovedal. Jednou z nich bola aj otázka, čo sa Vám najviac páči na obci Krivany. Odpoveď: „Všetko. Som hrdý, že som sa tu narodil a prežil doterajší život. Som spokojný so všetkým, čo sa tu vytvorilo. Svoje rodisko by som nevymenil za žiadne iné.“

           A že to bola návšteva ako sa patrí... Neobišli sme bez pohostenia. Zamestnanci obecného úradu si pre nás pripravili občerstvenie a malé darčeky.

           Všetkým zamestnancom a najmä pánovi starostovi sa chceme poďakovať za pozvanie a príjemne strávený čas v ich spoločnosti.

      PaedDr. Eva Viktorová

    • Nebeské divadlo
     • Nebeské divadlo

     • Štefánikove cesty za poznaním

      V takomto duchu sa niesol 9. ročník výtvarnej súťaže Memoriál Milana Rastislava Štefánika organizovanej pri príležitosti Dňa Milana Rastislava Štefánika v Lučenci.

      Naša škola sa zapojila prvýkrát a hneď sme si odniesli najcennejšie umiestnenie. Žiaci 2. a 3. ročníka sa podujali zobraziť Štefánikovú predstavu o Nebeskom divadle. Do výtvarnej súťaže bolo zaslaných 233 výtvarných prác. I. kategóriu reprezentuje 65 prác. Veľmi nás potešila správa, že práca žiačky 3.A Ireny Laciovej sa umiestnila na prvom mieste. Organizátorom sme boli pozvaní na  slávnostne vyhodnotenie výtvarnej súťaže do Lučenca. Dňa 4.5.2022 si Irenka v sprievode triednej učiteľky prebrala hodnotné ceny a diplom za svoju prácu. Z ocenenia sa veľmi tešíme a Irenke gratulujeme a držíme prsty pri ďalšej tvorivej práci.

      Mgr. Mária Onuferová

    • Zimná kalokagatia
     • Zimná kalokagatia

     • Kúzelná športová zima

      Celoslovenskú kultúrno-umeleckú súťaž, organizovanú každé dva roky, narušila pandémia, čím sa oddialilo vyhodnotenie. Prijali sme pozvanie na prezentáciu výtvarných prác, ktorá sa uskutočnila 21.apríla na Štrbskom Plese vo  Vysokých Tatrách. Už druhýkrát sme sa zapojili do súťaže a potvrdili, že na našej škole máme šikovných a kreatívnych výtvarníkov. V krásnom prírodnom prostredí obklopení horami sme si osobne prevzali diplomy a darčeky. Tento ročník priniesol niekoľko zaujímavých tém. Vo štvrtej kategórii (5. a 6. ročník) s témou  „Kúzelná športová zima“ získala  1. miesto Marianna Berdisová, žiačka 6. A triedy. V piatej kategórii (7. -  9. ročník) s témou piktogram „Medaila“ získala 2. miesto Ester Križalkovičová, žiačka 8. A triedy. Z výtvarných úspechov žiakov sa veľmi tešíme a prajeme veľa tvorivých nápadov v ďalšej tvorbe.
       Mgr. Katarína Janošková

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pondelok 11. apríla sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Ide o najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž, v ktorej každý rok súťažia milióny žiakov z celého sveta. Na našej škole sa jej zúčastnilo 32 žiakov prvého a druhého stupňa. Najlepší výsledok dosiahol štvrták Daniel Gustáv Babej, ktorý vyriešil správne viac ako 96 % úloh v teste. Vo svojej kategórii sa umiestnil na 64. mieste na Slovensku, z čoho sa veľmi tešíme. V tabuľke uvádzame najúspešnejších riešiteľov našej školy. Pri ich usporiadaní sme sa riadili percentilom, ktorý udáva, koľko percent žiakov v konkrétnej kategórii malo horší výsledok ako daný žiak. Teda čím je percentil väčší, tým je to pre žiaka lepšie. Za pomoc s organizáciou súťaže v 2. až 4. ročníku ďakujeme pani učiteľke Onuferovej a v 1. ročníku pani učiteľke Janičovej. Všetkým zúčastneným ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na diplomy a ceny, ktoré nám prídu v júni.

      Mgr. Štefan Klembara

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú prijímať 19. mája 2022 v čase od 14: 00 do 16: 00 h alebo po dohode s vedením materskej školy (tel. č. 0944 465 613) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast a ktorá obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca napísať rukou, na počítači alebo môže vyplniť formulár žiadosti  ELETRONICKÁ ŽIADOST, následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) a  doniesť v deň zápisu alebo vytlačiť a vypísať Žiadosť do MŠ, rovnako ju podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu. Zákonný zástupca dieťaťa spolu so žiadosťou predkladá  aj lekárske potvrdenie o zdravotnom stave LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA. Tlačivá sú k dispozícii aj na vrátnici školy a v MŠ.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Prednostne sa prijímajú deti (podľa miesta trvalého bydliska):

      1. deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, teda deti, ktoré do 38.2022 (vrátane) dosiahnu 5 rokov veku,
      2. deti od troch rokov veku,
      3. deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovené rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2022.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Deň Zeme

     • Ako si vtáčiky prstienky vyberali

      Deň Zeme, 22. apríl, sa neniesol iba v znamení sadenia stromčekov, ale aj spoznávania obyvateľov vzdušného priestoru. Žiaci prvého stupňa mali jedinečnú možnosť zoznámiť sa s ornitológom Michalom Revickým, ktorý im porozprával o živote vtákov v našom okolí. Žiaci sa presunuli k rieke Torysa, kde boli pripravené ornitologické siete, do ktorých pán Revický zachytával vtáky.

      Deťom vysvetľoval, čo je náplňou práce ornitológa a načo nám sú všetky poznatky o vtákoch, ktoré získava. Žiaci sa dozvedeli o priebehu vtáčej migrácie, pozreli si ornitologické siete a v nich zachytené vtáctvo. Niektorí žiaci si mohli vyskúšať vyberanie vtákov zo sietí. Medzi najzaujímavejšie informácie patrilo napríklad to, ktorý spevavec má najagresívnejšiu povahu - zistili sme, že sýkorka.

      Nakoniec si žiaci mohli v priamom prenose pozrieť priebeh značenia vtákov ornitologickými krúžkami - dostali prstienky. Po vybratí zo sietí im pán ornitológ dal na nohu ornitologický krúžok s jedinečným číslo. Všetko si zapísal do ornitologického denníka a po tomto procese žiaci mohli vtáčika opäť vypustiť do prírody. Prvá skupina žiakov s pánom ornitológom označila troch vtákov - z toho napríklad dvoch samcov penice čiernohlavej. Druhá skupina mala väčšie šťastie, podarilo sa im odchytiť až sedem vtákov - dve sýkorky belasé, muchárika čiernohlavého či väčšieho drozda plavého. Pre deti to bol nový a veľký zážitok. Veríme, že takúto vzácnu  návštevu budeme môcť privítať aj v budúcnosti.

                                                                                                                                                       Mgr. Kristína Revická

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Expedícia mravcov vo vesmírnom autobuse

      Žiaci prvého a druhého stupňa sa každoročne zapájajú do výtvarnej súťaže „ Vesmír očami detí “.  Cieľom tejto súťaže je prepojiť vedu s výtvarným umením. Niekedy je veľmi ťažké žiakom nakresliť predstavu o vesmíre. A ak sa to stane tak je tu ešte porota, ktorá hodnotí techniku a splnenie zadania. Tentokrát sa podarilo splniť očakávania poroty prvákom : Jakubovi Hovancovi, ktorého dielko bolo vybraté ako zaujímavá práca a Dávidovi Bujňačkovi. Dávidova práca s názvom  „Mravčia expedícia“ bola zaradená medzi najlepšie ocenené a postupuje do celoslovenského kola v Hurbanove. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2022. Chlapcom gratulujeme a Dávidovi držíme „ MRAVCE “ .

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Čitateľský oriešok
     • Čitateľský oriešok

     • Čítame a lúskame

      Žiaci prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy sa každoročne zapájajú do celoslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže s názvom Čitateľský oriešok 8.

      Úlohou detí bolo v rámci každého ročníka prečítať dva krátke texty,  po ich prečítaní odpovedať na kontrolné otázky a nakresliť o nich obrázok. Zo všetkých našich prác bola vybraná maľba prváčky Marianny Berdisovej. Teraz sa uchádza o hlasy na facebookovom profile RAABE. Práce s najväčším počtom lajkov v rámci verejného hlasovania získajú hodnotné ceny. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať do 16. mája 2022 do 12:00 hod.

      Marianke gratulujeme a prosíme o vaše hlasy na nižšie uvedenom linku.

      PaedDr. Katarína Janičová

      https://www.facebook.com/RaabeSlovensko/photos/a.4973182299386267/4973088212729009

     • Zápis

     • Dňa 6.4.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnil zápis do 1. ročníka. Žiaci predviedli svoju šikovnosť a ukázali svoje vedomosti. Počítali, maľovali, určovali farby, geometrické tvary a dokonca skoro všetci žiaci dokázali napísať svoje meno.  Budúci prváci si so sebou zobral kúsok potešenia. Bola to malá aktovka s mačičkou, ktorá k nám prišla z knihy O prváckom Mačiatku. V aktovke si žiaci našli milé prekvapenie - omaľovánky, farbičky a veľa iných pekných drobností. Každý budúci prváčik sa odfotil v našej bráne s mačiatkom a vybral si balónik. Žiakom sme zapriali veľa úspechov v budúcom školskom roku a odovzdali sme im pamätný list.

      Mgr. Zuzana Beňová