• Víťaz Bio olympiády

     •  Filip Šimko zvíťazil v okrese a postúpil do krajského kola Biologickej olympiády!

      Náš hrdý reprezentant školy, Filip Šimko, nedávno oslnil svojimi vedomosťami a vášňou v biologickom svete, keď sa zúčastnil Biologickej olympiády so zameraním na rastliny v okolí vôd. Jeho neuveriteľné úsilie a oddanosť priniesli ovocie, keď sa stal víťazom 1. miesta v okrese!

      Filipova cesta k výhre nebola ľahká. Svojimi znalosťami a nadšením pre biológiu dokázal prekonať všetky výzvy, s ktorými sa stretol počas súťaže. Jeho schopnosť pozorovania, analyzovania a pochopenia rastlín v ich prirodzenom prostredí nás ohromila a ukázala nám, aký veľký potenciál sa skrýva v tomto žiakovi.

      S jeho triumfom v okrese sa Filip teraz chystá postúpiť do ďalšieho kola súťaže - do krajského kola. Jeho úspech je dôkazom tvrdej práce, odhodlania a nezlomnej vášne pre vedu. Veríme, že bude pokračovať vo svojom úspešnom zapálení a že nás bude ďalej pýšiť svojimi úspechmi.

      Gratulujeme Filipovi k jeho úžasnému víťazstvu a želáme mu veľa šťastia a úspechov v nadchádzajúcom krajskom kole Biologickej olympiády! Nech sa mu darí a nech nás inšpiruje a obohacuje svojimi poznatkami o fascinujúcom svete rastlín.

      Mgr. Nikola Karaffová

     • Oznam

     • Zápis žiakov do 5. ročníka

      Prihláška do 5. ročníka ZŠ (školský rok 2024/2025)

      Prihlásiť žiaka / žiačku do piateho ročníka našej školy je možné nasledovne:

      Vyplniť a odoslať TU elektronickú prihlášku , následne ju vytlačiť a podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) doručiť do školy osobne alebo poštou na adresu školy alebo vhodením do poštovej schránky školy  pri hlavnom vchode.

      V prípade akýchkoľvek otázok, problémov s vyplnením, odoslaním alebo tlačou prihlášky nás bezodkladne kontaktujte na t. č.: 0910 897 681 a problém individuálne vyriešime. Ďakujeme.

      Ak sa chcete zápisu zúčastniť osobne, môžete tak urobiť v dňoch od 9. 5. do 17. 5. 2024 v čase od 7.30 – 15.00 h - k zápisu je potrebné priniesť:

      • Vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi,
      • rodný list žiaka,
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
      • v prípade potreby je možné dohodnúť termín zápisu na telefónnom čísle: 0910 897 681.

      Poznámka: Žiakov štvrtého ročníka našej ZŠ nie je potrebné prihlasovať. Školský obvod našej školy tvorí územie obce Krivany, aj celé územie susednej  obce Torysa, ktorá má zriadenú základnú školu pre 1. - 4. roč.

      Mgr. Mária Kromková
         
      riaditeľka školy

     • Oznam

     • PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

      NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Krivanoch v súlade s § 59 a 59a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025 sa budú prijímať 17. mája 2024 v čase od 15:00 do 16:30 h alebo po dohode s vedením školy (tel. č. 0910 897 681) dieťa bude možné zapísať aj v inom májovom termíne.

      Prijatie dieťaťa do MŠ je podmienené žiadosťou zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,  ktoré obsahuje aj údaje o povinnom očkovaní dieťaťa a v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj s vyjadrením príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporúčaním všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Zákonný zástupca môže využiť na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie formulár ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ, ktorý po vyplnení vytlačí a následne ho podpísaný, obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami) donesie v deň zápisu, spolu s potvrdením LEKÁRSKE POTVRDENIE O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA.

      Zákonný zástupca môže využiť aj formulár v tlačenej podobe, ktorý je k dispozícii na vrátnici a v MŠ ŽIADOSŤ DO MŠ, rovnako ho podpísať obidvoma rodičmi a doniesť v deň zápisu.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže podať žiadosť do viacerých materských škôl a doručiť ju osobne, poštou na adresu materskej školy,  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ s MŠ Krivany.

      Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

      • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

      (t.j. deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 5 rokov )

      • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie

      (t.j. deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky)

      • deti od troch rokov veku
      • deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú výnimočne, ak to umožňuje kapacita ustanovená rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva a podmienky MŠ.

      Zapísať je potrebné aj deti, ktoré nastúpia v priebehu školského roka.

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna 2024.

     • Turistický krúžok

     • Aktivity turistického krúžku vo februári až apríli

      Naša posledná zimná túra sa uskutočnila v nedeľu 4. februára. Počas nej sme prešli pohorím Hromovec. Vyrážali sme z Krásnej Lúky cez vrchy Kňazová (824 m) a Demianka (789 m) až do Krivian. Počas túry sme zažili sneh, dážď aj blato a naši žiaci ukázali, že sú skúsení turisti a dokážu zvládnuť aj takéto excesy počasia bez hundrania. Dokopy sme prešli 13,1 km (https://www.relive.cc/web/view/vNOP77KMX2v).

      Prvá tohtoročná jarná túra sa uskutočnila v nedeľu 18. februára a jej cieľom bol vrch Bachureň (1 081 m) – najvyšší bod rovnomenného pohoria. Túra sa začala z Nižného Slavkova. Okolo vodopádov Starý mlyn sme vystúpili na samotný vrch a prezreli si zaujímavé skalné útvary blízko neho. Presvedčili sme sa, že prostredie Bachureň je bohaté na vodopády, pramene a studničky. Spolu sme prešli 14,2 km. Za pomoc s odvozom ďakujeme pani Karbašovej (https://www.relive.cc/web/view/vNOP7D1jL2v).

      Druhá cyklotúra v tomto školskom roku sa uskutočnila v nedeľu 7. apríla. Z Krivian sme sa presunuli cez Torysu, Brezovicu a Tichý Potok do „raja“ pre cyklistov – Levočských vrchov. Preskúmali sme zvyšky dvoch dedín, ktoré padli za obeť bývalému vojenskému obvodu Javorina. Na mieste, kde stála dedina Blažov je dnes kaplnka a zvyšky farskej stodoly a kostola. Na mieste, kde stála dedina Blažovská Dolina sú pozostatky kaštieľa rodiny Mengersen. Odtiaľ sme sa presunuli ešte hlbšie do Levočských vrchov k Hanigovskej chate a potom naspäť do Krivian. Prešli sme 38 km (https://www.relive.cc/view/vMq53o431QO).

      RNDr. Štefan Klembara

     • Workshop v Poprade

     • Už poznáme rozdiel medzi správou, riportom a reportážou

      Podtatranská knižnica 25. apríla privítala vo svojich priestoroch redaktorov školských časopisov Košického a Prešovského kraja. Aj šesť žiakov novinársko-čitateľského krúžku, ktorý pracuje v našej základnej škole, sa zúčastnilo na workshope pod názvom „Vyznáš sa v žánrovej pestrosti?“. Ako sa píše správa, úvodník, riport, reportáž a interview prišla predstaviť Terézia Rončáková, novinárka a vysokoškolská pedagogička. Matej Rumanovský, šéfredaktor časopisu Romboid, prítomným predstavil, ako sa píše recenzia, komentár, fejtón a glosa. Naši „novinári“ si vypočuli zaujímavé informácie, získané vedomosti mohli využiť v praktickom cvičení pri písaní správy a fejtónu.

      Obaja lektori majú dlhoročné skúsenosti v novinárskej oblasti. Okrem svojej tvorby zdôraznili rozdiely medzi jednotlivými novinárskymi žánrami. Deti mali  na vybranú tému vytvoriť správu, riport alebo reportáž. Svoje žurnalistické „pokusy“ si mohli navzájom porovnať. Vypočuli si aj recenziu knihy druhého lektora, ktorá sa objavila aj v jednom slovenskom periodiku. Táto aktivita mala žiakov motivovať, aby pri písaní do školských časopisov siahli aj po menej známych novinárskych útvaroch. Úlohou detí bolo dokonca napísať fejtón o workshope v Podtatranskej knižnici. Počiatočný strach sa postupne vytratil a deti sa nehanbili predstaviť svoju tvorbu. Z podujatia si okrem útlej knižky Ako sa robí školský časopis odniesli množstvo nových podnetov. „Veľmi som sa tešila do Popradu. Na workshope som sa naučila množstvo nových informácií, ktoré určite v budúcnosti využijem pri písaní do školského časopisu Krivý Jany,“ takto sa o podujatí vyjadrila piatačka Valentína Kuchárová.
                       Mgr. Alena Hrabčáková

    • McDonald´s Cup
     • McDonald´s Cup

     • Jubilejný 25. ročník McDonald´s Cupu je v plnom prúde a úspešne do neho vstúpili aj naši mladí futbalisti a futbalistky. V okresnom kole tejto súťaže, ktoré sa konalo 24.4.2024 na umelej tráve pri ZŠ Komenského 113 Lipany predviedli skvelé výkony. Po víťazstve v základnej skupine zvládli aj tu finálovú a v konkurencii družstiev z deviatich základných škôl obsadili 1. miesto. Našu školu reprezentovali Slavomír Janič, Šimon Karabaš, Adam Kušnír, Michal Garančovský, Tobias Bujňák, Juraj Karabaš, Ema Kohanová a Eva Karabašová. Ďakujeme za predvedené výkony a tešíme sa na krajské kolo, ktoré bude 9. mája 2024 v Poprade.                                  
      Mgr. Ľubomír Bodnár

     • Florbal pre všetkých

     • Presne pred piatimi rokmi bol 12. apríl vyhlásený za Medzinárodný deň florbalu. Odvtedy každý zanietený športovec každoročne v tento deň berie do ruky florbalovú hokejku a skúša sily v tomto dynamickom športe.

      Nebolo tomu inak ani tento rok na našom ihrisku v telocvični. Malí florbalisti z prvého stupňa predviedli svoje športové výkony 11. a 12. apríla  a zmerali si sily v siedmych zmiešaných družstvách. Z desiatich turnajových zápasov vzišli tri víťazné tímy, ktoré boli naozaj nadšené zo svojho víťazstva.

      Odmenení hráči si spoločne prevzali malú odmenu, ale ako sme sa všetci na záver tejto krásnej športovej akcie zhodli: víťazi boli všetci florbalisti, pretože spoločným športovaním urobili veľa pre svoje zdravie.
      Mgr. Mária Zdeneková

     • Jar je tu!

     • Prvé jarné lúče priniesli do našej materskej školy nové zážitky. Podarilo sa nám vytvoriť papierové  kraslice, ktorými sme vyzdobili strom v centre obce. Vyskúšali sme si kŕmenie malých jahniatok. V stacionári sme navštívili našich starkých , ktorých sme rozveselili divadielkom O kohútikovi a sliepočkách a nás zase babky a mamky potešili čítaním rozprávok pred spaním.  Pri sadení  žeruchy sme zistili, čo všetko je potrebné , aby zo semienka vyklíčila rastlina  a  ako sa o ňu treba starať. Veríme, že do konca školského roka, ešte zažijeme kopec zábavy.

      MŠ Krivany

     • V kovbojskom saloone

     • Zápis do prvého ročníka

      V našej škole 4. apríla sa uskutočnil zápis do prvého ročníka. Ako sme sľúbili, cestu do „kovbojského saloona“ budúci prváci našli, keď sa „podkovami“ nechali viesť. Každý smelý kovboj, či kovbojka nám  ukázali, čo sa v škôlke naučili. Hravo precválali geometrickými tvarmi, všetko správne spočítali, nakreslili pekné postavičky svojich rodičov, kamarátov, niektorí  dokonca aj seba. Po krátkom preverení svojich schopností  si vyslúžili krásny darček. Ak niektorému kovbojovi vyschlo v hrdle, mali sme pripravený stánok s kolalokovou limonádou. K zápisu neodmysliteľne patrí pamätný list, či prvá fotka z triedy.  Čo poviete na našich budúcich prváčikov?

      Mgr. Silvia Radačovská

     • Lajkujeme

     • Finále Čitateľského orieška

      Dočkali sme sa finále čitateľského orieška. Z prác našich žiakov a ich úloh zameraných na čitateľskú zručnosť postúpila do finále kresba Zojky Šejirmanovej. Srdečne jej blahoželáme a týmto prosíme o vašu pomoc na získanie čo najväčšieho počtu lajkov.

      Hlasovanie verejnosti bude prebiehať do 15. mája 2024 do 12:00 hodiny.
      Prosíme kliknúť na odkaz a zadať Like Icon Clipart Transparent Background, Vector Like Icon ... .  Ďakujeme 😊

      PaedDr. Katarína Janičová

      https://www.facebook.com/photo/?fbid=832641745546554&set=a.832658622211533

     • Mobilné kino

     • Poďme do vesmíru

      To bola prvá veta, čo zaznela vo vesmírnej pologuli. Ďalej pokračovalo: „ Urobíme si rakety z kartónu. Dá sa letieť do vesmíru kartónovou raketou? “ No ale viete, že v rozprávke je všetko možné. Tak sme 25.3. 2024 vybrali z telocvične našej školy do vesmíru. Zbalili knihu, počítač a zásoby jedla. Celým príbehom nás sprevádzal múdry človiečik. Ukázal nám všetky planéty. Prvá bola Merkúr a potom všetky ostatné. Skončili sme pri trpaslíkovi Plute. Vo vesmírnej pologuli boli žiaci celého prvého stupňa, piataci a aj naši škôlkari. Bola to zábava ležať na žinienkach a cestovať vesmírom.

      Zoja Šejirmanová  žiačka 3.A

     • Studnička Kadlubek

     • Ako sme oslavovali deň vody

      Dňa 22. 3. 2024 sme prišli na slávnostné otvorenie studničky. Pred jej vstupom je informačná tabuľa o studničke. Podľa nej sme sa dozvedeli, že je hlboká 2 – 3 metre. Mohli sme sa do nej aj pozrieť. Veľa informácií nám povedal pán Šejirman, pani Duchová aj Urdová. Studnička bola zrenovovaná. Okolo nej poukladali kamene a dokonca tam bola aj strieška. Pani Duchová nás pohostila detským šampanským a aj koláčikmi. Bola to dobrota. Potom sme si urobili fotografie a rozlúčili sa. Všetci sme sa zhodli na tom, že studnička by sa mala zachovať pre budúce generácie.

      Postrehy iných žiakov, niekedy aj vtipné :

      • Studnička bola vytvorená počas 2. sv. války 😊
      • Postavili ju, aby vojaci prežili, lebo bolo sucho 😊
      • Bolo až tak sucho, že sa voda vyparila, tak museli postaviť striešku 😊
      • Studnička vyzerá krásne, je drevená a pekne vonia 😊
      • Z Kadlubka bola voda najlepšia, preto si ju vojaci vybrali 😊

      Marianna Berdisová, žiačka 3.A

     • Ako sa máme v škôlke...

     • Prvé slzičky už máme dávno za sebou. Po tom, čo nás medzi sebou privítali starší kamaráti, stali sa z nás veľkí škôlkari, ktorí radi tvoria, skúmajú, objavujú, premýšľajú a zažívajú kopec zábavy. Každý deň zdolávame 240 až 336 schodov a prekonávame rôzne výzvy. Spoločne sa všetci hráme, cvičíme a spoznávame svet. Dokonca aj ten, v ktorom žili naši prarodičia.

      V múzeu v Krivanoch sme videli veľa zaujímavých vecí, ktoré používali pri svojej práci.

      Vonku chodíme takmer každý deň. V jeseni sme si užívali posledné lúče slniečka a šuchotanie lístia pod nohami. Keď napadal sneh chodili sme sa sánkovať, guľovať a postavili sme aj pár snehuliakov.

      Pred Vianocami sme zistili koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, spoločne sme ich ozdobili a naplnili, aby sme potešili starkých, ktorí žijú mimo svojich domovov.

      Nás zase potešil príchod Mikuláša, ale aj nové hračky pod stromčekom, či nové knižnice plné krásnych kníh.

      Jedná milá teta (ÚNSS) nám s takým usmievavým prístrojom skontrolovala očká, predškoláci si stihli overiť obratnosť svojho jazýčka s pani logopedičkou, rôzne schopnosti a vedomosti s pani špeciálnou pedagogičkou a pán psychológ sa prišiel pozrieť ako sú predškoláci pripravení do školy.

      V divadielku, O myške Eliške, sme sa dozvedeli, kto je pravý kamarát. Pani Radačovská nám ukázala ako sa pečie chlebík, ujovi Andrejovi sme zase pomohli my, s prekladaním štiepky a z obce sme si požičali krásne kroje, ktoré sme si mohli aj vyskúšať a veľmi sa nám páčili.

      Teraz sa už tešíme na prvé jarné lúče, ktoré nám prinesú ďalšie nezabudnuteľné zážitky.
       

      Pozdravujú detičky z MŠ Krivany a celý pracovný kolektív, ktorý sa o nich každý deň s láskou stará a sprevádza ich výchovno-vzdelávacím procesom

       

     • Divadelné predstavenie Ozvena raja

     • V stredu 27.3. sa žiaci 6.A, 7.A, 8.A, 9.A a 3.S zúčastnili v Mestskej galérii v Lipanoch divadelného predstavenia Ozvena raja. Predstavenie zinscenovali žiaci pôsobiaci v divadelnom krúžku na Gymnáziu v Lipanoch. Ústredným motívom hry bol súdny proces s Adamom a Evou vyhnanými z raja. Počas hry nám boli predstavené aj ďalšie biblické scény a scény z bežného života. Vo všetkých dominovala téma dobra a zla, lásky a nenávisti. Predstavenie sa žiakom aj učiteľom páčilo, odniesli sme si mnoho cenných myšlienok. Napríklad, že ten, kto miluje a chce svojou láskou slúžiť, sa často stáva neviditeľným. Alebo to, že lásku nemožno mať, vlastniť, možno ju jedine dať.

      Za fotografie z predstavenia ďakujeme Katke Janičovej ml. 

      RNDr. Štefan Klembara

     • Oznam

     • VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY A PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

       25. 3. 2024

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že veľkonočné prázdniny v školskom roku 2023/2024 sa uskutočnia v termíne od 28. marca (štvrtok) do 2. apríla 2024 (utorok). Vyučovanie po prázdninách pokračuje v stredu 3. apríla 2024.

      Vo štvrtok 28 . marca 2024 a v utorok 2. apríla 2024 bude, so súhlasom zriaďovateľa, prerušená prevádzka MŠ z prevádzkových a organizačných dôvodov.

      Krásne veľkonočné sviatky plné pokoja, lásky a spokojnosti v kruhu svojich blízkych Vám želajú zamestnanci školy.

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Ctení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 3. apríla 2024 v čase od 14.00 do 17.00  v triede 4. A (učebňa č. 16 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915 614 223 (Mgr. Silvia Radačovská, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

      Po dohode s vedením školy (tel. 0910897681) je možné dieťa zapísať aj v inom termíne.  

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomnosti detí.

      Prihlášku môžete podať v listinnej podobe na formulári s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo elektronicky - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

      V deň zápisu je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

      Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, tak ju iba vyplňte, odošlite a oznámte nám túto skutočnosť na telefónnom čísle 0910897681. Prihlášku v tlačenej podobe máte k dispozícii v MŠ a na vrátnici školy.

      Ak rodič uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku základnej školy v závere prihlášky (v poznámke).

     • „Čítajme si“

     • Milé deti, nájdite si čas na čítanie

      Linka detskej istoty aj v tomto školskom roku zorganizovala maratón čítania pod názvom „Čítajme si“. Celoslovenský maratón pre deti organizuje už pätnásty rok. Projekt vznikol s cieľom pritiahnuť viac detí  k čítaniu a zatraktívniť knihu. Ako sa mohli deti zapojiť? V týždni od 18. do 22. marca stačilo prečítať niekoľko odsekov vybranej knihy a zapísať sa do prezenčnej listiny.

      Čítalo sa nielen na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, ale aj na iných predmetoch. Deti vnímali pestré texty kníh nielen počas vyučovania, ale aj v rámci prestávok. Žiačky 7. ročníka boli rozdelené do skupín. Pohybovali sa po chodbách školy, hľadali a zároveň odmeňovali žiakov, ktorí si čítali alebo ktorí mali chuť niečo navyše prečítať. Počas niektorých prestávok sa v školskej knižnici nachádzali siedmačky, ktoré ponúkali deťom rôzne knižné tituly, z ktorých sa následne aj čítalo. Počas týždňa žiaci školy aktívne zapisovali názvy čítaných kníh do zoznamu na nástenke slovenského jazyka, poniektorí písali aj svoje pocity z podujatia. Každý prihlásený žiak dostal knižnú záložku a nálepku LDI. Výsledok detského čitateľského maratónu bude vyhlásený po sčítaní počtu čítajúcich detí z celého Slovenska. Kiežby takýchto podujatí bolo čo najviac, aby si naše deti uvedomili celoživotný význam čítania!         
            Mgr. Alena Hrabčáková
                                                                                                          

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín

     • Recitovanie je nádherný spôsob vyjadrovania

      V triede 6. A sa 14. marca stretli chlapci a dievčatá 1. až 9. ročníka. Rozdelení do 3 kategórií (1. až 4. ročník, 5. a 6. ročník, 7. - 9. ročník) prezentovali svoje vybrané texty poézie alebo prózy a potešili svojím prejavom všetkých prítomných a hlavne členov poroty, ktorá mala ťažkú prácu spomedzi 25 detí vybrať tých najlepších.

      Vypočuli sme si básničky o zvieratkách, rodinných vzťahoch, zlom žiakovi, lietajúcom dedkovi či o Zlatovláske. V kategórii próza sa deti pochválili príbehmi o čiernych potvorách, o olympionikovi či prázdninách u starej mamy. Prvé miesta a zároveň postup do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 22. marca v Sabinove, získali Martin Hriňák (4.A), Viktória Ištvanová (4. A), Tatiana Berdisová (8. A), Lea Šašalová (5.A) a Filip Križalkovič (6.A).  Celoslovenská literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín sa organizuje každý rok a my sa tešíme na ďalšie a ešte lepšie prednesy našich žiakov. „Súťaž sa mi páčila, prednesy mojich spolužiakov  boli milé a často aj vtipné. S výsledkami som spokojná. Ak to bude možné, súťaže sa zúčastním aj budúci rok,“ povedala o akcii piatačka Lea Šašalová, jedna z víťazov školského kola.      
      Mgr. Alena Hrabčáková