• OZNAM

     • Otvorenie ŠKD, MŠ a ŠJ od 18. 01. 2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 5. 1. 2021 a na základe súhlasu zriaďovateľa z 8. 1. 2021 oznamuje, že od pondelka 18. 1. 2021 obnovuje prevádzku  Školského klubu detí (ŠKD), Materskej školy (MŠ) a Školskej jedálne (ŠJ) pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (a boli prihlásené prostredníctvom triednych učiteliek).

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v prípade zmeny ich situácie v zamestnaní a následnej potrebe umiestniť svoje dieťa v školskom zariadení, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku dieťaťa alebo vedenie školy.

     • Oznam

     • pre žiakov a zákonných zástupcov

      V pondelok 11. januára 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách v dištančnej forme vyučovania aj pre  žiakov prvého stupňa.  Žiaci 2. stupňa budú  naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Všetci žiaci školy sa budú učiť až do odvolania dištančne – „na diaľku“.

      Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi, aby sme predišli problémom s hodnotením žiaka v jednotlivých predmetoch za 1. polrok -  zvlášť na 2. stupni.  

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke školy. Priebežne  Vás budeme informovať o zmenách a ďalšom postupe v súvislosti s možným návratom detí do školy.

      Zároveň oznamujeme, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude aj naďalej prerušená (od 11. 01. 2021 až do odvolania) prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
       

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • VEDCI - SUPERHRDINOVIA
     • VEDCI - SUPERHRDINOVIA

     •          DNEŠNÝCH DNÍ

      Celoslovenská výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 15. ročník. Hlavným cieľom súťaže bol zvýšiť záujem žiakov o vedu, techniku a vedecké bádanie. Naša škola pritom nesmela chýbať. Vybrali sme najkrajšie tri práce, ktoré boli zaujímavé svojím poslaním a výtvarným stvárnením. Žiačky našej školy využili rôznorodé výtvarné techniky ako perokresba, kresba, maľba. Každá práca je osobitá a zachytáva vedcov v rôznych bádateľských situáciách pri riešení pandémie s korona vírusom. Vo veľkej celoslovenskej konkurencii v našej kategórii sme neboli ocenení. Porota mala nesmierne náročné vybrať len tri najlepšie práce s celého Slovenska. Hoci sme nevyhrali, dôležité je zúčastniť sa, zviditeľniť sa a úspechy sa dostavia.

       “Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.”   

                                                                                                       Ralph Waldo Emerson                                                                                                                                                                                           

        Mgr. Katarína Janošková

     • Hľadajme radosť v čítaní!

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2020

      Celoslovenský projekt sme s radosťou uvítali aj tento školský rok v našej základnej škole. Už 16. ročník tohto podujatia potešil deti aj učiteľov. Vyučovanie sa zmenilo na vír zábavných aj náučných aktivít. Veď témou v tomto školskom roku bola „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Žiaci pracovali s knihou, čítali, kreslili, lepili, jednoducho, zabávali sa.

      Celé dopoludnie sa 26. októbra nieslo v duchu kníh, slov, viet, písmen,... Všetci návštevníci školy si hneď ráno všimli „rozprávkový chodníček“, cestičku so šípkou, ktorá ukazovala na knižnicu. Okná v priestoroch školy zdobili rozprávkové obrázky. O toto prekvapenie sa postarali malí prváčikovia so svojou pani učiteľkou. Školský klub vytvoril nástenku s rozprávkovými ilustráciami. Naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou uskutočnili mnohé tvorivé činnosti. V aktivite „Uleť s knihou“ pracovali v knižnici, vyberali si tituly podľa obalu alebo názvu kníh. Prezentovali ich a zároveň motivovali spolužiakov k čítaniu. Modelovanie rozprávkových postavičiek, ďalšie aktivitky ako „Uhádni dielo“, či „Kto som“ výrazne umocnili zážitky detí. Najstarší žiaci 1. stupňa stvorili zaujímavé názvy knižnice – Kníhlandia, Mozgovňa či Knihokružnica. Vytvorenými originálnymi názvami skrášlili dvere školskej knižnice. Aj prváčikovia vytvorili rôzne pomenovania. Navyše navštívili školskú knižnicu po prvýkrát. Hľadali knihy podľa názvu, označovali písmenká, ktoré poznali. Všetky deti 1. stupňa sa napokon stali súčasťou „Čarovnej chodby“. Nezvyčajné miesta v priestoroch školy boli miestom stanovíšť, na ktorých sa chlapci a dievčatá striedali. Znázorňovali rozprávkové bytosti. Dostali šifry, hľadali odpovede. Skladali jednotlivé obrázky rozprávok. Absolvovali hádanky z knihy Čarovné zrkadlo. V časopisoch ukazovali na známe písmenká, starší žiaci určovali slovné druhy slov. Za odmenu dostávali slovíčka, ktoré v závere  postupne skladali do vety: „Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.“ Hoci sa žiaci 2. stupňa vzdelávali doma, neváhali a takisto sa zapojili. Vytvorili veľké množstvo obalov kníh a plagátov súvisiacich s knižnicou. Všetci zažili krásny pocit z čítania a uvedomili si, že na čítanie sa ani dnes nezabúda. „Bolo to super. Ďakujem pani učiteľke, že sme to mohli zažiť. Čítali sme aj dobrodružné knihy. Najlepšie boli o pirátoch, zbraniach,“ vyjadril sa o podujatí štvrták Jožko Kušnír.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

     • VIANOČNÉ POZDRAVY

     • S KRESBOU VAŠICH DETÍ

      Milí rodičia, chceme vás poprosiť, aby ste nasledovný odkaz odovzdali vašim ratolestiam.

      • Detičky, zoberte do rúk farbičky a nakreslite pre nás tie najkrajšie zimné obrázky, zachyťte vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s profesiou polície, hasičov, horských záchranárov i športovcov, ktorí nás reprezentujú pod hlavičkou Športového centra polície. Nie je to však podmienkou.
      • Vybrané kresby budeme s pýchou rozposielať našim známym, priateľom a kolegom. Všetky výtvory odmeníme aspoň maličkosťou s logom MV SR, vybrané námety oceníme väčšími darčekmi.
      • Návrhy posielajte na mail karaffovanikola@gmail.com najneskôr do 25. novembra 2020.

      Vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše obrázky.

      Mgr.Nikola Karaffová (koordinátor ŽŠR)

     • KOĽKO LÁSKY ...

     • ... sa zmestí do krabice od topánok?

      Tieto Vianoce máte možnosť zapojiť sa do výzvy a POTEŠIŤ NIEKOHO, KTO TO NEČAKÁ.

      Spoločnými silami naplňme krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičky a deduškov v domove dôchodcov. Darujme im kúsok seba! Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom letáku alebo na webe: www.kolkolasky.sk

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom: karaffova.nikola@gmail.com alebo správou na edupage.

      „Ak nájdeš Via­noce vo svojom srdci, tak ich nájdeš aj pod stromčekom“.

      Vaša Žiacka rada pri ZŠ s MŠ Krivany

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  od 16. novembra 2020  obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Zároveň sa v prevádzke zariadenia školského stravovania umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

     • Oznam

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ
      OD 10. 11. 2020 – ZELENÁ FÁZA

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať  aj naďalej  u žiakov prvého až štvrtého ročníka a obnoví sa od 10. novembra 2020  aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až deviatom ročníku.  Výučba  bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried štandardným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak  je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško a rodič pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Školská jedáleň, materská škola a školský klub deti budú v prevádzke od utorka 10. 11. 2020 za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení a usmernení.

      Vyučovanie u žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom bude prebiehať až do odvolania  dištančnou formou. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy  budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí
      od 10. 11. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný od 10.11.2020 len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU príloha č. 1a). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy a školského klubu detí  - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym ÚVZ v Prešove. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky)
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni a iných triedach.
      • Žiak po príchode do školy, ako aj počas vyučovacieho procesu, si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Ak to nie je nevyhnutné, nestriedať pri výučbe miestnosti.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách,  toaletách a iných triedach.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa (aj posilňovňa) sa nevyužívajú. Telesná a športová výchova sa realizuje v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy...) formou, ktorá nepredstavuje riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa budú využívať v primeranej miere teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
      • Školský klub sa neodporúča, ak je jeho prevádzka nevyhnutná, budeme minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried. Žiaci budú časť vyučovania a aktivít ŠKD podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Krúžková činnosť a činnosť CVČ sa neumožňuje.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v čase od 7.45 do 13. 00 h podľa rozvrhu hodín. Prevádzka ŠKD bude do 16. 00 h.
      • Stravovanie žiakov bude obvyklým spôsobom pod dozorom príslušného pedagogického zamestnanca. Aby sa triedy nepremiešavali, bude urobená zonácia priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Stravovanie bude obmedzené len na žiakov a zamestnancov, bez cudzích stravníkov. Pred vstupom do jedálne si žiaci a zamestnanci dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Počas pobytu v školskej jedálni si žiak i zamestnanec prekrýva horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie jedla. Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

       

     • "Deň jablka"

     • Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Aj prváci sa zapojili do jabĺčkového dňa a to rôznymi aktivitami: výrobou papierového jabĺčka a ovocného kompótu. Pomocou kvízu sa naučili rôzne zaujímavosti o jablku. V druhom ročníku si žiaci čítali nie len o jablkách, ale aj o iných druhov ovocia a zeleniny, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Nechýbali ani jabĺčkové úlohy na hodinách Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Výtvarná výchova bola zameraná na tvorbu jablka prostredníctvom mozaiky. V treťom ročníku žiaci riešili jabĺčkové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry, Matematiky. Na základe vlastnej fantázie žiaci vymysleli aj krásne rozprávky o jablku. Hodina výtvarnej výchovy sa niesla v podobe vyrábania  jabĺk z vlny, nitky. Spomedzi žiakov 3. ročníka žiak Jozef Garančovský priniesol najviac druhov ovocia. Štvrtáci deň jablka poňali ako ,,pozorovatelia“. Pozorovali štruktúru jablka pomocou lupy, pozorovali preparáty cez mikroskop- hruška, cibuľa. Vyrobili si tzv. ,,jablkovú sopku“, každý žiak pracoval samostatne po vyrezaní diery do jablka nasypali ingrediencie a čakali, čo sa bude diať. Nechýbal aj jablkový experiment, v ktorom žiaci aj naďalej pozorujú, čo sa bude diať s jablkom, ktorý je ponorený v octe, vode, kyseline citrónovej, vo vzduchu a oleji. Vo výtvarnej činnosti žiaci vyrábali ,,Picasove jablko“.

      Každá trieda sa zapojila aj do súťaže o najkrajšie a najťažšie jabĺčko a takto to dopadlo:

      Najkrajšie jabĺčko: 1.ročník- Slavomír Janič

                                    2.ročnik- Valentína Kuchárová

                                    3. ročník- Peter Stedina

                                    4. ročník- Matúš Bujňaček

      Najťažšie jabĺčko: 1. ročník- Lenka Lubinszká

                                   2. ročník- Ľubomír Kravec

                                   3. Jozef Garančovský

                                   4. ročník Matúš Bujňaček

      Sme radi, že sme sa do tejto celosvetovej aktivity zapojili aj napriek aktuálnej neľahkej situácií. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny a ukázať im, že maškrtiť sa dá aj takto.

      Mgr. Kamila Šlosárová

     • OZNAM

     • Jesenné prázdniny

      Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 26. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka. Žiaci sa budú učiť v pondelok 26. 10. 2020 iba štyri vyučovacie hodiny, keďže nebude zabezpečený obed v školskej jedálni. Výučba v ďalších dňoch bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa riadnym spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak  je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško.

      Školská jedáleň, materská škola a školský klub deti budú v prevádzke za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení  a usmernení od utorka 27. 10. 2020.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) bude prebiehať až do odvolania  dištančnou formou. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Krivian i z Torysy  budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Mgr. Mária Kromková
         riaditeľka školy

    • Dedičstvo človeka a prírody
     • Dedičstvo človeka a prírody

     • Každá odroda má svoj príbeh

      Čo je to odroda, sorta, staré odrody jabloní alebo prečo chutí jablko z našich sadov lepšie ako z obchodu ? Takýmito otázkami sa zaoberali žiaci štvrtého ročníka  pri príležitosti sviatku jablka.

      Dozvedeli sa tiež že:

      • starú odrodu nenájdu v obchodoch, do predajní sa dostanú iba pekné bez červíkov a postriekané chemikáliami
      • najcennejšiími  odrodami  sú naše miestne, lokálne
      • ak chceme odrodu zachovať, teda ak chceme mať na strome presne tú istú, akú má sused alebo naša babka, množíme ju z  jej častí, bez semienka
      • medzi najčastejšie spôsoby u stromov patrí štepenie
      • takémuto spôsobu rozmnožovania sa venoval  aj  Ján Lazorík, ako mladý dedinský učiteľ zakladal ovocné škôlky, vysádzal prázdne priestory ovocnými stromami
      • príbeh jablku od Matúša Bujňačka dal práve Ján Lazorík, ktorý zaštepil  túto miestnu odrodu a tak zachoval dedičstvo pre nás ostatných
      • odrody boli kedysi veľmi vzácne, ľudia ich so sebou nosili vo  forme vrúbľov na miesta, na ktoré sa sťahovali, osídľovali. Príbeh a  rozšírenie odrôd teda súvisí aj s pohybom človeka

      A na záver? Premýšľali sme prečo boli ovocné stromy súčasťou každej vidieckej záhrady? Prečo sú dnes  len trávniky a okrasné kríky? Čo si myslíte?

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Knižné kamarátstva
     • Knižné kamarátstva

     • Čítanie nás baví!

      Kto číta, ten vyhrá! A to doslova. Vyhráva bohatstvo v podobe zlepšenia techniky čítania, rozšírenia slovnej zásoby a písania diktátov. 

      Teraz majú žiaci možnosť vyhrať aj vecné bohatstvo vo forme knižnice plnej super kníh pre školu. Štvrtáci nelenili a do súťaže od kníhkupectva Panta Rhei – Knižné kamarátstva sa zapojili.

      Čo je úlohou štvrtákov? Celkom jednoduchá vec. Čítať, čítať a čítať...

      Čo  za to môžu získať? Ak sa zadarí, čarovnú knižnicu pre našu školu.

      Čo musia pre to urobiť? Napísať výnimočný príbeh o rozprávkových hrdinoch, ktorý zaujme porotu.

      Ale to nie je všetko. Súčasťou celej aktivity sú aj mesačné medzisúťaže. September sa  niesol v znamení prekreslenia obálky obľúbenej rozprávkovej knižky. Naši štvrtáci si vybrali knižku od Kristy Bendovej – Opice z našej police. Síce nevyhrali, ale veľmi sa snažili a výsledok bol krásny a výnimočný. Veď posúďte sami...

      Októbrová medzisúťaž bola fotka spoločného čítania žiakov v škole. Aj túto úlohu majú žiaci za sebou. Čítali a čítali... 

       V novembri čaká štvrtákov plastelína. Úlohou bude vymodelovanie obľúbenej postavy z knižky.

      December pripravil pre žiakov literárnu súťaž - napísať najkrajšiu vianočnú básničku. Určite sa už všetci veľmi tešia. Držíme žiakom palce a želáme im tvorivý nepokoj!

      PaedDr. Eva Viktorová

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ OD 19. 10. 2020

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať iba u žiakov prvého až štvrtého ročníka a žiakov so zdravotným znevýhodnením zo SZP a MRK, ktorí vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti a zdravotné znevýhodnenie nie sú schopní vzdelávať sa doma. Žiaci sa budú učiť iba štyri vyučovacie hodiny denne. Výučba bude prebiehať upraveným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak a zamestnanec je povinný mať v škole na tvári nasadené rúško. Stravovanie žiakov a zamestnancov nebude obvyklým spôsobom, keďže prevádzka školskej jedálne bude prerušená až do odvolania. Zamestnanci a žiaci sú automaticky odhlásení z obedov. Prevádzka ŠKD taktiež nebude až do odvolania.

      Vyučovanie žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) bude prebiehať dištančnou formouna diaľku. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Až do odvolania bude prerušený výchovno-vzdelávací proces aj v materskej škole.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy od 19. 10. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy  - červená fáza semaforu

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame prioritne v tomto období využívať písomný spôsob komunikácie (maily) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať dieťa  pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom v Prešove. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Povinnosti žiaka a zamestnanca:

      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky).
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni, zdržiava sa iba vo svojej triede
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je v interiéri školy povinné pre všetkých žiakov školy a všetkých zamestnancov školy.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržiavajú žiaci, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách a  toaletách.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Pedagogický zamestnanec opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa sa  nevyužíva. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri alebo teoreticky.
      • Žiaci budú časť vyučovania podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa prezenčne realizuje v čase od 7.45 do 11. 15h podľa rozvrhu hodín, dištančne najneskôr do 15.30h a podľa rozvrhu. Prevádzka ŠKD až do odvolania nebude.
      • Stravovanie žiakov nebude obvyklým spôsobom, keďže až do odvolania bude prevádzka školskej jedálne prerušená.  
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

             Mgr. Mária Kromková
                riaditeľka školy

     • OZNAM

     • USMERNENIE PRE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU A NÁVŠTEVNÍKA ŠKOLY

      Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (na stiahnutie: Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx alebo k dispozícii na vrátnici školy). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

      Vstup cudzím osobám (okrem zamestnanca a žiaka školy) do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (na stiahnutie: Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx alebo k dispozícii na vrátnici školy).

      Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný alebo telefonický kontakt):

      •  0910897681
      •  na komunikáciu s triednymi učiteľmi využívať EDUPAGE
      •  skola@zskrivany.edu.sk