• Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

    • O projekte

     Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

     Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v základnej škole prostredníctvom podpory pedagogickej asistentky a školského špeciálneho pedagóga.

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

     Viac o projekte:

     https://mpc-edu.sk/sk/project/pop