• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Oznam

      Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí
      od 17. 9. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný od 17. 9. 2020 len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU príloha č. 1a). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame prioritne v tomto období využívať písomný spôsob komunikácie (maily) alebo telefonický kontakt.

     • Do školy na bicykli

      Škola zodpovedá za bezpečnosť v areáli základnej školy. Za bezpečnosť a dodržiavanie dopravných predpisov počas cesty do školy i zo školy je zodpovedný rodič/zákonný zástupca žiaka. Účastníci odparkujú svoje bicykle na školskom dvore a do školy vojdú bočným vchodom.

    • INFO ŠKD
     • INFO ŠKD

      Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30 facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 5,- €/mesiac. Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

     • OZNAM ŠJ

      Oznam pre stravníkov školskej jedálne

      Stravovací poriadok

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl od 02.09.2020 a určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 21. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Záver šk. roka
   • Kytička pre mamičku
   • ŠKD DOMA
   • Dajme spolu gól
   • Šaliansky Maťko
   • Sánkovačka
   • Vianočná besiedka
   • DJZ Červená čiapočka
   • Mikulášske všeličo