• Aktuálne pracovné ponuky

  • Pedagogický asistent v MŠ

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    15. január 2024
   • Požiadavky:
    Názov zamestnávateľa : Základná škola s materskou školou Krivany
    Adresa : Krivany 1, 082 71 Krivany
    Kontakt : skola@zskrivany.edu.sk , M: 0910 897 681 (Mgr. Mária Kromková)
    Pracovná pozícia : Pedagogický asistent v MŠ
    Úväzok : 100 % (doba určitá do 31. 08. 2024, zástup počas PN)
    Dátum nástupu: 15. 01. 2024
    Kvalifikačné predpoklady: V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
    Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
    Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.
    Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, štruktúrovaný profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
    Žiadosti o zamestnanie posielať mailom, poštou alebo osobne do 11. 01. 2024, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Predpokladaný termín výberového konania 12. 01. 2024.

    Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany