• ŠJ OZNAM
     • ŠJ OZNAM

     • Oznam

      Základná škola s materskou školou Krivany –školská jedáleň

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl                                od 01.09.2019 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:
      1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
      2. odobratie obeda.
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupcu žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo email na jedalenkrivany@gmail.com
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie). V takom prípade je výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019 nasledovne:
      • -    dieťa MŠ  - 1,37 €
      • žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      • žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Detí MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí bude poskytnutá celodenná strava od 02.09.2019.

      Každý žiak bude od 03. 09. 2019 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

    • Chemická šou
     • Chemická šou

     • CHEMICKÁ ŠOU

      23.10. sa v našej škole uskutočnilo podujatie s názvom Chemická šou.  Pokusy boli prispôsobené domácemu prostrediu, čím sme sa snažili u detí vzbudiť záujem o chémiu. Čo je suchý ľad? Dá sa doma vyrobiť raketa? Môžu vám horieť ruky a oheň vás nepopáli? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali žiakom 5.- 9. ročníka členovia občianskeho združenia Spoznávaj vedu. Na funkciu ich osobných asistentov sa samozrejme prihlásilo veľa nadšených záujemcov. V závere si každý z nich odniesol malý darček v podobe pískajúcej slamky. Úsmevy na tvárach detí, potlesk a nadšenie v očiach indikovali zaujímavosť predstavenia. Veríme, že našim žiakom táto veda učarovala a časom z nich vyrastú budúci chemici.

      Mgr. Nikola Karaffová

    • AHA!
     • AHA!

     • AHA! Krásna matematika

      Na medzinárodnej interaktívnej výstave  v Prešove pod názvom Aha! Krásna matematika sme  6.novembra  mali možnosť zistiť, že čísla, grafy a matematické zákony dokážu byť zábavné a že to ide aj bez kalkulačky či počítača.  Výstava nám ponúkla neuveriteľnú cestu do sveta logických hádaniek a skladačiek. Na výstave mali žiaci 6. a 9. ročníka možnosť pohrať sa s Pytagorovou vetou, dozvedeli sa o Eulerovej kružnici, Ludolfovom čísle, či Möbiovej páske.Ďalej sme navštívili Šarišskú galériu, kde sme mali možnosť vidieť výstavu Juraja Bartusza s názvom NÁHODNE NÁJDENÉ a výstavu s názvom BONJOUR MONSIEUR STEFANIK pripravenú k stému výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Výstavu dopĺňali dve pôvodné stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu.

      Následne sme navštívili Múzeum rusínskej kultúry, ktoré pripravilo vernisáž prvej autorskej výstavy z tvorby rusínskeho autora - Michala Sirika. Obrazy boli s tematikou predovšetkým zo života a kultúry Rusínov. Tiež sme si pozreli výstavu pod názvom „Drevené chrámy“. 38 kusov makiet nám ponúklo  ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov. V rámci toho sme si pozreli aj stálu výstavu pod názvom "Dejiny Rusínov na Slovensku", ktorá približuje každodenný život Rusínov,  kultúru odievania, tradície stravovania, ľudovej remeselnej výroby a sakrálnej architektúry. 

      Deťom sme takýmto spôsobom vytvorili možnosť aktívne zapojiť všetky zmysly v procese učenia, podporili sme nielen ich záujem a motiváciu vzdelávať sa do budúcna, ale pomohli sme im zapamätať si takmer dvojnásobne viac! 

      Mgr. Nikola Karaffová

    • „Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“
     • „Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“

     • „Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“

      Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019

      Štvrtý októbrový pondelok sme v priestoroch základnej školy oslavovali osobnosť Jozefa Gregora Tajovského. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa naša škola opäť zapojila po podujatia, ktoré sa venuje knihám, čítaniu a poznávaniu nového. Tohtoročná téma „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ nás podnietila k tomu, aby sme si spomenuli na tohto známeho prozaika i dramatika slovenskej literatúry a získali o ňom čo najviac informácií. Zároveň sme sa zamerali aj na dobu, v ktorej žil. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý vzťah k čítaniu a literatúre.

      Jozef Gregor Tajovský sa vo svojej tvorbe zameral na dedinského človeka a na život naplnený prácou, ktorá nás živí, napĺňa. Počas celého dopoludnia sa žiaci počas rôznych aktivít stretli nielen s Jozefom Gregorom Tajovským, ale aj s Jozefom Murgašom, ktorý sa tiež narodil v Tajove, i s Jánom Lazoríkom, ktorý sa celý život venoval tradíciám. Chlapci a dievčatá jednotlivých tried si zvolili svoje družstvá a počas prvých vyučovacích hodín navštívili školskú knižnicu, zodpovedali na rôzne otázky súvisiace s čítaním, knihou či knižnicou. Pomocou mapy s piatimi indíciami odpovedali na otázky. Správne odpovede, resp. myšlienky spájali do krásnej vety zo záveru poviedky Do konca, ktorú napísal Tajovský o svojom milovanom starom otcovi. Navyše sa žiaci školy venovali zábavným i vedomostným aktivitám – čítali texty o Tajovskom, Murgašovi, tvorili mapy pojmov, inšpirovali sa životom ľudí v minulosti, maľovali a kreslili svoje predstavy o živote našich predkov. Venovali sa pojmom drámy, čítali si o remeslách v minulosti, predmetoch, ktoré ľudia používali. Výsledky svojich snažení predviedli na hodinách spoločných stretnutí s inými triedami. Vymenili si svoje poznatky, navzájom sa inšpirovali, zasúťažili si. Počas celého podujatia spríjemňovali atmosféru v škole piatačky a šiestačky, ktoré sa zahrali na „vedomostné skrinky“ a pýtali sa chlapcov i dievčat na všetko, čo by mali vedieť o čítaní a knihe. Dokonca deti mali možnosť hodiť do krabičky svoj tip na dobrú knihu, ktorá by mohla byť súčasťou školskej knižnice. Za svoju snahu získali sladkú odmenu. Čakalo nás aj prekvapenie. Žiakov 1. stupňa navštívila pani Zuzana Klembarová, ktorá deťom porozprávala o svojom koníčku – obľúbenom lepení servítok. Žiakov 2. stupňa inšpiroval pán Ján Šima, ktorý im rozprával o svojom rezbárskom umení a práci s drevom. Podujatie knižnice sa nemohlo zaobísť bez súťaženia. Družstvá a triedy získavali body v jednotlivých aktivitách. Darilo sa triedam 3. A a 7. A, no najviac bodov získali triedy 2. A a 4. A. „Podujatie školských knižníc bolo zaujímavé i zábavné. Žiaci robili rôzne aktivity v triedach i v knižnici. Navštívil nás aj pán Šima z Čirča, vyrezával pred našimi očami píšťalku z dreva. Jednoducho, tento deň bol skvelý,“ vyjadrila sa o podujatí ôsmačka Magdaléna Sčisláková.

      Mgr. Alena Hrabčáková

         

    • Naše srdcia sa spojili v modlitbe
     • Naše srdcia sa spojili v modlitbe

     • Milión detí sa modlilo ruženec

      18. október bol pre nás veľmi výnimočný. Žiaci a zamestnanci školy spolu s duchovným otcom Jozefom Novákom sa stretli v priestoroch školy, aby si prostredníctvom svätého ruženca i spoločnej modlitby vyprosili pokoj, jednotu v rodinách, medzi národmi i na celom svete. Táto modlitebná iniciatíva mala v prvom rade poukázať na to, že práve deti majú úprimné srdcia, ktoré Pán Boh vždy rád počúva.

      Svätý ruženec bol obetovaný hlavne za mier vo svete. Prítomní prosili Pannu Máriu, aby ochránila ľudstvo od nenávisti a zloby, ktoré by mohli viesť k ďalším vojnám. V závere celého ruženca sa uskutočnila krásna modlitba „Zasvätenie detí Panne Márii“. Vrúcna modlitba, ktorá v danej chvíli spojila prítomné deti, bola plná pokoja. „Bolo to veľmi pekné. Zapojili sme sa do celosvetovej kampane, urobili sme niečo dobré pre nás všetkých. Budem rada, ak sa niečo podobné uskutoční aj na ďalší rok,“ spokojne konštatovala siedmačka Linda Verešpejová.

        Magdaléna Sčisláková, 8. A

       

    • PLANETÁRIUM
     • PLANETÁRIUM

     • Dňa 16.10 žiaci 1. stupňa ZŠ po dlhých rokoch opäť zavítali do Planetária v Prešove. Čakal na nich pestrý program, ktorý začal predvádzaním rôznych modelov našej Zeme. V prednáškovej sále sme si vypočuli „Rozprávanie o slnečnej sústave“ a v planetáriu si doplnili vedomosti o pohyboch našej Zeme, spoznali rôzne zaujímavé súhvezdia a porovnávali letnú a zimnú oblohu. Po potulkách vesmírom naši najväčší zvedavci  dostali odpovede na mnohé otázky, ktoré trápia asi každého z nás:

       „ Existuje život na iných planétach?“ Čo sa stane so slnkom , keď zomrie, alebo vyhasne?....

      A aby sme na naše putovanie nezabudli, mnohí si ako suvenír odniesli kúsok vesmíru domov v podobe malého úlomku z meteoritu.

      Mgr. Silvia Radačovská

    • Týždeň so starkými
     • Týždeň so starkými

     •                                              Aj týždeň je málo

                                            Tvorivé dielne so starkými

       

                                                   Ešte viac ako mladí

      čakajú starí ľudia na nás,

      na naše teplé dlane,

      na naše hrejivé slová,

      na našu nefalšovanú úprimnosť,

      za pomoc, za ktorú sa neplatí,

      za lásku, ktorá sa prejavuje

      v pozdrave i v pohladení...

      ( úryvok z fejtónov Ferdinanda Vokála )

       

      Preto venovať jednu hodinu, jeden deň našim starým rodičom je málo.

      Dva dni je dosť? Nie.

      Ale aspoň týždeň obdariť sme chceli našich starkých

      milým úsmevom, vtipom, objatím a v neposlednom rade

       využiť ich múdrosť pri tvorivej práci.

      Dúfame, že sa nám to podarilo a bolo im s nami dobre.

      Učiteľky 1. – 4. ročníka

    • V krajine remesiel
     • V krajine remesiel

     • Objavili sme ukryté zručnosti

      V krajine remesiel 2019

      Dňa 10. októbra sa ôsmaci a deviataci zúčastnili súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí a mládeže v Košiciach. Celoslovenskú súťaž organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Už siedmy ročník vzbudil aj u našich žiakov záujem o tradičné remeslá, pretože si z Košíc priniesli pekné ceny.

      V kategórii „Veci čo nevedia všetci“ sa žiačka 9. ročníka Ľuboslava Sontágová umiestnila na 3. mieste s prácou „Kriviansky kroj“. Kolektív deviatakov v kategórii „Zakliate v dreve“ získal pekné 3. miesto za prácu „Slepačia rodinka“. Aj Števo Duda, žiak 8. ročníka, sa potešil čestnému uznaniu za prácu „Stret generácií“ v kategórii „Na skle maľované“. Na úvod podujatia návštevníci privítali kráľa remesiel a jeho poddaného, ktorý hral na gajdách. Súčasťou prehliadky bolo aj otvorenie výstavy prác. „V ÚĽUV-e sme mohli vidieť, ako niekedy dávno ľudia tvorili užitočné a zároveň pekné predmety. Potešilo ma, že sa umiestnili aj moji spolužiaci. Mnohé deti sú kreatívne a majú výtvarný talent. Všetci si svoju výhru zaslúžili,“ vyjadrila sa o podujatí ôsmačka Magdaléna Sčisláková.

      Martina Novická, 9. ročník

    • Beží celá dedina
     • Beží celá dedina

     • Beží celá dedina

      Jablko oslavuje

      V piatok dňa 27. 9. 2019 bol na našej škole deň venovaný jablku. Žiaci sa  počas prvých troch hodín zábavnou formou učili, získavali zaujímavé informácie o jablku, jeho pozitívnemu vplyvu na zdravie. Po vyučovaní boli na chodbe pripravené aktivity na jabĺčkovú tému ako jablková pavučinka, húseničková dráha, jedenie jabĺk bez rúk, jablkový slalom, puzzle a iné. Po týchto aktivitách si naplnili brušká chutným obedom a o 15:30 sme sa stretli pri hasičskej stanici. A to už sme sa rozcvičovali na bežecké výkony. II. ročníka jesenného behu s názvom „ Beží celá dedina “. Tohto roku sme sa rozhodli do behu zapojiť aj rodičov a príbuzných našich žiakov.

      Súťažilo sa v týchto kategóriach :

      1. Malý okruh žiaci 1. - 3. ročníka
       Malý okruh - škôlka
      2. Väčší okruh 4. - 6. ročníka
      3. Najväčší okruh 7. -  9. ročníka
      4. Malý okruh rodičia a deti

      Začiatok behu a slávnostné otvorenie sa konalo pri hasičskej stanici o 15:30. Počasie nám prialo, bežci - skvelí. Najlepších sme odmenili diplomom, medailou a vecnou cenou. Všetkým bol ponúknutý čaj a sladká odmena.

      Najlepšie výkony:

      Kategória škôlka

      1. miesto – Janič Slavomír

      2. miesto – Karabaš Šimon

      3. miesto – Garančovský Michal

       

      Kategória 1. - 3. ročník

      1. miesto – Stedina Peter
      2. miesto – Rakaš Leon
      3. miesto – Štvarták Michal

       

      Kategória 4. – 6. ročník

      1. miesto – Karabaš Jozef
      2. miesto – Giňa Damián
      3. miesto – Peštová Darina

       

      Kategória 7. - 9. ročník

      1. miesto – Duda Stanislav
      2. miesto – Verešpejová Linda
      3. miesto – Kravcová Zuzana

      Všetkým blahoželáme a ďakujeme za príjemné stretnutie.

      Učiteľky 1. – 4.

       

       

    • ŠARKANŠOU
     • ŠARKANŠOU

     • Jeseň už prišla a okrem padajúcich listov zo stromov sa nesmie zaobísť bez šarkanov.

      Dňa 2. 10. 2019, za pekného jesenného počasia, sme sa s deťmi vybrali na lúku.

      Všetci si priniesli šarkanov rôznych veľkostí a farieb. Bola to skutočná ŠOU na oblohe. Fúkalo naozaj poriadne. Lietali nie len draci, ale aj lienka či chobotnica, motýle, vtáčiky. Deti mali obrovskú radosť, keď sa im podarilo svojho šarkana dostať na oblohu. Niektorí ich zas mali problém udržať a tak mám jeden šarkan naozaj odletel a možno niekde letí ešte aj teraz.

       

    • DIVADIELKO GAŠPARKO
     • DIVADIELKO GAŠPARKO

     • NEPOSLUŠNÁ PRINCEZNÁ

      Blíži sa rok 2020, ktorý bude na Slovensku rokom divadla. Naša základná škola sa však už teraz zapojila do tejto výzvy ministerstva školstva a ponúkla žiakom divadelné predstavenie divadielka Gašparko. Predstavenie malo názov Neposlušná princezná, v ktorom bolo poukázané na to, aké ťažké je vychovávať princeznú, ktorá má za kamaráta draka. Bolo veľmi ťažké zmeniť nezbednú princeznú a nepomohlo dokonca ani jej výchovné zatvorenie do veže. Rozprávka odohraná malými bábkami sa deťom materskej školy a našim žiakom sa veľmi páčila a veríme, že si ponaučenie, o tom, že počúvať je veľmi dôležité, odnesú aj do každodenného života.

                                                                                                                                                Učiteľky 1. - 4. ročníka 

    • Podtatranský školák
     • Podtatranský školák

     • Chuť do práce naďalej ostáva

      Podtatranský školák 2019

      Posledný septembrový deň sme sa my novinárky zúčastnili vyhodnotenia súťaže o najlepší školský časopis základných škôl Prešovského a Košického kraja. Už piaty ročník súťaže Podtatranský školák sa uskutočnil opäť v Podtatranskej knižnici. Porotcovia poskytli nám i ďalším členom redakčných rád časopisov mnoho dobrých rád, ktoré môžu nádejných novinárov posunúť ďalej.

      Porota opäť hodnotila obsah, štylistiku, náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu. Príjemní a usmievaví porotcovia prítomných pochválili za zmysluplne trávený čas pri tvorbe časopisov. Aj keď sme sa neumiestnili v prvej trojici najlepších, predsedníčka poroty Veronika Fitzeková nás pochválila nielen za obsahovú stránku Krivého Janyho, ale aj za každoročné zlepšovanie. Víťazom tohto ročníka sa stal časopis základnej školy v Bardejove pod názvom „Ámosáčik“. „Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo v Poprade, meste pod Tatrami. Porotcovia použili aj kritiku, ale zväčša všetkých pochválili za odvahu, elán i nadšenie pri písaní. Trochu ma sklamalo, že sme nevyhrali, no určite nás to nakoplo do tvorby zaujímavých článkov,“ vyjadrila sa o podujatí jedna z novinárok Tamara Majtnerová, žiačka 8. ročníka.

      Magdaléna Sčisláková, 8. A

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • Nádherný príbeh pomoci

      Verejná zbierka BIELA PASTELKA 2019

      Dňa 20. septembra sa v priestoroch základnej školy uskutočnila celoslovenská zbierka Biela pastelka. Všetci tí, ktorým nie je osud nevidiacich a slabozrakých ľahostajný, poskytli ľubovoľný príspevok do pokladničky a zároveň získali spinku v tvare pastelky. Deviatačky sa stali dobrovoľníčkami, ktoré ochotne a s nadšením zbierali peniažky.

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Deti a zamestnanci školy mali záujem o zbierku, pretože takýmto spôsobom mohli sprostredkovane podať pomocnú ruku niekomu, kto to naozaj potrebuje. „Pomáhala som pri zbierke so zaujímavým názvom. Robila som to s radosťou. Prispela som aj ja. Každá takáto aktivita má svoj význam,“ spokojne konštatovala deviatačka Martina Novická. 

      Štefan Duda, 8. A

    • OZNAM ŠJ
     • OZNAM ŠJ

     • Oznam

      Základná škola s materskou školou Krivany – školská jedáleň

       

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl                                od 01.09.2019 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:
      1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
      2. odobratie obeda.
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupcu žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo email na jedalenkrivany@gmail.com
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie). V takom prípade je výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019 nasledovne:

      -   dieťa MŠ  - 1,37 €
      -   žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      -   žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Detí MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí bude poskytnutá celodenná strava od 02.09.2019.

      Každý žiak bude od 03. 09. 2019 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

    • 1. ročník - pomôcky
     • 1. ročník - pomôcky

     • Zoznam pomôcok a potrieb do 1. ročníka

       

      Prezuvky

      - so svetlou podrážkou, s uzavretou pätou, nie šľapky

      Hygienické potreby

      - menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, 1ks toaletný papier, 1 balík – 10 ks hygienické vreckovky

      Vrecúško na TEV

      - tepláková súprava, biele tričko, tenisky alebo cvičky so svetlou, nešmykľavou podrážkou, biele ponožky

      VYV

      - vodové farby, pohár na vodu (nie sklenený), 2 ks guľatých štetcov (tenší a hrubší), mastný pastel (voskovky), nožnice s guľatým hrotom, handrička, gumový obrus, staršie tričko, košeľa alebo plášť na prezlečenie, lepidlo disperzné (napr.herkules) a lepidlo tyčinkové, plastelína, farebný papier, výkresy A4 30 ks, výkresy A3 20 ks /uložené v škatuli od topánok, kufríku/

      Peračník

      3 ks ceruza mäkká (č. 2), farbičky – 12 ks, strúhadlo, gumu, nožnice (nie špicaté), lepidlo (vysúvacia lep. tyčinka), farebné perá (zel., červ, čierna)

      Neskôr /2 ks atramentové pero (najlepšie zn. STABILO, prípadne TORNADO alebo pero na bombičky, nie gumovateľné), malá bavlnená handrička/

      Pre potešenie

      - fixky

      - pravítko

      - náčrtník alebo zošit na kreslenie pre voľné chvíľky

      - desiatu baliť do malej uzatváracej dózičky

      - čaj /voda do plastovej nerozbitnej fľaše

       Zošity

      S pomocnou linajkou   3ks

      - Zošit 5110   (1 ks)                                

      - Zošit 511   (2 ks) 

      - Zošit 512   (2 ks)                                                                 

      - Zošit 513   (4 ks)                                 

      Všetky pomôcky označiť menom!!!

      (veci vo vrecúškach TEV, VYV a na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch..)

       

    • Škola v prírode
     • Škola v prírode

     • Pátranie po najvzácnejšom poklade Starej Ľubovne

      Prvý júnový týždeň sa prváci s pani učiteľkou Zdenekovou a pani učiteľkou Radačovskou vybrali do školy v prírode, ktorá sa uskutočnila tento rok v Starej Ľubovni. Hneď v pondelok sme navštívili starybylý hrad v Starej Ľubovni. V rozprávkovom prostredí hradu sme stretli okrem čerta a dobových postáv aj princezné a kráľovnú. Obrovský zážitok pre nás boli zaiste sokoliari, ktorí nám predviedli, akí draví vedia byť vtáci. V skanzene sme mali možnosť nazrieť do dreveníc, v ktorých bývali naši predkovia. Deti mali veľkú radosť, že si mohli sadnúť do historických lavíc triedy, ktorá mala dokonca vlastného učiteľa. Ten nám vysvetlil ako v minulosti prebiehalo vyučovanie a vyskúšali sme si písať kriedou na tabuľkách ako to robievali žiaci. Okrem návštevy kultúrnych pamiatok sme si urobili aj turistickú vychádzku za borovicami – vejmutovkami. Tie mali neobyčajne veľkú výšku a hrúbku kmena. Pri boroviciach bola veľká lúka, na ktorej sme sa pokúsili „kresliť“ prírodninami. V stredu sme si zašportovali a zasúťažili v športovej olympiáde, počas ktorej sme objavili mnoho skrytých talentov.  Najväčšou zábavou pre deti bola určite pyžamková párty, počas ktorej sme si mohli zatancovať a zahrať rôzne hry. Štvrtok to napokon prepuklo a my sme sa dozvedeli o tajnom poklade, ktorý Stará Ľubovňa ukrýva. Z tajných indícií, ktoré sme zberali po lese a chodníkoch vyplynulo, kde je poklad ukrytý. Najprv nás stopy zaviedli ku studni Ľubovianka a hneď sme všetci pochopili aký vzácny poklad máme v prameni minerálnej vody, najmä, keď je človek smädný. Nakoniec však stopa pokračovala na čistinku, kde sme na naše veľké prekvapenie vykopali naozajstný poklad so zlatými mincami. Potom sme ako každý deň šli do bazéna cvičiť plávanie. Na konci týždňa mnohí z nás prekonali strach z vody a zvládli preplávať aj niekoľko metrov. Podvečer sme si zahrali bábkové divadlo o troch prasiatkach. Deťom vyčarili bábky úsmev na tvári a u detí mali taký úspech, že nám pani učiteľky povkladali veselé bábky pod paplóniky a tak sme sladko spinkali až do rána. V piatok nám už neostávalo nič iné iba vyhodnotiť celú školu v prírodu. Dozvedeli sme sa kto bol najväčší papkáčik, tanečník, športovec, šikovníček a aj kto bol naj neporiadnik. Vyhodnotili sme si aj naše záznamníčky, do ktorých sme si celý týždeň vpisovali všetky naše nové poznatky a zážitky. Cestou domov sme sa zastavili v čokoládovni v Nestville, kde si každý mlsný jazýček prišiel na svoje. Napokon sme pricestovali ku škole, kde nás netrpezlivo očakávali naši rodičia. V škole v prírode sme zažili mnoho krásnych zážitkov, na ktoré určite tak skoro nezabudneme. No a okrem pokladov, ktoré sme v škole v prírode vypátrali bol najvzácnejší ten, že sme sa všetci vrátili domov šťastne k svojim rodinám .

      Mgr. Mária Zdeneková

    • Exkurzia v Bratislave
     • Exkurzia v Bratislave

     • Potulky bratislavskou históriou

      Exkurzia v Bratislave

      Hlavné mesto Slovenskej republiky otvorilo brány našim deviatakom. Ti ju navštívili v dňoch 28. – 29. mája.  V rámci exkurzie sa preniesli do minulosti tohto krásneho mesta. Pozreli si Slavín, pamätník sovietskych vojakov. Zaujal ich aj Bratislavský hrad a množstvo ďalších skvelých miest. V centre mesta boli zvedaví na Čumila, jednu z najznámejších sôch v Bratislave. „Pri potulkách mestom sme využili  znalosti z nemčiny, angličtiny. Stretli sme veľké množstvo zaujímavých ľudí. Zistili sme, že naše jazykové znalosti sú na celkom dobrej úrovni. Domov sme si priniesli kopec zážitkov. Kiežby sme tam mohli ostať navždy!“ takto sa o výlete v slovenskej metropole vyjadril Jozef Urda.

      Ján Sabolík, 9. A

    • Keď matika baví...
     • Keď matika baví...

     • Keď matika baví, žiaden problém!

      Matematický klokan 2019 - výsledky súťaže

      Minulý rok nastal vo svete „klokanský boom“. V 78 krajinách sveta súťažilo viac ako šesť miliónov žiakov v súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN. Ani žiaci našej školy nesmeli chýbať. Tiež využili šancu byť pri tom. A oplatilo sa... Máme troch úspešných riešiteľov:

      Filip Šimko 1. A - školský šampión
      Matúš Hovanec 2. A
      Tatiana Berdisová 3. A

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme!

      Mgr. Mária Ondrejová

    • Iba voda?
     • Iba voda?

     • Iba voda? A koľko radosti ...

      Vodárenský zdroj a my

      Na deň vody (22.3.) bola vyhlásená súťaž s časopisom Vodníček. Žiaci 2. a 4. ročníka nelenili a do súťaže sa zapojili. A veru sa oplatilo... Získali 2. miesto a krásne ceny. Výhru prišiel odovzdať riaditeľ VVS, a. s. závod Prešov Ing. Karol Kalinák.

      A takto o nás na FB napísali!!! J

      „Vodárenský zdroj a my. Tak znela súťaž o naj foto triedy, ktorú sme mali v tohtoročnom časopise Vodníček. 2. miesto získala ZŠ s MŠ Krivany - za aktivitu, skvelý nápad a super ekologické posolstvo. Riaditeľ VVS, a. s. závod Prešov Ing. Karol Kalinák bol deckám odovzdať ceny a poslal nám foto s takýmto komentárom: "Privítali nás veľmi milo, s krásne vyzdobenou triedou, tiež mi dali darček - poďakovanie, kde sa podpísali všetky deti, takže super." ĎAKUJEME“  Z krásneho druhého miesta a výhry sa tešíme.

      Mgr. Eva Viktorová

    • Hliadka mladých zdravotníkov
     • Hliadka mladých zdravotníkov

     • Učíme sa pomáhať ostatným

      Pre desiatich žiakov našej školy bol 30. máj veľmi dôležitý. Zúčastnili sa totiž okresnej súťaže Hliadok mladých zdravotníkov. Na podujatie, ktoré sa konalo v priestoroch ZŠ Lipany, Komenského 113, sa členovia zdravotníckeho krúžku dôkladne pripravovali.

      Žiaci 2. a 3. ročníka (1. kategória) súťažili na 5 stanovištiach. Znalosti z poskytovania prvej pomoci, história Červeného kríža, poskytovanie KPCR (umelé dýchanie), bočná stabilizovaná poloha a modelová situácia (ošetrenie zranení po páde z bicykla) boli súčasťou nadšeného súťaženia. Z celkového počtu 205 bodov stratili len jediný, čo im zabezpečilo 2. miesto. Nedali sa zahanbiť ani žiaci 2. stupňa (2. kategória). Súťažili na 6 stanovištiach a okrem spomínaných úloh svoje schopnosti predviedli aj v ďalšej náročnej situácii – ošetrovali rozhádaných fanúšikov hokeja. Navyše museli s poranenými komunikovať v anglickom jazyku. Z celkového počtu 234 bodov družstvo stratilo 4 body. Získali 5. miesto. „Na súťaž sme sa pripravovali veľmi zodpovedne. Na jednom stanovišti sme si dokonca precvičili vedomosti z anglického jazyka,“ vyjadrila sa o tejto jedinečnej súťaži siedmačka Nikola Pavlufčíková, členka družka HMZ.

      Mgr. Mária Šimová