• Školský klub detí DOMA
     • Školský klub detí DOMA

     • Školský klub detí  je miestom, kde deti po vyučovaní rozvíjajú svoju zručnosť, tvorivosť, talent a vedomosti v rôznych záujmových oblastiach. Napriek tomu, že sa 13. marca brány školy zatvorili, náš školský klub funguje aj naďalej. Je dôležité, aby sa udržiaval kontakt s deťmi a rodičmi. Preto bola zriadená facebooková skupina ŠKD KRIVANY, ktorej členmi sú rodičia detí navštevujúcich školský klub. V skupine sú prezentované rôzne návrhy a nápady, ako môžu deti tráviť voľný čas a ako si môžu niečo pekné doma vyrobiť.  Rodičia tam potom zdieľajú fotky svojich detí pri rôznych aktivitách. Do činností sa deti zapájajú dobrovoľne.  Pred časom sme začali aj aktivitu Splň výzvu a budeš odmenený. Každý pondelok dostanú deti do  svojich schránok na Edupage presný popis výzvy, ktorú majú splniť.  Splnenú úlohu deti v sobotu večer umiestnia na viditeľné miesto pred svojim domom, aby ju vychovávateľka mohla v nedeľu ráno skontrolovať. Kto sa do výzvy zapojí a splní ju, nájde si odmenu v poštovej schránke. Odmeny v podobe rôznych darčekových predmetov vyrába pani vychovávateľka. Deti sa do výziev zapájajú radi a v peknom počte. Úlohy sa zapáčili aj deťom, ktoré nenavštevujú školský klub a tiež sa aktívne zapájajú. Tomu sa veľmi tešíme a sme vďační za každú spätnú väzbu. Veríme, že to spolu zvládneme.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • M. R. Štefánik
     • M. R. Štefánik

     • 4. mája si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

      Minulý rok ovládol anketu Najväčší Slovák. Generál francúzskej armády, ktorý presvedčil svet, že Slováci sú samostatným národom s vlastnými dejinami a identitou a zaslúžia si byť akceptovaní a rovnocenní.  Počas prvej svetovej vojny zohral kľúčovú úlohu pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja  a výrazne sa zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky.

      Celé Slovensko si v tento pamätný deň pripomína smutné 101. výročie jeho smrti. Milan Rastislav Štefánik tragicky zomrel pri leteckej havárii 4. mája 1919 v Ivanke pri Bratislave.  

      Netradičný pohľad na odkaz inšpiratívneho generála a osobnosti svetového formátu  ponúka aj nasledujúci článok napísaný pri príležitosti jubilejného výročia jeho úmrtia.

      https://www.studentskenoviny.sk/inspirativny-general-pribeh-bez-bodky-52137

    • 22. apríl – Deň Zeme
     • 22. apríl – Deň Zeme

     • Deň Zeme - každoročne pripomínaný sviatok. Vnímame ho ako ekologicky motivovaný. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Prvá oslava sviatku sa konala 22. 4. 1970. Tento rok si teda Deň Zeme pripomíname už 50. krát. Aj žiaci 2.A si dnešný sviatok pripomenuli a doma vytvorili takéto krásne práce.

      "Naša krásna Zem vo vesmíre a jej rôznorodosť a bohatstvo, ktoré je nám samozrejme a vôbec to zrazu nemusí už byť." druháci ZŠ Krivany.

      PaedDr. Eva Viktorová

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) budúcich prvákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy
      v dňoch  21. 4. – 22. 4. 2020 (utorok, streda) v čase od 12.00 do 16.00 v učebni IV.A.  

      Ponúkame aj možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na tel. č.: 0915 614 223 – u učiteľky poverenej zápisom Mgr. Silvie Radačovskej.

       

      Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.


      Po dohode s vedením školy (tel. č.: 0910 897 681) je možné zapísať dieťa aj v inom termíne.

       

      PRIEBEH ZÁPISU:

      1. Rodičia, ktorých deti navštevujú Materskú školu v Krivanoch, budú mať v deň zápisu zápisný lístok pripravený na kontrolu a potvrdenie údajov.
      2. Rodičia, ktorých deti nenavštevujú Materskú školu v Krivanoch, vyplnia
       a odošlú ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (najneskôr jeden deň pred konaním zápisu) alebo si
       ZÁPISNÝ LÍSTOK vytlačia, vypíšu a donesú v deň zápisu.                                                                             
       Zápisný lístok .pdf

       Zápisný lístok .doc
      3. Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
      4. Rodičia môžu však odoslať prihlášku aj mailom, poštou, prípadne využiť aj schránku školy.

      V deň zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
      rodiča, poplatok 25 €
      (na zaplatenie učebných pomôcok – po dohode aj dodatočne).

      Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení:

      • do školy vstupujte s rúškom na tvári a v rukaviciach,
      • doneste si svoje pero,
      • dodržujte od ostatných dvojmetrový odstup,
      • v prípade príchodu viacerých rodičov naraz, prosíme, nezdržujte sa všetci v priestoroch školy, ale počkajte pred budovou.

      Zápisu sa zúčastnia aj rodičia detí s minuloročným odkladom školskej dochádzky.
       

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

    • https://viki.iedu.sk/
     • https://viki.iedu.sk/

     • Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

      V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne). Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne. Od 19. marca 2020 sú pre všetkých sprístupnené aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň a tiež pre stredné školy. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia.

     • OZNAM

     • Oznam o mimoriadnom prerušení školského vyučovania a prerušení prevádzky školských zariadení

      Ministerstvo školstva SR v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30.3.2020 až do odvolania.

       

     • Zásady komunikácie pri domácom vzdelávaní

     • Odporúčania pre učiteľov a rodičov – ako deti motivovať, vzbudiť ich záujem a hlavne udržiavať počas dlhšieho časového obdobia v pracovnom nasadení, ale aj naučiť deti, ako sa učiť samé,

      KOMUNIKÁCIA - ZADÁVANIE ÚLOH – žiaci II. stupeň​​​​​​​

      - U žiakov vyšších ročníkov II. stupňa je vhodné, aby učitelia komunikovali buď priamo so žiakmi cez portál (napr. www.bezkriedy.sk), alebo zasielaním emailov na pre nich zriadenú emailovú adresu monitorovanú rodičmi. Posilňuje to ich zodpovednosť, samostatnosť a sebadôveru, odbremenia sa tak rodičia od preposielania alebo zadávania úloh a ich neustáleho pripomínania a zníži sa tak aj negatívna komunikácia medzi rodičmi a deťmi.

       - Rodičia raz denne, prípadne raz za dva dni môžu prejsť zoznam úloh a overiť si čo sa dieťaťu podarilo splniť. Dobré je, aby sa dieťa naučilo ako si zaznamenávať nesplnené úlohy a najmä väčšie projekty s dlhším časovým obdobím na realizáciu.

      - Možnosť priamej komunikácie so žiakmi umožňuje učiteľom osloviť žiakov priamo, opýtať sa na to ako sa im darí, čo ich zaujalo, ako sa majú. Podporiť slabších žiakov a žiakov, o ktorých vedia, že potrebujú viacej povzbudenia a monitorovania.

      - Pri zadávaní úloh – uviesť tému/úlohu krátkym buď popisom alebo formou krátkej audio/video nahrávky, čo je dôležité v danej látke, čo je menej podstatné, ako postupovať. Môže to veľmi pomôcť žiakom, zorientovať sa, nenechať sa odradiť rozsiahlymi textami a hlavne sa naučiť samostatne pracovať s témou.

      - Priebežne môže učiteľ žiadať o zaslanie fotky alebo malého projektu učiteľovi na kontrolu, ale nemalo by to byť každodennou povinnosťou (za predmet raz za 2 týždne).

      - Používať ďalšie učebné zdroje online, pracovné listy ako prílohy emailov, dávať žiakom trochu iné ako bežné úlohy, meniť formy, aby sa udržala motivácia a žiaci sa tešili, čo učiteľ vymyslí.

      - Domáce vyučovanie prinesie aj pozitíva – deti sa naučia zodpovednosti, vlastnému plánovaniu, budú sa vedieť spoľahnúť na svoje schopnosti učiť sa, nadobudnú nové zručnosti a skúsenosti, ktoré neskôr využijú napríklad na strednej škole. Tiež sa môžu zapojiť do vzdelávania mladších súrodencov.


      Žiaci I. stupňa

      - Akékoľvek interaktívne a čo najnázornejšie formy zadávania úloh – krátka audio/video nahrávka od učiteľa (jeho hlas/videozáznam), pomôžu mladších žiakov motivovať k učeniu, najmenší žiaci majú veľmi blízky vzťah s učiteľmi, krátky list/pár online slov učiteľov k deťom s prejavmi povzbudenia a záujmu o ne, krátka audio nahrávka (počujú ich hlas) pomáha žiakom lepšie pochopiť situáciu a potrebu pokračovať v učení aj bez školy.

      - Pri zadávaní úloh využívať prierezové témy, čo bude mladším žiakom dávať väčší zmysel a posilní sa ich motivácia (napr. jedna téma: zvieratká v lese – využitie v mat, sj, prvouka).

      - Okrem bežných úloh, zadávať aj úlohy, kde viacej využijú svoju tvorivosť (kreslenie, stavebnice, domáce pokusy)

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie kliknite

       

      kliknite na odkaz

     • Ako sa odkrývajú tajomstvá sveta

     • Luskáčikovia čitateľského orieška

      Tak ako každý rok aj tohto roku sme sa s radosťou pustili do objavovania a tajomného lúskania príbehov v súťaži „ Čitateľský oriešok.“

      Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že sa do súťaženia mohli zapojiť už aj naši prváci. Najprv sme si čítali a rozprávali sa o tom, či sme tomu porozumeli. Príbehy boli zaujímavé niečo nové sme  sa naučili. Potom sme riešili úlohy a nakoniec sa z nás stali umelci. Snažili sme sa príbehy spojiť a vytvoriť originálne dielo, ktoré by zaujalo porotu. Do finále sa prebojovali títo žiaci a ich skvelé práce.

      Všetkým gratulujeme , prosíme o podporu kliknutím na link a odovzdaním LAJKU

                                                                                      

      PaedDr. Katarína Janičová

       

      Jožko Garančovský 2.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/86800297_2758998014138051_7593044666526728192_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=3Sz_vPLCBdoAX86XXff&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=7&oh=86c5ece51dafab495af422c0e3e5ee49&oe=5E8310D8

       

      Matúš Bujňaček 3.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/86826108_2759501264087726_2606684165260705792_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=GErtUMIgGrwAX_QZo_d&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=dc80c08a4727ae55abc72755a589da23&oe=5E83AB19

       

      Marianna Berdisová 4.A - klikni tu

      https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/87013317_2761983940506125_4109149753596444672_o.jpg?_nc_cat=111&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=eZ0yFIQ_fOgAX_3QXhR&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&_nc_tp=6&oh=c67af8e0cfc9e92e7eda4a9eae122650&oe=5E98ECEE

     • Naj dievča Naj chlapec

     • V stredu 26. februára 2020 sa v Mestskej galérii v Lipanoch konal 10. ročník súťaže Naj dievča Naj chlapec. Je to súťaž, ktorej sa zúčastňujú deti zo školských klubov Hornej Torysy. Našu školu reprezentovala žiačka 4. ročníka Lea Sčisláková. V súťaži sa predviedla v kostýme Snehovej kráľovnej, ktorý pre Leu pripravila pani vychovávateľka v spolupráci s  rodičmi. Okrem kostýmu rozprávkovej postavy sa Lea predviedla aj v speve modernej piesne. Lei ďakujeme za reprezentáciu našej školy a už teraz sa tešíme na 11. ročník tejto súťaže.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • Začni hrať ... a už neprestaneš
     • Začni hrať ... a už neprestaneš

     • Tenis do škôl

      V tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Tenis do škôl a balíček poskytol Slovenský tenisový zväz s finančným príspevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Na základe úspešného experimentu, Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu zaradilo tenis od školského roka 2008/2009 do štátneho a školského vzdelávacieho programu v primárnom vzdelávaní na ZŠ.

      Realizácia pilotného projektu prebiehala v roku 2008 na 22 školách z celého Slovenska.
      Hlavné myšlienky projektu: 
      - zatraktívniť hodiny TV na prvom stupni ZŠ,
      - motivovať deti k pravidelnému športovaniu,
      - umožniť žiakom oboznámiť sa so základnými zručnosťami tejto hry

      Slovenský tenisový zväz  poskytol škole základný tenisový balíček

      30ks plastových rakiet,

      60ks penových lôpt,

      1ks rakety pre učiteľov,

      15ks detských rakiet,

      30ks mäkkých lôpt,

      1ks minitenisová sieť,

      metodický materiál, ktorý bude určený pre výuku tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov pre projekt Tenis do škôl . Hodnota balíčka  je 264 EUR vrátane DPH. 

      INFORMAČNÝ LETÁK klikni tu

       PaedDr. Katarína Janičová

    • Ovocný pohár v ŠKD
     • Ovocný pohár v ŠKD

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami strávili deti v ŠKD príjemné popoludnie v rámci výchovného procesu. Vlastnoručne si každý z nich vyrobil svoj ovocný pohár. V období chrípok predsa ovocia a vitamínov nie je nikdy dosť. Deti si ovocie poumývali, ošúpali a nakrájali. Cieľom bolo deti aktivizovať a rozvíjať ich zručnosti pri jednoduchej práci. Keďže sa im aktivita veľmi páčila, určite ju čoskoro zopakujeme.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • JARNÉ PRÁZDNINY
     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV  O JARNÝCH PRÁZDNINÁCH

      Od 2. marca do 6. marca 2020 majú žiaci jarné prázdniny.
               Počas jarných prázdnin nebude prevádzka školského klubu detí (ŠKD) a MŠ.                  

      Začiatok vyučovania po prázdninách je v pondelok 9. marca 2020.

     • Doska, ktorá znamená svet!

     • Divadlo o 100 rokov

      Celoslovenská súťaž vyhlásená Slovenským národným divadlom, v ktorej žiaci 3.A získali za svoju šikovnosť a kreativitu špeciálnu cenu Marketingu a vizuálnej komunikácie.  Z ceny sa veľmi tešíme!

      PaedDr. Eva Viktorová

       

    • „Šaliansky Maťko“
     • „Šaliansky Maťko“

     • Poznávame minulosť v príbehoch

      16. január sa niesol v duchu recitácie slovenských povestí. Základná škola s materskou školou Krivany zorganizovala školské kolo obľúbenej literárnej súťaže. V 3 kategóriách predviedli svoj recitačný talent chlapci a dievčatá 2. - 7. ročníka.  Povesti z rôznych kútov Slovenska, smutné i veselé príbehy z minulosti -  o mlynárovi z Holíča, o čertovi, mníchovi, či o Zuzke, ktorá sa zaľúbila do vodníka, upútali pozornosť prítomných. Víťazi potešili aj porotu. Prvé miesta v jednotlivých kategóriách získali druhák Jozef Garančovský, piatačka Michaela Barborová a siedmačka Linda Verešpejová. Zároveň našu školu prezentovali na okresnom kole v Lipanoch, odkiaľ si priniesli aj čestné uznanie a pekný darček. „Pri recitovaní svojej povesti som sa aspoň na pár minút ocitla v minulosti, v ktorej sa žilo ináč ako dnes,“ vyjadrila sa o podujatí šiestačka Ester Križalkovičová.

      Linda Verešpejová, 7. A

    • Bystré hlavičky
     • Bystré hlavičky

     • Všetkovedko

      Štvrtok 28. 11. 2019 súťažilo takmer 22 000 detí na celom Slovensku, ktoré „bojovali“ vo veľkom súboji o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Ani žiaci našej školy medzi nimi nechýbali. A ako dopadli? Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov 2., 3., 4. ročníka. Traja žiaci získali titul VŠETKOVEDKO – Maroš Hovanec (3. r.), Peter Stedina (2. r.), Filip Šimko (2.r).

      Ostatní žiaci, ktorí sa zapojili a merali si sily v  tejto súťaži, získali diplom VŠETKOVEDKOV  UČEŇ. Každé zúčastnené dieťa dostalo motivačný diplom a malú pozornosť.  Všetkým blahoželáme!

      PaedDr. Eva Viktorová

    •               ZRPŠ Krivany o.z.
     • ZRPŠ Krivany o.z.

     • vás pozýva na

      1. ČLENSKÚ SCHÔDZU

      6. 2. 2020 (štvrtok) o 16.00 hod.

      v jedálni ZŠ s MŠ Krivany

      Program:

      1. Otvorenie a oboznámenie s programom
      2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      3. Predstavenie ZRPŠ Krivany, o.z. a Stanovy
      4. Návrh kandidátov a voľby do orgánov združenia
      5. Plánované aktivity a úlohy OZ
      6. Diskusia
      7. Návrh na uznesenie a záver

      Podmienky členstva v občianskom združení:

      a) podanie vlastnej písomnej prihlášky (u osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu tejto osoby, a to vo forme podpísania prihlášky). Prihlášku môžete priniesť už vyplnenú, alebo ju vyplníte na začiatku členskej schôdze.

      Prihláška FO klikni tu

      Prihláška PO klikni tu

      b) zaplatenie členského príspevku vo výške 3€ (pre r. 2020).

       

      Prineste si občiansky preukaz, v prípade právnickej osoby IČO!

      Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom na: zrps.krivany.oz@gmail.com

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Oznam pre rodičov i žiakov

      Polročné prázdniny

           Polročné prázdniny v školskom roku 2019/2020 budú v
      pondelok 3. februára 2020.
      Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok).

    • Pozvali sme ...
     • Pozvali sme ...

     • Pozvali sme si na obed našu super triednu učiteľku...

      Minulý pondelok mali šiestaci v našej školskej jedálni výnimočný obed. Keďže dosiahli v protidrogovom týždni výborné druhé miesto za odmenu získali slávnostný obed s ľubovoľným vyučujúcim. A to samozrejme nebol nik iný ako ich triedna pani učiteľka Karaffová. Šiestaci boli z prekvapenia v jedálni veľmi prekvapení. Všetko bolo prestreté ako v reštaurácii, na stoloch ich čakali drobné darčeky a obed si ako trieda naozaj vychutnali. Veríme, že sa im odmena páčila a že ich to ako triedu ešte viac stmelilo.

                                                                Koordinátor drogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková