• Čo nám zima nadelila

     • Snehové stavby

      Po prázdninách sa žiaci štvrtého ročníka začali vzdelávať znova dištančne. Učili sa slovenčinu, matematiku, vlastivedu či prírodovedu. No vďaka snehovej nádielke mali aj telesnú výchovu. Na nej si museli spolu s rodičmi postaviť stavbu alebo snehovú sochu. Ich diela boli krásne a veľmi sa z nich tešili. Prejdite sa po dedine a skontrolujte či ešte stoja.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Celoslovenská recitačná súťaž „Rómovia recitujú“
     • Celoslovenská recitačná súťaž „Rómovia recitujú“

     • Ďakujem „Paľikerav“

      Úspešného 5. ročníka súťaže „ Rómovia recitujú“ sa zúčastnila žiačka Veronika Giňová zo 4. A triedy. Keďže situácia ohľadom epidémie sa zhoršovala, bolo potrebné urobiť nahrávku recitácie. Veronika sa veľmi tešila, opakovala si báseň stále cestou do aj zo školy. S poéziou od Jána Navrátila „ Báseň o tejto knižke“ síce nepostúpila, ale získala sebavedomie a chuť učiť sa.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • OZNAM

     •  

       

      ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE v obci Krivany 13.02.2021

      Odberové miesto: Krivany 221 (Budova kultúrneho domu)

      Dátum: 13.02.2021 (SOBOTA)

      Doba odberov: 11:00 – 16.00 hod.


      Potvrdenie o vykonaní testu:

      · Ak pri registrácii zadáte e-mailovú adresu a pri

      odbere zvolíte zaslanie e-mailom, bude vám

      potvrdenie zaslané na vašu e-mailovú adresu

      (pri registrácii si dobre skontrolujte

      správnosť e-mailovej adresy)

      · Ak e-mailovú adresu nezadáte, čakáte na

      potvrdenie o vykonaní testu.
       

      Základné informácie o postupe:

      · Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI,s.r.o.

      · Pred odberom je nutné vykonať registráciu (môžete ju urobiť aj doma a to aj

      niektorý deň pred dňom odberu, vykonáte ju cez uvedený link:

       https://e-ordinacia.sk/dapti/

      ktorý Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení

      potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre

      Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode

      k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR

      kódom v mobile. Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez

      ďalšej registrácie.

      · Ak ste sa už pri predchádzajúcom testovaní na uvedenom linku registrovali

      a máte k dispozícii QR kód, použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak

      ste v registrácii uviedli e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní

      testu doručené na Vami uvedený e-mail. Na základe uvedeného odporúčame

      osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo

      registrovali a tento údaj doplnili a vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR

      kód.

      Pri registrácii si dobre skontrolujte správnosť e-mailovej adresy !!!

      · Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu,

      nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané emailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

      Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších

      členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim

      príbuzným, ktorý nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím

      výrazne znížite čakanie pri registrácii.

      Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne

      Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie

      čakanie.

      · Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia času odberu, takže

      k odberu sa môžete dostaviť v ľubovoľnom čase v rámci odberovej doby.

      · Riaďte sa pokynmi odberového tímu.

      · Nezabudnite si občiansky preukaz !

      Registrácia – link: https://e-ordinacia.sk/dapti/

     • OZNAM

     • ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA OD 8. 2. 2021 - aktualizované 

      07.02.2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe vyhlásenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a so súhlasom zriaďovateľa a pri dôslednom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Covid školského semaforu a COVID AUTOMATU oznamuje, že

      1. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov prvého až štvrtého ročníka od pondelka 8. 2. 2021 s podmienkou negatívneho testu zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      2. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov špeciálnych tried od pondelka 8. 2. 2021 s podmienkou negatívneho testu zamestnanca a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      3. obnovuje prevádzku Materskej školy , Školského klubu detí  a Školskej jedálne  od
       pondelka 8. 2. 2021
       s podmienkou negatívneho testu zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu,
      4. obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa, ktorí sa nemajú možnosť vzdelávať dištančne od pondelka 8. 2. 2021 v skupinách 5+1 s podmienkou negatívneho testu zákonného zástupcu a žiaka,
      5. pokračuje v dištančnom vzdelávaní pre žiakov piateho až deviateho ročníka do odvolania (rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi).

      Pri nástupe do školy deti / žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, rúška ) a pri vstupe do budovy odovzdajú 
      Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19
      (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE).

      (Na stiahnutie:
      Zakonny_zastupca_cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov_8.2.2021.docx
       k dispozícii na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať aj cez rodičovský účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      ŠJ obnovuje svoju prevádzku iba pre žiakov a zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na prezenčnom vyučovaní. Všetci žiaci budú zároveň prihlásení na obed v školskej jedálni. Rodičia, ktorých deti nenastúpia na prezenčné vyučovanie, odhlásia svoje deti štandardným spôsobom.

      Vyučovať sa bude podľa rovnakého rozvrhu hodín ako pred vianočnými prázdninami.

      ŠKD obnovuje svoju prevádzku, avšak prosíme rodičov, aby zvážili nutnosť umiestnenia svojich detí v ŠKD po ukončení vyučovania z organizačných a bezpečnostných dôvodov. Ďakujeme za pochopenie.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka/dieťaťa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,
      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať bez plnohodnotného dištančného vzdelávania podľa pokynov ministerstva školstva formou zadávania úloh cez Edupage, ako je obvyklé pri chorobe. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nebude možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase.

     • KARNEVAL

     • Jedným z najočakávanejších podujatí  pre deti na našej škole je karneval. Kvôli šíreniu ochorenia Covid – 19, deti nielen na našej škole, už druhý rok po sebe o túto peknú akciu prišli. V školskom klube sme sa preto rozhodli, že aj keď sú deti teraz doma a vzdelávajú sa dištančne, urobíme si spolu virtuálny karneval. Deti navštevujúce školský klub dostali do svojich schránok na Edupage výzvu, aby si doma pripravili karnevalový kostým.  Z 28 detí sa zapojilo 19, čo je naozaj veľmi pekné číslo. Dokonca sa zapojili aj mladší súrodenci. Všetky deti, ktoré výzvu prijali si zaslúžia pochvalu. Veríme, že budúci rok sa na karnevale stretneme všetci spolu v našej telocvični.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • OZNAM

     • Školská psychologička v MŠ Krivany

      Mgr. Mária Stračiaková

      Konzultačné hodiny pre rodičov:

      • Utorok: 13:30 hod. – 15:00 hod.
      • Streda: 7:30 hod. - 9:00 hod.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu ma môžete ohľadom otázok a konzultácií kontaktovať kedykoľvek prostredníctvom mailu:

      mskrivanypsycholog@gmail.com

      Hlavnou náplňou mojej práce je:

      • poskytovanie individuálneho a skupinového psychologického poradenstva a konzultácií v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom MŠ
      • poskytovanie individuálnej a skupinovej starostlivosti deťom v krízových sociálnych a životných situáciách
      • poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti deťom s ťažkosťami v správaní, zdravotne znevýhodneným deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • vykonávanie orientačnej psychologickej diagnostiky
      • vykonávanie prevencie a  aktivít podporujúcich osobnostný rast dieťaťa a aktivít, ktoré zlepšujú vzťahy a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať
      • prispievanie k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy
      • spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP

      Užitočné  linky pre rodičov a učiteľov:

       

      Pomoc pre rodičov v súčasnej situácii:  https://vudpap.sk/chceme-pri-vas-byt-este-blizsie/?fbclid=IwAR1O9DOYkjFL6vn0btM5nxUK-i6yZLuADF57N8Xg5t6bJgj0lDnEN1p2oQw

      https://erko.sk/detiacovid/

      https://www.minedu.sk/psychologicke-poradenstvo/

      https://www.minedu.sk/specialnopedagogicke-poradenstvo/

     • OZNAM

     • Otvorenie ŠKD, MŠ a ŠJ od 18. 01. 2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 5. 1. 2021 a na základe súhlasu zriaďovateľa z 8. 1. 2021 oznamuje, že od pondelka 18. 1. 2021 obnovuje prevádzku  Školského klubu detí (ŠKD), Materskej školy (MŠ) a Školskej jedálne (ŠJ) pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (a boli prihlásené prostredníctvom triednych učiteliek).

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v prípade zmeny ich situácie v zamestnaní a následnej potrebe umiestniť svoje dieťa v školskom zariadení, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku dieťaťa alebo vedenie školy.

     • Oznam

     • pre žiakov a zákonných zástupcov

      V pondelok 11. januára 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách v dištančnej forme vyučovania aj pre  žiakov prvého stupňa.  Žiaci 2. stupňa budú  naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Všetci žiaci školy sa budú učiť až do odvolania dištančne – „na diaľku“.

      Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi, aby sme predišli problémom s hodnotením žiaka v jednotlivých predmetoch za 1. polrok -  zvlášť na 2. stupni.  

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke školy. Priebežne  Vás budeme informovať o zmenách a ďalšom postupe v súvislosti s možným návratom detí do školy.

      Zároveň oznamujeme, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude aj naďalej prerušená (od 11. 01. 2021 až do odvolania) prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
       

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

    • VEDCI - SUPERHRDINOVIA
     • VEDCI - SUPERHRDINOVIA

     •          DNEŠNÝCH DNÍ

      Celoslovenská výtvarná súťaž je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku už 15. ročník. Hlavným cieľom súťaže bol zvýšiť záujem žiakov o vedu, techniku a vedecké bádanie. Naša škola pritom nesmela chýbať. Vybrali sme najkrajšie tri práce, ktoré boli zaujímavé svojím poslaním a výtvarným stvárnením. Žiačky našej školy využili rôznorodé výtvarné techniky ako perokresba, kresba, maľba. Každá práca je osobitá a zachytáva vedcov v rôznych bádateľských situáciách pri riešení pandémie s korona vírusom. Vo veľkej celoslovenskej konkurencii v našej kategórii sme neboli ocenení. Porota mala nesmierne náročné vybrať len tri najlepšie práce s celého Slovenska. Hoci sme nevyhrali, dôležité je zúčastniť sa, zviditeľniť sa a úspechy sa dostavia.

       “Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.”   

                                                                                                       Ralph Waldo Emerson                                                                                                                                                                                           

        Mgr. Katarína Janošková

     • Hľadajme radosť v čítaní!

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2020

      Celoslovenský projekt sme s radosťou uvítali aj tento školský rok v našej základnej škole. Už 16. ročník tohto podujatia potešil deti aj učiteľov. Vyučovanie sa zmenilo na vír zábavných aj náučných aktivít. Veď témou v tomto školskom roku bola „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Žiaci pracovali s knihou, čítali, kreslili, lepili, jednoducho, zabávali sa.

      Celé dopoludnie sa 26. októbra nieslo v duchu kníh, slov, viet, písmen,... Všetci návštevníci školy si hneď ráno všimli „rozprávkový chodníček“, cestičku so šípkou, ktorá ukazovala na knižnicu. Okná v priestoroch školy zdobili rozprávkové obrázky. O toto prekvapenie sa postarali malí prváčikovia so svojou pani učiteľkou. Školský klub vytvoril nástenku s rozprávkovými ilustráciami. Naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou uskutočnili mnohé tvorivé činnosti. V aktivite „Uleť s knihou“ pracovali v knižnici, vyberali si tituly podľa obalu alebo názvu kníh. Prezentovali ich a zároveň motivovali spolužiakov k čítaniu. Modelovanie rozprávkových postavičiek, ďalšie aktivitky ako „Uhádni dielo“, či „Kto som“ výrazne umocnili zážitky detí. Najstarší žiaci 1. stupňa stvorili zaujímavé názvy knižnice – Kníhlandia, Mozgovňa či Knihokružnica. Vytvorenými originálnymi názvami skrášlili dvere školskej knižnice. Aj prváčikovia vytvorili rôzne pomenovania. Navyše navštívili školskú knižnicu po prvýkrát. Hľadali knihy podľa názvu, označovali písmenká, ktoré poznali. Všetky deti 1. stupňa sa napokon stali súčasťou „Čarovnej chodby“. Nezvyčajné miesta v priestoroch školy boli miestom stanovíšť, na ktorých sa chlapci a dievčatá striedali. Znázorňovali rozprávkové bytosti. Dostali šifry, hľadali odpovede. Skladali jednotlivé obrázky rozprávok. Absolvovali hádanky z knihy Čarovné zrkadlo. V časopisoch ukazovali na známe písmenká, starší žiaci určovali slovné druhy slov. Za odmenu dostávali slovíčka, ktoré v závere  postupne skladali do vety: „Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.“ Hoci sa žiaci 2. stupňa vzdelávali doma, neváhali a takisto sa zapojili. Vytvorili veľké množstvo obalov kníh a plagátov súvisiacich s knižnicou. Všetci zažili krásny pocit z čítania a uvedomili si, že na čítanie sa ani dnes nezabúda. „Bolo to super. Ďakujem pani učiteľke, že sme to mohli zažiť. Čítali sme aj dobrodružné knihy. Najlepšie boli o pirátoch, zbraniach,“ vyjadril sa o podujatí štvrták Jožko Kušnír.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

     • VIANOČNÉ POZDRAVY

     • S KRESBOU VAŠICH DETÍ

      Milí rodičia, chceme vás poprosiť, aby ste nasledovný odkaz odovzdali vašim ratolestiam.

      • Detičky, zoberte do rúk farbičky a nakreslite pre nás tie najkrajšie zimné obrázky, zachyťte vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s profesiou polície, hasičov, horských záchranárov i športovcov, ktorí nás reprezentujú pod hlavičkou Športového centra polície. Nie je to však podmienkou.
      • Vybrané kresby budeme s pýchou rozposielať našim známym, priateľom a kolegom. Všetky výtvory odmeníme aspoň maličkosťou s logom MV SR, vybrané námety oceníme väčšími darčekmi.
      • Návrhy posielajte na mail karaffovanikola@gmail.com najneskôr do 25. novembra 2020.

      Vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše obrázky.

      Mgr.Nikola Karaffová (koordinátor ŽŠR)

     • KOĽKO LÁSKY ...

     • ... sa zmestí do krabice od topánok?

      Tieto Vianoce máte možnosť zapojiť sa do výzvy a POTEŠIŤ NIEKOHO, KTO TO NEČAKÁ.

      Spoločnými silami naplňme krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičky a deduškov v domove dôchodcov. Darujme im kúsok seba! Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom letáku alebo na webe: www.kolkolasky.sk

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom: karaffova.nikola@gmail.com alebo správou na edupage.

      „Ak nájdeš Via­noce vo svojom srdci, tak ich nájdeš aj pod stromčekom“.

      Vaša Žiacka rada pri ZŠ s MŠ Krivany

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  od 16. novembra 2020  obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Zároveň sa v prevádzke zariadenia školského stravovania umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

     • Oznam

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ
      OD 10. 11. 2020 – ZELENÁ FÁZA

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať  aj naďalej  u žiakov prvého až štvrtého ročníka a obnoví sa od 10. novembra 2020  aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až deviatom ročníku.  Výučba  bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried štandardným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak  je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško a rodič pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Školská jedáleň, materská škola a školský klub deti budú v prevádzke od utorka 10. 11. 2020 za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení a usmernení.

      Vyučovanie u žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom bude prebiehať až do odvolania  dištančnou formou. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy  budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí
      od 10. 11. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný od 10.11.2020 len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU príloha č. 1a). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy a školského klubu detí  - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym ÚVZ v Prešove. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky)
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni a iných triedach.
      • Žiak po príchode do školy, ako aj počas vyučovacieho procesu, si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Ak to nie je nevyhnutné, nestriedať pri výučbe miestnosti.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách,  toaletách a iných triedach.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa (aj posilňovňa) sa nevyužívajú. Telesná a športová výchova sa realizuje v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy...) formou, ktorá nepredstavuje riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa budú využívať v primeranej miere teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
      • Školský klub sa neodporúča, ak je jeho prevádzka nevyhnutná, budeme minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried. Žiaci budú časť vyučovania a aktivít ŠKD podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Krúžková činnosť a činnosť CVČ sa neumožňuje.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v čase od 7.45 do 13. 00 h podľa rozvrhu hodín. Prevádzka ŠKD bude do 16. 00 h.
      • Stravovanie žiakov bude obvyklým spôsobom pod dozorom príslušného pedagogického zamestnanca. Aby sa triedy nepremiešavali, bude urobená zonácia priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Stravovanie bude obmedzené len na žiakov a zamestnancov, bez cudzích stravníkov. Pred vstupom do jedálne si žiaci a zamestnanci dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Počas pobytu v školskej jedálni si žiak i zamestnanec prekrýva horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie jedla. Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.

       

     • "Deň jablka"

     • Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Aj prváci sa zapojili do jabĺčkového dňa a to rôznymi aktivitami: výrobou papierového jabĺčka a ovocného kompótu. Pomocou kvízu sa naučili rôzne zaujímavosti o jablku. V druhom ročníku si žiaci čítali nie len o jablkách, ale aj o iných druhov ovocia a zeleniny, ktoré sú prospešné pre naše zdravie. Nechýbali ani jabĺčkové úlohy na hodinách Matematiky a Slovenského jazyka a literatúry. Výtvarná výchova bola zameraná na tvorbu jablka prostredníctvom mozaiky. V treťom ročníku žiaci riešili jabĺčkové úlohy zo Slovenského jazyka a literatúry, Matematiky. Na základe vlastnej fantázie žiaci vymysleli aj krásne rozprávky o jablku. Hodina výtvarnej výchovy sa niesla v podobe vyrábania  jabĺk z vlny, nitky. Spomedzi žiakov 3. ročníka žiak Jozef Garančovský priniesol najviac druhov ovocia. Štvrtáci deň jablka poňali ako ,,pozorovatelia“. Pozorovali štruktúru jablka pomocou lupy, pozorovali preparáty cez mikroskop- hruška, cibuľa. Vyrobili si tzv. ,,jablkovú sopku“, každý žiak pracoval samostatne po vyrezaní diery do jablka nasypali ingrediencie a čakali, čo sa bude diať. Nechýbal aj jablkový experiment, v ktorom žiaci aj naďalej pozorujú, čo sa bude diať s jablkom, ktorý je ponorený v octe, vode, kyseline citrónovej, vo vzduchu a oleji. Vo výtvarnej činnosti žiaci vyrábali ,,Picasove jablko“.

      Každá trieda sa zapojila aj do súťaže o najkrajšie a najťažšie jabĺčko a takto to dopadlo:

      Najkrajšie jabĺčko: 1.ročník- Slavomír Janič

                                    2.ročnik- Valentína Kuchárová

                                    3. ročník- Peter Stedina

                                    4. ročník- Matúš Bujňaček

      Najťažšie jabĺčko: 1. ročník- Lenka Lubinszká

                                   2. ročník- Ľubomír Kravec

                                   3. Jozef Garančovský

                                   4. ročník Matúš Bujňaček

      Sme radi, že sme sa do tejto celosvetovej aktivity zapojili aj napriek aktuálnej neľahkej situácií. Naším cieľom bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny a ukázať im, že maškrtiť sa dá aj takto.

      Mgr. Kamila Šlosárová

     • OZNAM

     • Jesenné prázdniny

      Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.