• Oznam
     • Oznam

     • Rodičovské združenie

      Oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že v pondelok 3. apríla 2023  v čase od 13.30 do 16.30 h sa uskutočnia v škole triedne aktívy rodičovského združenia. Triedne aktívy RZ sa uskutočnia formou konzultačných hodín. Počas konzultačných hodín Vám budú  k dispozícii všetci vyučujúci, aby Vás informovali o výsledkoch Vašich detí, prípadne odpovedali na Vaše otázky. Ak si chcete dohodnúť  konzultácie na konkrétny čas, vopred kontaktujte triedneho učiteľa a dohodnete si presný čas.

      Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vašu návštevu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Vážení rodičia predškolákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024, ktorý sa uskutoční v základnej škole v stredu 5. apríla 2023 v čase od 14.00 do 17.00  v triede 4. A (učebňa č. 19 na prvom poschodí).

      Ponúkame možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na telefónnom čísle 0915546673 (Mgr. Mária Onuferová, učiteľka poverená zápisom a budúca učiteľka prvákov).

      Po dohode s vedením školy (tel. 0910897681) je možné dieťa zapísať aj v inom termíne.  

      Zápis do 1. ročníka sa uskutoční za prítomnosti detí.

      Prihlášku môžete podať v listinnej podobe na formulári s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo elektronicky - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA.

      V deň zápisu je potrebné doniesť vyplnenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi (zákonnými zástupcami), rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

      Ak nemáte možnosť elektronickú prihlášku vytlačiť, tak ju iba vyplňte, odošlite a oznámte nám túto skutočnosť na telefónnom čísle 0910897681. Prihlášku v tlačenej podobe máte k dispozícii v MŠ a na vrátnici školy.

      Ak rodič uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľku základnej školy v závere prihlášky (v poznámke).

     • Riaditeľské voľno

     • 27. 3. 2023

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany oznamuje, že dňa 31. 3. 2023 (piatok) udeľuje v zmysle §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a so súhlasom zriaďovateľa  deťom MŠ a žiakom  riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Deň učiteľov).

      Mgr. Mária Kromková

     • Obedy zadarmo od 1. mája 2023

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu,
      ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“),
      ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

      • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
      • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
      • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

      • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,  
      • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

      Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu. O dotáciu môže rodič požiadať elektronicky cez aplikáciu Edupage, alebo na nižšie uvedenom tlačive (žiadosť - návratka),  ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania: ŠJ pri ZŠ s MŠ Krivany, Krivany 1, najneskôr v termíne do 31. marca 2023. Využiť môžete na doručenie aj poštovú schránku školy pri hlavnom vchode. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov na základe zápisného lístka stravníka, ktorý mu zašle (po aktualizácii) zariadenie školského stravovania.

      Upozornenie: V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 
      ___________________________________________
      Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

      Návod na odovzdanie žiadosti elektronicky

      Písomná návratka k žiadosti o dotáciu na stravu zadarmo od 1.5. 2023

      Zápisný lístok

    • Workshop s umelcom Antonom Kočišom
     • Workshop s umelcom Antonom Kočišom

     • MALÉ POOHLIADNUTIE

      Takto znie názov výstavy Antona Kočiša umelca zo Stropkova. Žiaci 1. a 2. stupňa našej školy sa v pondelok dňa 20. marca zúčastnili workshopu v mestskej galérii v Lipanoch. Stretnutie s týmto nezameniteľným umelcom, ktorý sršal entuziazmom a úžasným pohľadom na svet zanechal v nás nezabudnuteľný zážitok. Mali sme možnosť prejsť si jeho obrazy počas, ktorých nás sprevádzal a odhaľoval tajomstvá každého diela. Žiaci kládli zaujímavé a často krát ťažké otázky s ktorými sa musel pán Anton vysporiadať. Ako sám povedal „milé deti máte teraz nového kamaráta Tóna zo Stropkova.“

      Z jeho tvorby cítiť radosť, smútok, úctu aj opovrhnutie k jednotlivcom i spoločnosti. Vychádza z úvah o podstate bytia, vzniku a existencii jedinca, premenách sveta. V prácach vedie dialóg s ľudskou bytosťou či už prostredníctvom symboliky, siluety, alebo konkrétneho detailu. Dominantou jeho tvorby však ostáva žena stvárnená v rôznych podobách, reakciách, situáciách.

      Deti sa mali inšpirovať jeho tvorbou, farbami, stvárnením a svoje pocity mali vyjadriť na papier. Niektorí sa rozhodli maľovať farbami a farbičkami, iní kresbu ceruzou a kolážou. Práce boli rôznorodé a vystihovali každého vlastné stvárnenie svojich pocitov. Odchádzali sme naplnení  umeleckým zážitkom. Strávili sme pekné tvorivé dopoludnie s kamarátom Tónom na ktoré nezabudneme.

                                                                                                                                  Mgr. Katarína Janošková

    • STUDNIČKA  KADLUBEK
     • STUDNIČKA  KADLUBEK

     • Je plná života

      Vyzeralo to, že nám vyschla! Našťastie nie! Je plná života a veľmi sa tomu tešíme.

      Po štyroch rokoch s ďalšími nadšenými žiakmi sme sa rozhodli obnoviť prameň studničky Kadlubek.

      Studničku Kadlubek využívali vojaci, keď táborili v Krivanoch na Kamencoch. Dali si urobiť rozbor aj z ostatných studní, no najlepšiu kvalitu mala tá „Kadlubkova“. Studničku sme vyčistili s pomocou pána Šejirmana. Označili sme ju tabuľkou vyrobenou p. Hriňákom na podnet p. Karabašovej, s finančnou podporou OZ ZRPŠ Krivany.

      Studnička sa nachádza na pozemku manželov Duchových, ktorí nás milo prijali a aj pohostili.

      Pri oddychu po vyčistení nám spríjemnila chvíle p. Urdová čítaním príbehov o prírode. Deti sa veľa naučili o ľudskosti, práci, prívetivosti, pohostinnosti, pokory, lásky...to všetko videli v nás dospelých. Veríme, že si to zapamätajú a uložia do ❤️

      „Páčilo sa mi, že bol tam Zojkin dedko a, že nám pomáhal. Bolo to super. Teším sa, že majú studničku. Keď pôjdeme zase donesiem im dačo z domu. Napríklad čokoládu. Teším sa na pani Duchovú a pani Urdovú, keď budeme dávať rúru, striešku a filter“.    Jakub Hovanec 2.A

                                                                                                                 PaedDr. Katarína Janičová

     • Deň vody

     • Organizácia spojených národov v roku 1993 určila 22. marec Dňom vody. Šiestaci a siedmaci z našej školy „oslávili“ tento deň čistením nášho okolia. Šiestaci s pani učiteľkou Janoškovou čistili dedinu a podarilo sa im nazbierať tri vrecia odpadu. Siedmaci s pánom učiteľom Klembarom čistili povodie rieky Torysa a okrem ôsmich vriec odpadu bola ich najcennejším úlovkom železničná tabuľa s nápisom Rožkovany.
      Nezabúdajme: „Až keď sa vyrúbe posledný strom, otrávi posledná rieka, uloví posledná ryba, až vtedy pochopíme, že peniaze sa jesť nedajú.“
                                                                                                            Mgr. Štefan Klembara

     • Oslava ľubozvučnej slovenčiny

     • Hviezdoslavov Kubín 2023

      Základná škola s materskou školou Krivany dňa 16. marca zorganizovala školské kolo literárnej súťaže v prednese poézie a prózy. V priestoroch triedy    5. A sa stretlo 28 žiakov školy, ktorí majú radi recitáciu. S radosťou prezentovali svoje nadanie a recitátorské schopnosti. Porota mala veľa práce, aby napokon vybrala tých najlepších.

      Školskému kolu predchádzali triedne kolá, na ktorých vyučujúce vybrali  najšikovnejších žiakov. Básničky plné fantázie, príbehy o zvieratkách, medziľudských vzťahoch, často aj poučné príbehy plné múdrosti a inšpirácie zazneli naplno a páčili sa aj porote. Tretie miesta získali Emka Kohanová, Matúš Kuchár (I. kategória, poézia), Jozef  Garančovský (II. kategória, poézia), Natália Mišenčíková (III. kategória, poézia), Štefan Berdis (I. kategória, próza). Druhé miesta získali Lýdia Kuchárová, Jasmin Saxová (I. kategória, poézia), Justína Šejirmanová (II. kategória, poézia), Šimon Kopilec (III. kategória, poézia), Adam Kušnír (I. kategória, próza), Nikolas Želinský                       (II. kategória, próza). Prvé miesta a zároveň postup do okresného kola, ktoré sa uskutoční 30. marca v Sabinove, obsadili Zoja Šejirmanová (I. kategória, poézia), Filip Križalkovič (II. kategória, poézia), Jozef Karabaš (III. kategória, poézia), Gréta Hradiská (II. kategória, próza) a Tatiana Berdisová (III. kategória, próza). „Pri tejto súťaži sme si precvičili pamäť. Mne osobne sa páčili texty a prednesy spolužiakov, niektoré boli dokonca aj veľmi vtipné,“ vyjadrila sa o podujatí siedmačka Tatiana Berdisová. Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu súťaž zameranú na prednes.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Oznam rodičom

      Oznamujeme  rodičom a žiakom, že jarné prázdniny sa v školskom roku 2022/2023 uskutočnia v termíne od 06. marca (pondelok) do 10. marca (piatok) 2023. Vyučovanie po prázdninách pokračuje  v pondelok 13. marca 2023.

      Prerušenie prevádzky MŠ, ŠKD a ŠJ

      Počas jarných prázdnin bude, so súhlasom zriaďovateľa, z organizačných a prevádzkových dôvodov (z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov) prerušený výchovno-vzdelávací proces  v materskej škole a v školskom klube detí, taktiež nebude prevádzka školskej jedálne. Prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne sa obnoví v riadnom režime od pondelka 13. marca 2023.