• Súťaž EXPERT

     • Dňa 30.11.2021 sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT. Išlo o súťaž z prírodovedných a spoločenských predmetov, kultúry, športu a anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov druhého stupňa. Traja žiaci súťažili online formou z domu, siedmi papierovou formou zo školy. Žiaci piateho a šiesteho ročníka riešili úlohy v kategóriách Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka si mohli vybrať zo šiestich ponúknutých tém. Úlohy boli veľmi zaujímavé a rozšírili naše obzory (žiacke aj učiteľské). V prílohe si môžete pozrieť fotografiu žiakov, ktorí súťažili zo školy; ukážku úloh, s ktorými sme sa pasovali a tabuľku najúspešnejších riešiteľov školy.

      Mgr. Štefan Klembara

       

    • PROSLAVIS 2021
     • PROSLAVIS 2021

     • Súťaž školských časopisov

       

      Základná škola v Krivanoch už trinásť rokov vydáva každoročne tri čísla časopisu Krivý Jany. Ani v roku 2021 tomu nebolo inak. Aj napriek zhoršeným podmienkam na prácu z dôvodu karantén a dištančného vzdelávania sme časopisy vytvorili a vydali. S časopisom sa zapájame do súťaže PROSLAVIS, organizovanou Domom Matice slovenskej v Žiline. Naše úsilie bolo odmenené. V celoslovenskej súťaži sme sa umiestnili na jednom z popredných miest. Citujeme z listu organizátorov:

      Do súťaže sa zapojilo 190 školských a triednych časopisov, čo nás prekvapujúco potešilo a úroveň všetkých zúčastnených bola naozaj veľmi vysoká a profesionálna. Z takého množstva časopisov bolo ťažké vybrať tie najlepšie a verte, keby finančné možnosti a podmienky súťaže dovoľovali vyhodnotiť väčšie množstvo zúčastnených časopisov, bola by som prvá, ktorá by tieto ocenenia s láskou a radosťou odovzdala viacerým, nielen udelila tri popredné miesta. Touto cestou Vám chcem oznámiť, že odborná komisia udelila v súťaži PROSLAVIS 2021:

                                                    časopisu KRIVÝ JANY 3. MIESTO

      Redakčná rada: Linda Verešpejová, Katarína Jaššová, Tatiana Berdisová, Sebastián Bujňák. Žiaci pracovali pod dohľadom a odborným vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Hrabčákovej.

      Z ocenenia sa tešíme a zároveň sme hrdí na prácu pani učiteľky a žiakov - ich úsilie neostalo bez povšimnutia ani medzi odborníkmi.

      Výsledky práce autorov časopisu si môžete prečítať na stránke školy:

      https://www.zskrivany.sk/a/skolsky-casopis

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že od 27.1.2022 do 28.1.2022  prerušíme na dva dni, so súhlasom zriaďovateľa, výchovno-vzdelávací proces v triede materskej školy s celodennou prevádzkou. Obmedzenie je z dôvodu vysokého počtu respiračných ochorení u detí MŠ.

     • OZNAM

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Krivany, 25. 1. 2022

      V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk ,  M: 0910 897 681

      Pracovná pozícia: Pomocný vychovávateľ v materskej škole

      Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre pomocných vychovávateľov. (Vzdelávanie je hradené z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.) Vítaná je znalosť rómskeho jazyka.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady
      o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: nástup od 1.2.2022 na dobu určitú

      Platové podmienky: 646 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou najneskôr do 31.1.2022, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Mgr. Mária Kromková, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Preberanie testov na domáce testovanie - 1/2022

                  Oznamujeme rodičom, ktorí do 10.1.2022 prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými samotestami, že prvých 5 kusov si môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 18.1. do 21.1. (utorok až piatok) v čase od 7.30 do 16.30 na vrátnici školy s dodržaním protiepidemiologických opatrení (respirátor, dezinfekcia, odstup).

     • OZNAM

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie aj v našej škole v avizovanom termíne 10. januára 2022. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať všetky deti materskej školy i všetci žiaci základnej školy. V prevádzke bude školský klub detí i školská jedáleň.

      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť tzv. Školským semaforom. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa škola plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka/zamestnanca príslušnú triedu uzatvorí riaditeľka školy. Pokiaľ bude na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb, regionálny hygienik môže rozhodnúť o zatvorení celej školy.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov školy,  ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na škole budú, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, povinné rúška pre žiakov i zamestnancov školy. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole.

      Aby sme zabezpečili v škole bezpečné prostredie, žiaci sa pred nástupom do školy pretestujú domácim antigénovým samotestom. V prípade, že rodičia už všetky testy použili na testovanie svojich detí a doma už antigénové samotesty nemajú, môžu si 5 ks testov vyzdvihnúť v škole (na vrátnici) v piatok 7. januára od 7.00 do 13.30 h.

       

       

     • Dobrá novina

     • Dobrá novina sa snaží viesť detí a mladých k solidarite a zapájaniu sa do aktivít s cieľom zlepšenia životnej situácie v rozvojových krajinách. Pomôcť môžete aj vy a to zapojením do zbierky, ktorá sa uskutoční 16. a 17. decembra na chodbe našej školy alebo zaslaním peňažného daru na číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 ( do poznámky uveďte prosím svoj email, alebo korešpondenčnú adresu).

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     •           V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa 16 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Kvôli karanténe súťažili 3 žiaci online formou z domu. Zvyšní 13 žiaci súťažili klasickou papierovou formou v škole. V utorok 8.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. V stredu 9.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 úloh z 15. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Veľmi nás potešila skutočnosť, že až 7 žiakov našej školy sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola.

      Mgr. Štefan Klembara

     • OZNAM

     • MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      10. 12. 2021

      V nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 Vás informujeme, že:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 (pondelok) do 17.decembra 2021 (piatok) bude na našej škole mimoriadne prerušené prezenčné vyučovanie pre žiakov na druhom stupni základnej školy. V uvedenom termíne bude pre nich prebiehať dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v Edupage.
       Z obedov budú deti automaticky odhlásené, netreba volať vedúcej jedálne.
      2. V termíne od 13. decembra 2021 (pondelok) do 17. decembra 2021 (piatok) bude pre žiakov prvého stupňa a v triedach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebiehať prezenčné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín.
      3. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
      4. Zároveň oznamujeme rodičom, že od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená aj prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

       V prípade zmeny Vás budeme informovať.
     • OZNAM

     • ·  ŠKOLSKÝ SEMAFOR - aktualizácia

      ·  28. 11. 2021

      ·  V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení Vás informujeme, že dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorým sa riadia školy, školské zariadenia a ich prevádzka. Jeho celé znenie si môžete prečítať TU: Skolsky_semafor_od_29.11..pdf

      Najdôležitejšie zmeny:

      1. Z dôvodu nepremiešavania sa tried bude od zajtra čiastočne upravený rozvrh hodín.
      2. Od zajtra bude upravený harmonogram stravovania v školskej jedálni (žiakom ho oznámia triedni učitelia/vyučujúci v škole),
      3. Od zajtra nebude prebiehať krúžková činnosť  a mimoškolské aktivity.
      4. Zrušila sa výnimka z nosenia rúšok počas vyučovacej hodiny, teda nosenie rúška je opäť povinné aj počas vyučovania (okrem telesnej výchovy v telocvični).
      5. Riaditeľka musí prerušiť prezenčné vyučovanie v triedach, v ktorých sa vyskytol pozitívny prípad aj na základe AG samotestu.
      6. Rodičia, ktorí prejavili záujem o AG samotesty majú od zajtra povinnosť hlásiť ich použitie prostredníctvom EDUPAGE alebo telefonicky.
      7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
      8. Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

      PROSÍME rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu svojich detí v ŠKD po ukončení vyučovania z organizačných i bezpečnostných dôvodov.

     • „Knižnica je vedomosť i liek“

     • „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2021“

      Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V pondelok 25. októbra sme sa naplno venovali knihe a téme „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Zábavné aj poučné aktivity motivovali žiakov, aby predstavili svoje vedomosti, ukázali originálne zručnosti, či prekvapili super nápadmi. Keďže najkrajším darčekom bola pre deti návšteva spisovateľky Marky Staviarskej, väčšina tvorivých aktivít súvisela práve s ňou.

           Na začiatku výnimočného dňa zástupcovia všetkých tried získali papierovú taštičku so zadaniami. Mladší i starší žiaci dostali úlohu vymyslieť originálne otázky pre spisovateľku. Zástupcovia tried navštívili školskú knižnicu, vyberali knihy, hľadali autorov i ukážky podľa zadania. V triede pracovali na svojich výtvoroch, ktoré mnohí prezentovali na besede s Markou Staviarskou. Knihy sympatickej autorky inšpirovali mnohých. Prváčikovia si predstavovali, čo sa môže nachádzať na povale domu. Druháci kreslili obľúbené zvieratká, tvorili vtipné názvy kníh. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa oboznámili s prvou kapitolou spisovateľkinej knihy Marínka Somarinka. Svoje nápady prenášali na papier. Piataci tvorili myšlienkovú mapu s obľúbenými knihami. Šiestaci sa zahrali na filmárov – na základe ilustrácie a opisu z knihy Marínka Somarinka si rozdelili úlohy a pripravili sa na natáčanie filmu. V spomínanej ukážke sa hovorí aj o fajčení, a preto siedmaci vytvorili plagát o jeho škodlivosti. Keďže pri filmovaní sa používa veľké množstvo cudzích slov, žiaci 8. ročníka pátrali v slovníkoch po ich význame. Deviataci si zasa spomínali na ženy spisovateľky, ktoré to mali v minulosti veľmi ťažké. A nakoniec to najlepšie – na dvoch vyučovacích hodinách sa väčšina žiakov stretla s prozaičkou, filmovou producentkou a vydavateľkou Markou Staviarskou. S radosťou im rozprávala o svojej tvorbe. Veľmi pekne hovorila o svojom detstve a zároveň s láskou rozprávala o svojich deťoch. Žiaci sa pýtali, boli naozaj zvedaví. Z besedy si odniesli veľa nových podnetov a poniektorí si dokonca zakúpili knižku. Asi najviac zaujal titul „Príšeráci“. Ak si knihu otvoríte, spozorujete tri oči „príšery“. „Na hodine literatúry sme sa rozprávali aj o fajčení. Tvorili sme myšlienkovú mapu. Beseda so spisovateľkou bola poučná. Pani Staviarska nám dala dobré rady - ako sa stať spisovateľkou, ako natočiť film. Rozprávala o sebe, o detskom sne písať knihy a o tom, že sa jej želanie nakoniec splnilo. Jej otec je pre ňu vzorom, aj on je spisovateľ. Bola veselá, vtipná, upútala a získala si nás,“ takto sa o autorke vyjadril Daniel Jiříkovský, žiak 7. A.

          Podujatie knižnice sa každoročne hodnotí. Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, hodnotila realizáciu podujatia v troch kategóriách (dodržanie témy, originalita a vtipnosť, popis podujatia po formálnej stránke). Oslavu Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizovalo 158 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým počtom 25 973 účastníkov podujatí. Naša škola sa teší z 23. miesta.  

      Mgr. Alena Hrabčáková

    • Jabĺčkový beh
     • Jabĺčkový beh

     • Z jari bolo nežným kvetom,
      na konári zrelo letom.
      Dnes je pekné, guľaté,
      všetci ho ochutnáte.

      Dňa 15. 10. sa na našej škole uskutočnil „Jabĺčkový beh“  a s ním spojené šantenie v priestoroch školy, ba aj v centre dediny. Všetky tieto aktivity boli spojené s jablkom, zdravou výživou. V triedach prvého stupňa mali žiaci tematické vyučovanie a rôzne aktivity. Štvrtáci riešili zábavné úlohy na hodinách matematiky a slovenského jazyka. V závere, počas výtvarnej výchovy, prstovými farbami maľovali jablká. Tretiaci vyrábali papierové jabĺčka, mamky nachystali jablkovú desiatu a pani učiteľka sladkú maškrtu.  Druháci počítali jablkové príklady - hľadali a spájali správne výsledky s papierovým jablkom. Na výtvarnej výchove si vyrobili vlnené jablko, ktoré otláčali spolu s listami. Prváci na matematike počítali jablkové jadierka a spájali ich so správnou číslicou. Z papiera si vyrobili jablká aj s kamarátkou húseničkou, či maľovali a skladali puzzle. Na hodine hudobnej výchovy si veselo pospevovali o červenom jabĺčku v oblôčku. Po takomto zaujímavom vyučovaní si každá trieda vyskúšala svoje zručnosti na chodbe školy, kde boli pripravené športové, ale aj vedomostné aktivity. V závere si prváci a druháci, ktorí priniesli svoje jablká na ukážku a ochutnávku vyhodnotili najťažšie jablko, miss jablko a najchutnejšie jablko.  Ak si myslíte, že to bol koniec, tak sa mýlite.

      Všetci behuchtiví jablčkári sa presunuli do dediny, pripravili sa a bežali. Najlepší z najlepších boli ocenení. Nechýbali ani rodičia, čo prišli povzbudiť svoje ratolesti, ale aj tí, čo si prišli čo to odbehnúť. Neodišli naprázdno. Všetci sme si pochutnali na výbornom čaji a sladkom perníčku. Dúfame, že sa všetkým páčilo a nabudúce pobežíme zas.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • OZNAM

     • Obnovenie prevádzky MŠ

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od stredy 24.11.2021 obnovíme výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Bližšie informácie poskytne zástupkyňa RŠ pre MŠ Mgr. Mária Berdisová.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 22.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u zamestnancov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 22.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 7.A, 8.A, 9. A a  5.A (chlapci).
       Žiaci, ktorí si uplatnia výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní, resp. neboli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid-19) sa budú učiť prezenčne v škole. Ostatní žiaci absolvujú doma povinnú 10 dňovú karanténu. Odporúčame rodičom, aby počas karantény  sledovali zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.                     
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať od 22.11.2021 v triedach: nultý ročník,
       1.A, 4.A a 6. A a v triedach pre žiakov so ŠVVP. Od utorka 23.11. aj v triedach 2.A a 3.A.
      • Prevádzka ŠKD bude obnovená od 22.11.2021.
      • Prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 22.- 23.11.2021 z dôvodu pozitívne testovaných zamestnankýň na ochorenie Covid-19. Prevádzka MŠ bude obnovená až po pretestovaní všetkých zamestnankýň. O prípadnom obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Vás budeme informovať.
      • Žiaci, ktorí sa budú učiť distančne, budú automaticky odhlásení z obedov.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v pondelok ráno) pomocou samotestov aj na sledovanie web stránky školy a EDUPAGE, kde Vás budeme priebežne informovať. V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa dieťaťa alebo riaditeľku školy.

      Mgr. Mária Kromková

     • OZNAM

     • Prerušenie prevádzky v MŠ dňa 19.11.2021

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krivanoch,  so súhlasom zriaďovateľa, preruší v piatok 19.11.2021 prevádzku materskej školy z dôvodu pozitívneho zamestnanca na ochorenie Covid-19. Deti a zamestnanci MŠ, ktorí  prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním, pôjdu do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Posledný kontakt s pozitívnou osobou bol v utorok 16.11.2021.
      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      Upozorňujeme rodičov, aby sledovali počas povinnej  karantény zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.

      O možnom obnovení prevádzky MŠ (od 22.11.2021) Vás budeme informovať hneď ako to bude možné.

      Mgr. Mária Kromková

     • TÝŽĎEŇ VEDY A TECHNIKY

     •    Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Dôležité je, aby si aj deti uvedomili  ako vzdelávanie a výskum posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti dopredu. Cieľom Týždňa vedy a techniky na našej škole bolo zlepšiť vnímanie a záujem žiakov o vedecké a technické predmety, získať informácie o tom ako sa v bežnom živote stretávajú s vedou a pritom si to častokrát neuvedomujú, naučiť sa kriticky myslieť, tvoriť hypotézy a vyvodzovať závery. Počas celého týždňa žiaci pracovali na rôznych zadaniach, riešili školský vedecký kvíz, vyrábali rôzne modely a robili pokusy. Zahrali sa na vedcov, bádateľov a pritom zažili kopec zábavy. Žiaci písali tajné odkazy neviditeľným atramentom, stvorili hada, ktorý povstal z popola, overili si, že existuje oheň, ktorý nespáli, vyrobili sloniu zubnú pastu, pomocou čierneho uhlia odfarbili kofolu, overili účinky peroxidu vodíka na zemiakoch a kyseliny citrónovej na jablkách. Okrem iného si mohli vyskúšať rôzne modely, ktoré dokazujú fyzikálne vlastnosti látok ako je napríklad hydraulické rameno, zdvíhací most, barometer, spektroskop, či elektroskop. Všetky spomenuté modely vytvorili naši žiaci. Na hodinách techniky si trénovali jemnú motoriku a skúšali pracovať s elektrickými obvodmi pričom využívali elektrostavebnice. 

      Mgr. Nikola Karaffová

     • Oznam riaditeľky školy

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 15.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u žiakov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 15.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 1.A, 3.A, 4. A. Žiaci absolvujú doma povinnú 10 – dňovú karanténu. Povinnú karanténu absolvujú aj deti z 2. ročníka, ktoré boli identifikované ako úzky kontakt pozitívne testovaného žiaka v ŠKD. Odporúčame rodičom, aby počas karantény  sledovali zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.
      • Preventívne bude prerušené vyučovanie na dva dni (pondelok, utorok – 15. a 16.11.2021) aj v triedach 2.A a 6.A a dvoch triedach pre žiakov so ŠVVP 3.-4.-5. B a    6.-7.B. Títo žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu - online cez zoom, cez edupage a prostredníctvom pracovných listov. Taktiež rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu ihneď kontaktovať svojho pediatra.
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať vo všetkých ostatných triedach – nultý ročník, 5.A, 7.A, 8. A, 9.A a 8.-9.B.
      • Prerušená bude od 15. do 19.11. 2021 aj prevádzka ŠKD.
      • Prevádzka materskej školy bude pokračovať bez zmeny v triedach s celodennou  i poldennou prevádzkou. 
      • Žiaci, ktorí sa budú učiť distančne, budú automaticky odhlásení z obedov.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v pondelok ráno) pomocou samotestov aj na sledovanie web stránky školy a EDUPAGE, kde Vás budeme priebežne informovať.