• Gymnastickými cvikmi k medailám
     • Gymnastickými cvikmi k medailám

     • Gymnastický štvorboj

      Dňa 10. apríla 2015 sa žiaci 2. až 5. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany zapojili do súťaže o cenné medaily.  Základná škola Komenského 13 v Sabinove organizovala obvodové kolo v gymnastickom štvorboji.

      Kriviansku školu reprezentovali žiaci  v troch družstvách (kategória A - chlapci a dievčatá,  kategória B – dievčatá). Tieto jednotlivé kategórie sa odlišovali vekom súťažiacich a náročnosťou zostav.  Žiaci predvádzali zostavy na žinenke, lavičke a hrázde. Chlapci súťažili v behu. Porota dbala na presnosť pohybov, správne držanie tela a výdrž v jednotlivých cvikoch. Pozornosti porotcov neuniklo ani vonkajšie vystupovanie a úprava detí. Napríklad počas cvičenia zostavy si žiačky nesmeli upravovať vlasy, ktoré im padali do tváre. Jednotlivé cviky porota obodovala. Za zle vykonané cviky, nepresnosti a pády bola zrážka bodov. Na záver sa body v jednotlivých kategóriách zrátali.

      Domov  si žiaci  odniesli diplomy za dve tretie miesta (kategória A -  chlapci, kategória B -  dievčatá). Žiaci podali výborné výkony. Zvládli boj s náradím, ale predovšetkým so svojím strachom.

      Gymnastický štvorboj je  súbor gymnastických cvičení. Je to  súťaž  5-členných družstiev. Každý súťažiaci musí mať jednotný cvičebný úbor. Okrem športového  výkonu sa hodnotí aj umelecký prejav.

      Mgr. Silvia Radačovská

    • Perinbaba bola štedrá
     • Perinbaba bola štedrá

     • Lyžiarsky výcvikový kurz v Tatrách

      Krivany  9. marca 2015

      Od druhého do šiesteho marca 31 žiakov našej školy absolvovalo lyžiarsky kurz. Miestom konania výcviku bolo lyžiarske stredisko Ski Strachan, nachádzajúce sa v krásnej podtatranskej obci Ždiar. Päťdňový pobyt účastníkom zabezpečil známy penzión Ždiar.

      Dozor žiakom vykonávali vedúci kurzu Ľubomír Bodnár spolu s inštruktormi Jozefom Petríkom a Pavlom Haborákom, zdravotníkom bol profesionálny záchranár Pavol Karabáš. Všetci žiaci boli na začiatku výcviku rozdelení do troch skupín podľa svojej lyžiarskej zdatnosti.

      Hlavným cieľom lyžiarskeho výcviku bolo osvojenie lyžiarskych zručností a znalostí potrebných na vykonávanie rekreačného turistického lyžovania a vytvoriť u žiakov aktívny vzťah k lyžovaniu.

      Pre niektorých žiakov bol lyžiarsky kurz aj možnosťou zdokonaliť sa, no väčšina stála na lyžiach prvýkrát. Každý večer bol pre žiakov prichystaný bohatý animačný program. V pondelok si žiaci vypočuli zaujímavú prednášku o lyžovaní. Utorok a streda patrili okrem iného aj spoločenským hrám. V stredu sme boli  na turistickej vychádzke na Strednici. Pobyt v krásnej zimnej prírode nám všetkým veľmi prospel. Vo štvrtok boli pre žiakov pripravené preteky, kde každý účastník preveril svoje lyžiarske schopnosti. Najrýchlejším chlapcom sa stal  ôsmak Šimon Šimko, z dievčat prešla najrýchlejšie trať siedmačka Ľudmila Lorincová.

       „S lyžovaním mám skúsenosti, no na lyžiarskom kurze som bol prvýkrát. V Ždiari sa mi veľmi páčilo. Lyžiarske podmienky na svahu boli vyhovujúce, takisto som bol spokojný aj so stravou a ubytovaním v penzióne. V rýchlostných pretekoch som obsadil druhé miesto, čo ma potešilo. Som rád, že som lyžiarsky kurz absolvoval, “ povedal pár slov siedmak Matúš Sekerák.

      Mária Kromková
      9. ročník

       

       

       

       

       

    • ZÁPIS DETÍ DO MŠ KRIVANY
     • ZÁPIS DETÍ DO MŠ KRIVANY

     • Základná škola s materskou školou Krivany, Nachajky 1/28, 082 71 Krivany,
      email: ms.krivany@mail.com

      Oznámenie o prijímaní detí do materskej školy pre nový školský rok 2015/2016

      Zástupkyňa materskej školy oznamuje, že podávanie žiadostí na prijatie detí do materskej školy na nový školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne:

      od 11.02.2015 do 06.03.2015

      Formulár písomnej žiadosti si môže zákonný zástupca dieťaťa prevziať v materskej škole od 11.02.2015 do 06.03.2015, v pracovných dňoch v čase 7,00 – 15,00 h. Ak zákonný zástupca podá vlastnú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje, táto žiadosť bude akceptovaná.

      Do materskej školy sa budú na základe žiadosti prijímať prednostne deti:
      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      - ktoré dovŕšili piaty rok veku,
      - súrodencov už umiestnených v MŠ,

      Výchova a vzdelávanie v materskej škole je zameraná na celostný osobnostný rozvoj dieťaťa a akceptovaním jeho individuálnych vývinových možností, orientuje sa na prácu s deťmi vyžadujúcu špeciálno – pedagogickú starostlivosť. Materská škola spolupracuje s centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.
      Edukačný proces je dopĺňaný o vyučovanie anglického jazyka, počítačovými, kultúrnymi a športovými aktivitami na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

      Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť platný občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
      Písomné oznámenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom doručené najneskôr do 30. mája 2015.


      Bc. Monika Kulpová, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

    • KARNEVAL 2015
     • KARNEVAL 2015

     • Na známosť sa všetkým dáva,

      mimoriadna  zvláštna správa,

      že sa v našej škole chystá mimoriadna oslava.

      Nech si na tú oslavu- krásavci aj krásky,

      prichystajú dopredu na karneval masky!!!!

      Srdečne pozývame deti ZŠ s MŠ Krivany

      dňa 13.2.2015, o 9,00 hod. do telocvične našej školy.

      Čaká na Vás zábava a tombola. Cena tombolového lístka

      je 0,10 eur. Prvý lístok zdarma.

                                         Učiteľky 0.-4.roč. ZŠ s MŠ v Krivanoch

    • Mikulášska výzva
     • Mikulášska výzva

     • Vyhodnotenie Mikulášskej výzvy!

      1. miesto  

               1. a 4. ročník    Priemer 2,18    červeného  oblečenia  na žiaka

               2. špec.             Priemer 2,18
       

      2. miesto    

               5. ročník             Priemer 1,78

      3. miesto   

              2. a 3. ročník       Priemer 1,56

      4. miesto 

              6. ročník             Priemer 1,5

      5. miesto 

              9. ročník             Priemer 1,44

      6. miesto  

              0. ročník            Priemer  1,43

      7. miesto

             7. ročník            Priemer   1,20

      8. miesto 

            8. ročník             Priemer  0,58

      9. miesto

            1. špec.              Priemer 0,57

      10. miesto 

             3. špec.            Priemer  0,27

       

      Ďakujeme... Boli ste úžasní ! Mikulášska výzva - Obrázok 1

       
     • Prebuď nás a ži večne, pieseň naša šarišská!

     • Svätoplukovi igrici

      Aj dve žiačky našej školy sa zúčastnili 17. ročníka speváckej  súťaže v ľudových piesňach pod názvom Svätoplukovi Igrici. Súťaž sa konala pod záštitou Matice slovenskej  27. novembra v Prešove, v koncertnej sále ZUŠ Jána Pöschla.

      Našu  školu reprezentovala v prvej kategórii tretiačka Sophia Luňaková, ktorá získala ocenenie za výber piesní a dramaturgiu. Naše speváčky sprevádzal na akordeóne učiteľ Jozef Petrík. Deviatačka Jana Štofaniková sa umiestnila v druhej kategórii na treťom mieste. „O súťaži som sa dozvedela len nedávno. Účasť na tejto súťaži beriem ako dobrú skúsenosť do ďalších rokov, potešilo ma tretie miesto v druhej kategórii,“ vyjadrila svoje pocity deviatačka Jana Štofaniková. Každý súťažiaci interpretoval dve ľudové piesne, z toho jedna musela byť zo šarišského regiónu.  

      Súťaž Svätoplukovi Igrici nadväzuje na doterajšiu Kytičku domovine a uskutočňuje sa v Roku kráľa Svätopluka. Hlavným cieľom organizátorov súťaže  je vzbudiť hlboký záujem o kultúrne dedičstvo  nášho ľudu  a kultivovať lásku k našej vlasti.

      Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu našej školy a želáme veľa ďalších speváckych úspechov pri interpretácii slovenských ľudových piesní.

      Mária Kromková, 9. ročník 

    • Krivany a Zlatníky sa spojili
     • Krivany a Zlatníky sa spojili

     • Záložka do knihy spája školy

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci Základnej školy s materskou školou Krivany zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Piaty ročník projektu, ktorý vyhlásila  Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave, bol venovaný  téme Moja obľúbená kniha. V  rámci Medzinárodného mesiaca školských knižníc (mesiaca október) sa doň zapojili aj  ďalšie slovenské a české školy.

      Cieľom projektu Záložka do knihy spája školy je nadviazanie kontaktov medzi školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek, ktoré žiaci môžu vyrobiť ľubovoľnou technikou. Aj krivianski žiaci sa stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti. Na hodinách výtvarnej výchovy či výchovy umením sa snažili spolu s učiteľkami prvého i druhého stupňa vytvoriť pekné záložky, ktorými chceli urobiť radosť iným deťom.  Ich snaha priniesla ovocie -  po vytvorení nádherných výtvorov došlo k výmene záložiek s partnerskou školou -  Základnou školou Zlatníky. Prekrásna dedinka  Zlatníky je súčasťou samosprávneho kraja Trenčín, má 672 obyvateľov. Samotná škola sa nachádza vo veľmi krásnom a pomerne zachovalom životnom prostredí s prírodnými lokalitami, ktoré sa uvádzajú aj v zozname zaujímavých a chránených území Slovenska (Kulháň, Stará hora, Panská Javorina). Samotný názov obce Zlatníky nasvedčuje, že sa tu v dávnej minulosti ťažilo zlato.

       Práca na záložkách bola určite pre obidve školy zaujímavá. Lukáš Gurka, žiak 3. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany, vyjadril svoj názor na projekt: ,,Naše záložky môžu byť inšpiráciou pre druhých žiakov.  Často sa stáva, že  nás záložky prekvapia. Ja ich používam, ak na niečo nechcem zabudnúť.“  

      Projekt je zaujímavý aj tým, že žiaci obidvoch škôl sa mohli o partnerskej škole dozvedieť viac z internetových stránok. Členovia krúžku Mladí novinári  napríklad  o žiakoch  druhého stupňa ZŠ Zlatníky  zistili, že čítajú málo a uprednostňujú telesnú výchovu a šport, no napriek tomu sa do výroby záložiek zapojili v hojnom počte.

      Mgr. Alena Hrabčáková

     • Siedmaci vodili marionety

     • Exkurzia v meste pod Urpínom

      Naši siedmaci,  v utorok 21. októbra, spolu s učiteľkami Gabrielou Michalíkovou a Miroslavou Ištvanovou navštívili Banskú Bystricu. V rámci akcie Vlakom do múzeí a galérii navštívili Literárne a hudobné múzeum.   

      Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici sa zameriava na dokumentáciu literárnej a hudobnej kultúry regiónu Banskej Bystrice a Brezna. Viažu sa k nemu významné osobnosti slovenskej národnej kultúry a umenia ako Matej Bel,  Ján Francisci Ján Chalupka, Samo Chalupka, Andrej Sládkovič, Ján Botto , Jozef-Gregor Tajovský, Ľudo Mistrík-Ondrejov  a mnohí ďalší. Múzeum zbiera a uchováva pamiatky dokumentujúce nielen osobnosti, ale aj divadelné a hudobné súbory, spolky čivýznamné podujatia a udalosti. 

      Žiaci navštívili 3 expozície. Expozícia Múzeum – domov múz  poskytuje pohľad na históriu mesta Banská Bystrica, významné hudobné a literárne osobnosti mesta a regiónu.  Pracovníci múzea pripravili pre žiakov interaktívnu hodinu o Veľkej ozdobe Uhorka, Matejovi Belovi.

      Expozícia Ľudové hudobné nástroje na Slovensku prináša 250 ľudových hudobných nástrojov od 60 tvorcov.

      Bábkarský salón je novou expozíciu v múzeu.  Je to interaktívna expozícia, ktorá mapuje bábkarské tradície na Slovensku: rodinu Stražanovcov, rodinu Anderlovcov, Antona Anderleho z Radvane, výrobcov bábok na strednom Slovensku, ochotnícke súbory, činnosť Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici, amatérskych či profesionálnych výrobcov bábok.

      Výletníci mali možnosť vyskúšať si vodenie marionet, maňušiek, či možnosť zahrať si bábkové divadlo podľa literárnej predlohy.

      Po skončení prednášky v múzeu si žiaci spolu s dozorom pozreli historické centrum mesta.  Na námestí ich najviac zaujali barokový Mariánsky stĺp či vodná pýcha Banskej Bystrice – Kamenná fontána.   

      Juliana Kušnírová, 7. ročník

     • A od Prešova...

     • V metropole Šariša sme spoznávali históriu

      V stredu 22. októbra  sa žiaci 5. a 6. ročníka našej školy v rámci regionálnej výchovy zúčastnili dejepisnej exkurzie. Spolu s učiteľkami Gabrielou Michalíkovou a Miroslavou Ištvanovou navštívili Krajské múzeum v Prešove. Exkurzia sa uskutočnila v rámci akcie ŽSR Vlakom do múzeí a galérií.  

      Aj keď počasie v tento deň nebolo veľmi priaznivé, žiakom sa exkurzia veľmi páčila. Zaujalo ich najmä množstvo zaujímavých exponátov v múzeu.

      Sídlom Krajského múzea v Prešove  je  Rákociho palác. Je to honosná renesančná stavba, ktorú dal koncom 16.storočia postaviť Žigmund Rákoci.  Predstavuje klenot mestskej renesančnej architektúry na území Slovenska i vtedajšieho Horného Uhorska.

      Žiaci si v múzeu mohli prezrieť všetky aktuálne sprístupnené expozície. Expozícia  Historické hodiny predstavuje  spojenie vedy a umenia.  Najstarším  exponátom v tejto expozícii sú nástenné hodiny zo železného plechu s rímskymi maľovanými číslami s jednou hodinovou ručičkou,  ktoré vyrobil na začiatku 18. storočia Ján Kraus z Krompách.  

      Expozícia Historické zbrane dokumentuje vývoj zbraní od 16. storočia do 20. storočia. Medzi stále expozície múzea patrí aj oddelenie venované tradičnej ľudovej kultúre.  Expozícia Z pokolenia na pokolenie približuje históriu materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny. Súčasťou expozície sú aj zbierky krivianskeho etnografa Jána Lazoríka.

      Expozícia Dejiny Prešova od 9. do 19. storočia  približuje vznik Prešova a jeho zmeny v čase. Záver  expozície dejín mesta je venovaný osobnosti Mikuláša Moyzesa.  Starodávne hasičské vozidlá či stroje, ktoré sú súčasťou expozície Z dejín hasičstva na Slovensku, upútali najmä chlapcov. 

      Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania a Karpatsko-duklianskej operácie múzeum otvorilo výstavu "Na fronte".  Táto výstava bola pre žiakov mimoriadne zaujímavá.  Netypická bola aj výstava  Vtáctvo Prešovského okresu, ktorá bola vytvorená  zo zbierky Zoológia Krajského múzea v Prešove.

      Slávka Berdisová, 6. ročník

    • Najlepší školský časopis 2013
     • Najlepší školský časopis 2013

     • Krivý Jany získal prvé miesto

      Redaktori školských časopisov z nášho regiónu i z Prešova sa v závere školského roka 2013/2014 zišli v klubovni lipianskeho gymnázia. Dôvodom bolo vyhodnotenie 9. ročníka súťaže Najlepší školský časopis 2013.                              

       Do súťaže školských časopisov sa zapojila aj naša základná škola. Prezentoval nás časopis Krivý Jany, ktorý sa v kategórii základných a materských škôl umiestnil na prvom mieste. Na tomto úspechu mala výrazný podiel  aj bývala žiačka našej školy Júlia Kromková, ktorá bola za vytrvalosť a aktivitu pri tvorbe časopisu ocenená aj individuálne. O svojom  ocenení prezradila: „Je to príjemné získať takéto ocenenie, potešilo ma to.  Bola by som veľmi rada, ak by sa našli nasledovníci, ktorí by v mojej práci pokračovali, venovali školskému časopisu dostatok času, a aby ich táto práca bavila a napĺňala  aspoň tak ako mňa.“

      Hodnotením 11 časopisov bolo už tradične poverené duo dvoch skúsených žurnalistov - hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Veronika Fitzeková a novinár Richard Šoltés, ktorí redaktorom každého zo zapojených časopisov adresovali aj osobné hodnotenie.

      Naše umiestnenie nás potešilo, a zároveň povzbudilo do ďalšej tvorivej novinárskej práce.

      Mária Kromková,
      9. ročník

    • Pochutili sme si na mliečnych výrobkoch
     • Pochutili sme si na mliečnych výrobkoch

     • Svetový deň mlieka na našej škole

      Krivany 2.10.2014 

      Aj žiaci a učitelia Základnej školy s materskou školou Krivany si 2. októbra (štvrtok)  pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Túto udalosť oslávili ochutnávkou mliečnych výrobkov, nechýbalo ani pár slov o význame mlieka a jeho blahodarných účinkoch.

      V priestoroch školskej jedálne pani vedúca  Mária Bačová  porozprávala žiakom i učiteľom niečo o výnimočnosti mlieka, jeho význame pre človeka a hlavne pre deti. Potom všetkých ponúkla chutnými druhmi mlieka – banánovým, čokoládovým , marhuľovým a jahodovým, takisto výbornými chlebíkmi s rôznymi nátierkami. Syrová, bryndzová či vajíčková nátierka deťom chutili. Každý žiak i učiteľ dostal  výborný mliečny výrobok, ktorý všetkých osviežil.  Urobili  množstvo pekných fotografií, ktoré budú pripomínať túto zaujímavú udalosť.

      Posledná septembrová streda patrí Svetovému dňu mlieka na školách ako medzinárodná a každoročná udalosť, od roku 2000 podporovaná a propagovaná Organizáciou Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo. Cieľom tejto udalosti je podnietiť deti k zvýšenej konzumácii tejto bielej tekutiny. Mlieko obsahuje základné živiny a viaceré esenciálne látky – bielkoviny, mliečny tuk, sacharidy, minerálne látky, vitamíny (A, D, E, K) a enzýmy. Jeho najvýznamnejšou súčasťou je vápnik.

      Jana Belišová, 8. ročník

     • Ponuka krúžkov 2014/15

     •  Záujmové útvary CVS v rámci projektu MRK 1 v školskom  roku 2014/2015

      Názov  ZÚ

      Vedúci ZÚ

      Deň, čas

      Tvorivá dramatika

      Mgr. Silvia Radačovská

      PONDELOK: 11.45-13.45 h

      Fotograf a tvorivý výtvarník

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

      UTOROK: 13.30-15.30 h

      Tvorivé spracovanie materiálu

      Mgr. Gabriela Pellerová

      PONDELOK: 13.30-15.30 h

      Šikovníci

      Mgr. Agnesa Kušnírová

      UTOROK: 11.45-13.45 h

      Spoločenské hry

      RNDr. Pavol Haborák

      ŠTVRTOK: 13.30-15.30 h

      Mladí muzikanti

      Mgr. Jozef Petrík

      UTOROK: 13.30-15.30 h

      Šport a športové hry

      Mgr. Ľubomír Bodnár

      UTOROK: 13.30-15.30 h

      Učme sa učiť

      Mgr. Mária Kopilcová

      UTOROK: 11.45-12.45 h

      Tkáčstvo – oprášené remeslo

      Mgr. Mária Kopilcová

      ŠTVRTOK: 12.45-14.45 h

       

       

      Záujmové útvary v  školskom roku 2014/2015                                                           ( VP, CVČ )

      Názov ZÚ

      Vedúci ZÚ

      Deň, čas

      Zábavná angličtina na počítači

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

      ŠTVRTOK: 12.40 – 14.40 h

      Volejbal/Florbal

      Mgr. Jozef Petrík

      PONDELOK: 13.45 – 15.45 h

      Zdravotnícky krúžok

      Mgr. Mária Šimová

      PONDELOK: 13.30 – 15.30 h

      Gymnastika

      Mgr. Silvia Radačovská

      STREDA: 13.00 – 15.00 h

      Ja, počítač a svet okolo nás

      Mgr. Gabriela Pellerová

      STREDA: 13.30 – 15.30 h

      Mladí novinári

      Mgr. Alena Hrabčáková

      ŠTVRTOK: 13.30 – 15.30 h

      Športové hry

      Mgr. Miroslava Ištvanová

      ŠTVRTOK: 13.00 – 15.00 h

      Biblia hrou

      Mgr. Gabriela Michalíková

      UTOROK: 13.30 – 15.30 h

      Staráme sa o prírodu

      RNDr. Pavol Haborák

      blokovo

      Basketbal

      Martina Bodnárová

      PIATOK: 14.15 – 16.15 h

      Škola hrou

      Mgr. Agnesa Kušnírová

      ŠTVRTOK: 11.45 – 13.45 h

      Tvorivá angličtina

      Mgr. Jozef Petrík

      PIATOK: 13.30 – 15.30 h

       

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,
      pozývame Vás na celoškolské rodičovské  združenie,
      ktoré sa uskutoční 2.10.2014 (vo štvrtok) o 15.30 h v budove školy na 1. poschodí.
      Po skončení plenárneho RZ sa uskutočnia v jednotlivých triedach triedne aktívy.

      Vopred ďakujeme za Vašu aktívnu účasť.

    • OZNAM - 1. ročník
     • OZNAM - 1. ročník

     • Zoznam pomôcok a školských potrieb pre žiaka 1. ročníka

      Písanka č.  511 - 5 ks
      Písanka č. 512  - 4 ks
      Veľký čistý zošit 420  - 2 ks
      Malý slovník -1 ks
      Žiacka knižka - 1ks
      Ceruza   - 2 ks, strúhadlo, guma
      Plniace pero – 1 ks /prípadne ,,gumovacie“ pero Pilot Roller Frixion, sú naozaj dobré/
      Farbičky  /napr. MAPED, KOH - I - NOOR, ale aj trojhranné iných značiek sú väčšinou kvalitné/                                                                                             Pravítko – trojuholníkové                                                                                                     
      Prezúvky alebo sandále iba s bielou podrážkou, s plnou pätou, vsuvky z bezpečnostných dôvodov neodporúčame.

      Pomôcky na výtvarnú výchovu:
      Výkresy:   A4 – malý – 20 ks
                     A3 – veľký -  10 ks
      Náčrtník, alebo aspoň 20 kancelárskych papierov  
      Farebný papier – 2 sady –  alebo viaclistová sada
      Obrus na prikrytie polovice lavice, vodové farby – 1 ks, nádoba na vodu, plastelína, nožnice, lepidlo /najlepšie na manipuláciu pre prváčikov sú tyčinkové, ale môže byť aj iné, voskové pastelky / aspoň 12 kusové/, staré tričko  alebo zástera
      Jednu väčšiu škatuľu z pevnejšieho kartónu na odloženie pomôcok 
      Štetce: 1 malý okrúhly, 1 veľký okrúhly, 1 veľký plochý

      Vrecúško na telesnú výchovu:
      Pohodlné tepláky, alebo legíny, tričko, ponožky, tenisky nerobiace čierne šmuhy na podlahe, v lete krátke nohavice

      Hygienické vrecúško:
      Plastový pohár, uterák, toal.papier, hygienické vreckovky - 5ks, mydlo

      Kartičku poistenca, aby sme si mohli vyhotoviť kópiu, prípadne kópiu kartičky poistenca

      Poprosím všetky pomôcky označiť menom

      Obaly na učebnice je najlepšie doplniť až keď ich deti dostanú.

      Ďakujeme,
                              Mgr. Jozefína Prevužňáková

       

    • MDD 2014
     • MDD 2014

     •    Napriek tomu, že  počasie tento rok neprialo, kultúrno-športové dopoludnie, ktoré pre nás pripravili učitelia školy, sa vydarilo. Uskutočnilo sa v interiéri školy a  bolo plné aktivít nielen pre nás, školákov, ale aj pre škôlkarov. V telocvični sme si mohli vyskúšať obľúbené skákanie na trampolíne, bicyklovanie či atraktívny florbal. Dokonca sa všetky deti mohli  zapojiť do súťaže o najrýchlejšieho a zároveň najsilnejšieho  žiaka.  V priestoroch školy  sa hral aj  pingpong. Na chodbe na prízemí deti mohli zdolať prekážkovú dráhu, zabávať sa s penovými  tyčami.  Zaujímavé bolo aj maľovanie na tvár. Príjemný zážitok žiakom i učiteľom priniesol tanec rómskych žiakov, ktorý všetkých očaril. Tretiačka Martinka Novická si na tohtoročný MDD spomína takto: ,,Bolo veľmi dobre. Páčilo sa mi  maľovanie tváre, dala som si  namaľovať  šaša. Najviac sa mi páčil  pingpong . Som rada,  že sme dostali nanuk a keksík. Hrala som sa s kamarátmi, v telocvični som skákala na trampolíne.“

      Danka Belišová, 5. ročník

    • DEŇ MATIEK
     • DEŇ MATIEK

     • ,,Nie je nič pôvabnejšieho než matka s dieťaťom v náručí a nič dôstojnejšieho než matka uprostred mnohých detí.“          

       V nedeľu 18. mája sa v kultúrnom dome  uskutočnilo tradičné kultúrno-spoločenské  podujatie pri príležitosti                    Dňa matiek. 

      Na tejto slávnosti žiaci recitovali, spievali, zahrali si v scénkach. V kultúrnom programe vystupovali nielen žiaci 1. a 2. stupňa, ale aj naši škôlkari. Vystúpili aj členovia Ľudovej školy tanca Miroslava Fabiána,  ĽH Figľar a stredoškolák Martin Bodnár.  Toto vystúpenie bolo plné energie a radosti. Týmto vystúpením sme sa chceli mamkám, ale aj babkám poďakovať, a povedať im, že ich máme radi.

      Daniela Bujňáková, 7. ročník

    • GYMNASTICKÝ DEŇ
     • GYMNASTICKÝ DEŇ

     •     Po tretíkrát sa 27. mája v ZŠ Komenského 113  v Lipanoch uskutočnil Gymnastický deň. Cieľom tejto akcie bola propagácia gymnastiky v našom regióne. Pre mladých gymnastov boli pripravené zaujímavé súťaže a cvičenia.               Gymnastický deň sme začali rozcvičkou a tancom  –  zumbou, po ktorej nasledovali súťaže – výdrž v zhybe, preskoky znožmo cez švihadlo za 30 s, predklon v sede, prednosy vo vise na rebrinách, kotúľ vpred, stojka na lopatkách – sviečka, plameniak, v ktorých  si žiaci  otestovali svoje schopnosti. V súťaži družstiev sme skončili na 3. mieste. Okrem družstiev sa oceňovali aj výkony jednotlivcov. Naša prváčka Linda Verešpejová skončila na 1. mieste. V podaní organizátorov sme videli aj ukážky cvičení, ktoré sú súčasťou gymnastického štvorboja. V závere si pre nás pripravili ukážky tancov s náčiním.

      Mgr. Silvia Radačovská

     • Na Botanikiáde v Košiciach po prvýkrát aj naša žiačka

       V stredu, 21. mája 2014, sa v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo Botanikiády. Botanikiáda je súťaž pre piatakov základných škôl Košického a Prešovského kraja. Našu školu reprezentovala  Slávka Berdisová z 5. A. Žiaci počas celého dopoludnia pod vedením animátorov a zamestnancov Botanickej záhrady na šiestich stanovištiach zábavnou formou riešili rôzne problémové úlohy. Zároveň bol pripravený aj sprievodný program pre učiteľov, ktorí si odniesli kolekciu zaujímavých rastlín. Každý zo súťažiacich bol odmenený. Naša škola získala 50 % zľavu na vstup do Botanickej záhrady do konca tohto roka.     

      Mgr. Lucia Hnatová                                                         

     • Súťaž mladých zdravotníkov


         V utorok, 27. mája  sme sa v rámci zdravotníckeho krúžku zúčastnili  súťaže Hliadky mladých zdravotníkov v  ZŠ Komenského 113 Lipany.
      Súťažili sme na 4 stanovištiach. Na prvých dvoch sme odpovedali na teoretické otázky, na treťom poskytovali prvú pomoc  a na štvrtom sme si vyskúšali oživovanie.  Umiestnili sme sa  až na 6. mieste, ale veď najdôležitejšie nie je vyhrať, ale zúčastniť sa.

      Danka Belišová, 5. ročník                 
       

    • Úprava a čistenie lesných studničiek
     • Úprava a čistenie lesných studničiek

     • „Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva“

      Aj členovia záujmového krúžku Staráme sa o prírodu sa prvého mája zapojili do akcie Čistenie studničiek, ktorú organizovala samospráva obce Krivany a Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Pod vedením vedúceho krúžku Pavla Haboráka žiaci upravili viaceré studničky v okolí Krivian. 
       

      Vyhodnotenie akcie sa uskutočnilo  pri poľovníckej chate v lokalite Pod Tužlinu. Na mladých ekológov čakala nielen opekačka, na ktorej si účastníci  naplnili svoje hladné žalúdky, ale najmä dobrý pocit z vykonanej práce.
      O akcii sa vyjadril deviatak Gabriel Kušnír :“Vo štvrtok bolo počasie krásne.  V prírode sme si oddýchli a zároveň urobili aj veľa užitočných vecí. Určite sme sa aj obohatili. Najviac ma zaujali názvy okolitých studničiek. Väčšinu som počul po prvýkrát. Som rád, že som pri tejto akcii mohol pomôcť aj ja.“  
      O studničky v lese sa treba celoročne starať, pretože voda od nás nie je závislá, ale mi od nej áno. Je tiež vyčerpateľnou surovinou. Týmto činom sme prejavili úctu k vode, ktorú si zaslúži. 

      Mária Kromková, 8. ročník