• Eurovízia gymnázia
     • Eurovízia gymnázia

     • Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov        

      Eurovízia  Gymnázia

      Dňa 30. septembra (piatok) sa žiaci 9. ročníka ZŠ s  MŠ Krivany pod vedením pána učiteľa Jozefa Petríka  zúčastnili hudobno-tanečného predstavenia pod názvom  Eurovízia Gymnázia.  Zaujímavé predstavenie v štyroch jazykoch (anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom) pri príležitosti Európskeho dňa jazykov predstavilo  Gymnázium, Komenského 13, Lipany v Mestskej galérii v Lipanoch.

      Európsky deň jazykov  sa oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Žiaci a žiačky Gymnázia v Lipanoch v pásme priniesli nemecké, španielske, ruské i anglické kultúrne prvky. Súčasťou predstavenia bola aj interaktívna komunikácia so žiakmi.

       Žiakom a žiačkam sa Eurovízia Gymnázia páčila. Ivana Černická, žiačka 9. ročníka ZŠ s MŠ Krivany, sa o tejto akcii vyjadrila takto:  „Bolo to veľmi poučné, zabavila som sa a rozhodla som sa, že moja stredná škola bude určite Gymnázium Lipany.“

      Juliana Kušnírová, 9.A

    • Podtatranský školák
     • Podtatranský školák

     • Vyhodnotenie súťaže o najlepší školský časopis

      Žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany (členky krúžku V slovenčine tvorivo) sa 28.septembra zúčastnili na vyhodnotení školských časopisov Prešovského a Košického kraja v centre Podtatranskej knižnice v Poprade. Do súťaže sa zapojilo 29 škôl so svojimi školskými časopismi.

      Podtatranská knižnica v Poprade je informačná a vzdelávacia inštitúcia v oblasti knižničnej, bibliografickej, vzdelávacej, vydavateľskej činnosti. Žiačky ZŠ s MŠ Krivany získali veľké množstvo cenných informácií. Predseda poroty, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, Veronika Fitzeková, vyjadrila vďaku všetkým žiakom a žiačkam, ktorí sa venujú písaniu do školských časopisov. Prvé tri miesta získali časopisy Komeňáčik, Ratolesť a víťazný Strapček. ,,V Podtatranskej knižnici v Poprade sa mi veľmi páčilo. Cítila som sa tam pohodlne. Knižnica je moje najobľúbenejšie miesto. Veľmi rada ju navštevujem. Známe mediálne osobnosti nám rozprávali o tom, ako máme časopis písať. Všetci sme ich pozorne počúvali a pýtali sa na potrebné informácie. Bolo to celkom zábavné.“   povedala o tejto akcii  žiačka 7. ročnika Alexandra Verešpejová.

      Ivana Černická, 9. ročník

    • Pre rodičov prváčika
     • Pre rodičov prváčika

     • STRUČNÝ PREHĽAD – STAROSTLIVOSŤ - PRE PRVÁČIKA A JEHO RODIČA

      Predškolský vek

      - obdobie vytvárania základov rozvíjajúcej sa osobnosti človeka, ukladanie javov / vzorcov

      Dôležité je uspokojovať potreby:

      1. Potreby fyziologické.

      2. Potreba miesta – dieťa potrebuje niekam patriť, potrebuje vedieť, že najbližší ľudia majú vo    

          svojom srdci miesto aj preňho, potrebuje sa ubezpečovať v tom, že je uspokojujúce mať vo  

          svojom srdci miesto pre seba aj pre druhých.

      3. Potreba podpory – dieťa potrebuje zažívať fyzickú aj psychickú podporu. Neodstraňovať

          prekážky z jeho života, ale podporiť dieťa pri ich prekonávaní.

      4. Potreba starostlivosti, lásky – dieťa potrebuje zažívať bezpodmienečné prijatie = „mám ťa  

          rád pre teba samého“, bez podmienok, bez zásluh.

      5. Potreba bezpečia – dieťa potrebuje pevné, isté rodinné zázemie.

      6. Potreba hraníc – dieťa potrebuje pravidlá, štruktúru, naučiť sa poznať svoje hranice

          a možnosti, aby si vytvorilo reálny sebaobraz.

      7. Potreba uznania – dieťa potrebuje byť dôležité.

      8. Potreba sebarealizácie – potrebuje priestor pre rast, rozvoj svojho potenciálu.

      Desatoro pre rodičov:

      1. Dieťa neodháňať.

      2. Byť dostatočne pevný (zásadový).

      3. Nedovoliť vytvorenie nežiaducich návykov.

      4. Nesekírovať.

      5. Nechať na dieťa dopadnúť dôsledky jeho činov. Nehodnotiť dieťa, ale jeho čin.

      6. Tolerovať chyby.

      7. Citlivo reagovať na rečový prejav dieťaťa.

      8. Nerozmaznávať.

      9. Byť dôsledný.

      10. Rodičia = vzor správania sa.

      Desatoro prváčika

      Začiatok školskej práce svojmu dieťaťu uľahčíte ak:

      1. budete už teraz od neho vyžadovať jasnú a správnu výslovnosť

      2. povediete ho, aby pokojne a pozorne počúvalo čítanie rozprávok

      3. budete vyžadovať aby reagovalo na vhodne podaný pokyn a sledovať ako ho plní

      4. sústredíte dieťa na vykonávanú prácu a nedovolíte mu, aby sa zaoberalo vedľajšími vecami

      5. ho navyknete na to, aby dohralo začatú hru, aby dokončilo začatú prácu

      6. ho navyknete na to, aby denne plnilo drobné úlohy pri domácej práci (domácich prácach)

      7. ho povediete k tomu, aby po hre svoje hračky odložilo, po obede svoj riad a príbor

      8. ho naučíte pozdraviť, požiadať, poďakovať, správať sa vhodne k dospelým aj k deťom

      9. ho povediete k tomu, aby si pri hrách, prechádzkach všímalo zvieratá, rastliny a všetky

          zmeny okolo seba

      10. ho navyknete na to, aby v rovnakú dobu vstávalo, chodilo spať, umývalo si ruky pred

            jedlom a po použití WC.

      Rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky u predškolského dieťaťa:

      - hry s prírodným materiálom, stavanie z piesku, hry v blate, hry s kamienkami, konárikmi,  

         machom, listami, hry s hrachom, fazuľou, šošovicou, ryžou

      - hry s vodou

      - hry s drobnými stavebnicami

      - hry so špagátmi a drôtikmi

      - hry s farbami (najlepšie prstové farby, škrobové farby, „maľovanie“ celými dlaňami, prstami

         (na papier, na sklo)

      - maľovanie, kreslenie

      - prstové hry a cvičenia, masáže rúk a hry s masážnymi loptičkami

      Zvýšenie záujmu detí o grafické činnosti:

      - rôzne formáty papiera (veľký baliaci papier, papiere rôznych tvarov – obláčik, jablko,..),

        papiermi polepená veľká krabica

      - zmeny v umiestnení papiera – na zem, na dvere, na stenu

      - rôzne námety (diaľnica na baliaci papier, obliekanie bábik, zdobenie domčeka, vázy, misky,

        dokresľovanie nedokončených obrázkov, spoločné kreslenie s rodičom, výstavy detských

        kresieb)

      Zrakové vnímanie – rozlišovanie, analýza, syntéza, pamäť:

      - čo vidíš na obrázku (detaily), porovnávanie dvoch obrázkov (čím sa líšia, nájdi 5 rozdielov)

      - hľadanie správnej cestičky

      - vyhľadávanie rovnakých obrázkov, tvarov, písmen (rovnaké písmená vyhľadať v texte – aj

        bez ich znalosti), číslic

      - puzzle, pexeso

      - hľadanie obrázkov rôznych predmetov, hľadanie tvarov, písmen na nejakom pozadí (napr.  

        hračky v mori, písmená v dyme, a pod.)

      Sluchové vnímanie – rozlišovanie, analýza, syntéza, pamäť, rytmus:

      - rozlišovanie rôznych zvukov „čo počuješ“

      - hra „povedz čo práve robím“ (dieťa sedí so zaviazanými očami, má povedať čo sa práve

        deje (na základe zvuku z tej činnosti))

      - pri rozprávaní reagovať na vopred dohodnuté slovo

      - poznať prvú hlásku v slove, neskôr aj hlásku poslednú, a nejakú ďalšiu

      - vymýšľať slová začínajúce na nejakú hlásku (písmeno)

      - učiť sa básničky, pesničky, vytlieskávať slová, opakovať rytmus, rytmické hádanky („bolo

         to rovnaké?“), atď.

      Rozvoj reči, komunikatívnych spôsobilostí:

      - rozvoj slovnej zásoby: hra „čo to je“, „aké to je“, „čo robia“, nadradené pojmy „čo patrí

        medzi nich?“ (napr. ovocie, nábytok, zvieratá, pečivo, stromy, atď.)

      - hry so slovami: protiklady „opakom veľkého je..“, porovnávanie „ktoré zviera je väčšie ako

        mačka“, „čo je tu väčšie ako stolička“, rýmy

      - vyjadrovacia pohotovosť: hádanky (popisujeme predmet, dieťa háda o čo ide + zmena úloh),

        hra „čo by si robil keby.. (horelo napr.)“

      - rozvíjanie komunikačných schopností: rozprávanie zážitku, popis obrázku, rozprávanie nad

        knihou, vybavenie odkazu, formulácia žiadosti.

      /Prevzaté zo stránky http://cpppapsb.sk/

    • Pomôcky pre žiakov 3. a 4. ročníka na šk. r. 2016/17
     • Pomôcky pre žiakov 3. a 4. ročníka na šk. r. 2016/17

     • ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  3. ROČNÍK

      Školský rok:2016/2017

      Zošit č. 524                                   4 ks

      Zošit č. 523                                  10 ks

      Zošit č. 510                                  2 ks + podložka

      veľký čistý zošit stačí tenký        1 ks

      Zošit na hudobnú výchovu          1 ks

      obaly na zošity a učebnice

      PROSÍM ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

      výkresy A3                                   10 ks

      výkresy A4                                  20 ks

      úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

      prezuvky vo vrecku

      uterák, mydlo, dievčatá aj hrebeň                                                                                                                

            farebné papiere                            2 sady

      ploché štetce                                1 ks

      okrúhle štetce                               1 ks

      čierny tuš

      voskové farbičky

      temperové farby v tube

      obrus, alebo igelit na lavicu

      krabica na výtvarné potreby

      nádoba na vodu

      lepidlo Wurstol, alebo lepidlo v tube

      nožnice

      plastelína

      ceruzku č. 2, č. 3

      zelené pero

      farebné ceruzky / farbičky/

      guma, strúhadlo

      pravítko

       

      POUŽITE AJ FUNKČNÉ POMôCKY Z MINULÉHO ROKA

      Budeme objednávať učebnice:

      Pracovný zošit na SJL      3,30 eur

      Pracovný zošit na ANJ     8 eur

       

      ZOZNAM  POMÔCOK  PRE  4. ROČNÍK

      Školský rok:2016/2017

      Žiacku knižku dostanú žiaci zadarmo v škole.

      Zošit č. 524                                  10 ks

      Zošit č. 523                                  10 ks

      Zošit č. 510                                  2 ks + podložka

      veľký čistý zošit stačí tenký        1 ks

      Zošit na hudobnú výchovu          1 ks

      obaly na zošity a učebnice

      PROSÍM ZOŠITY NEVYPISOVAŤ

            výkresy A3                                   10 ks

      výkresy A4                                  20 ks

      úbor na telesnú výchovu označený menom vo vrecúšku

      prezuvky vo vrecku

      uterák, mydlo, dievčatá aj hrebeň                                                                                                                        

            farebné papiere                            2 sady

      ploché štetce                                1 ks

      okrúhle štetce                               1 ks

      čierny tuš

      voskové farbičky

      temperové farby v tube

      obrus, alebo igelit na lavicu

      krabica na výtvarné potreby

      nádoba na vodu

      lepidlo Wurstol, alebo lepidlo v tube

      nožnice

      plastelína

      ceruzku č. 2, č. 3

      zelené pero

      farebné ceruzky

      guma, strúhadlo

      pravítko

      POUŽITE AJ FUNKČNÉ POMôCKY Z MINULÉHO ROKA

      Budeme objednávať učebnice:

      Pracovný zošit na SJL      3,50 eur

      Pracovný zošit na ANJ     8 eur

       

      Mgr. Jozefína Prevužňáková

       

       

       

       

    • Pohni kostrou - list rodičom
     • Pohni kostrou - list rodičom

     • Milí rodičia,

      dovoľte, aby sme Vás informovali o pripravovanom projekte „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ zameraného na podporu športovania detí, do ktorého sa plánuje naša škola zapojiť na jeseň 2016. Tento projekt je pre našu školu aj Vás zadarmo a nebude znamenať žiadne dodatočné záväzky alebo povinnosti.

      Cieľ projektu

      Cieľom projektu podporeného Národným športovým centrom je podpora športu medzi deťmi a mládežou na základných školách. Chceme deti presvedčiť, že každý pohyb je dobrý, nemusí ísť len o profesionálny alebo populárny šport. Hlavné je, aby deti pohyb a šport bavil. Tvárami projektu sú nielen športovci, ale aj herci, čím chceme poukázať na to, že deti sa nemusia venovať športu len na profesionálnej úrovni. Stačí mať chuť a hýbať sa len tak pre radosť.

      Ako sa naša škola môže zapojiť?

      Zapojiť do projektu sa môžu žiaci všetkých ročníkov tak, že pošlú svoje amatérske video (maximálne v rozsahu 3 min.) alebo videoprezentáciu o tom, ako športujú. Čím nápaditejšie, tým lepšie. Môžu sa natočiť, ako športujú v rámci školy, školského športového krúžku alebo športového klubu mimo školy. Nie je dôležité, aký je to šport (dokonca si môžu vymyslieť vlastný šport či disciplínu J), ani koľko detí spolu natočí video, za jednu školu či klub ich môže byť aj viac.

      Hodnotiť sa bude kreativita, vtipnosť, ako aj inovatívnosť spracovania videa či videoprezentácie. Spomedzi zapojených škôl budú vybrané 2 víťazné školy a 1 víťazný športový klub v každom kraji – BA, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko, ktoré získajú odmeny. O víťazoch rozhodne porota zložená z hercov, umelcov a športovcov, ktorí budú účinkovať v  propagačných videách o projekte – Petra Polnišová, Evelyn, Štefan Martinovič, Laco Cmorej, Tomi Kid a iní.

      Čo získajú žiaci?

      Víťazné videá budú zverejnené na stránke projektu a sociálnych sieťach a bude ich vidieť celé Slovensko, vďaka čomu môžu atraktívnou a im vlastnou formou spopularizovať svoj šport medzi rovesníkmi a pritiahnuť k nemu ďalších. Okrem toho odmenou za víťazné video bude športové podujatie BikeLab pre školy zadarmo a cena pre športové kluby bude tréning so športovou hviezdou a športové vybavenie.

      Čo získa naša škola?

      Veríme, že deti vďaka projektu získajú väčšiu motiváciu fungovať v školských tímoch a chuť zapojiť sa do športových aktivít školy, čo môže mať priaznivé dopady nielen na ich zdravie, ale aj školské výsledky a súčasne to môže posilniť ich identitu so školou.

      Odmenou pre 8 víťazných škôl bude:

      • športové podujatie BikeLab pre celú školu zadarmo www.bikelab.sk,
      • športové vybavenie,  
      • profesionálne video o škole natáčané filmovým štábom počas výherného športového podujatia, ktoré môže škola využiť na svoju vlastnú propagáciu a žiaci si sami vyskúšajú natáčaciu techniku.

      Harmonogram projektu

      20. júna 2016                                     – prvá informácia o projekte „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ školám a športovým klubom

      do 24. júna 2016                              – prvé informovanie žiakov  a rodičov o projekte „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ zo strany školy

      19. september 2016                       – ďalšia informácia žiakom a rodičom o konkrétnych podmienkach zapojenia sa do projektu „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ zo strany školy

      september – október 2016         – nakrúcanie videí deťmi

      30. október 2016                                             – posledný termín na zaslanie videí

      7. november 2016                                          – vyhodnotenie

      november/december 2016        – podujatia pre víťažné školy a športové kluby

       

      Ďalšie informácie

      Ďalšie informácie o projekte nájdete na internetovej stránke www.pohnikostrou.sk. Propagačné video projektu je k dispozícii na https://www.youtube.com/watch?v=x8H8fsS3rO4. Podrobnosti o podmienkach účasti a ďalšie informácie vrátane náležitostí v súvislosti so súhlasom so zverejnením videí a so spracovaním osobných údajov Vám budeme zasielať v septembri.

      V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností, prosím, kontaktujte:

      Petra Šmahela tel.: 0911714161, e-mail: pohnikostrou@pohnikostrou.sk  alebo

      Barboru Krištofovú, tel.: 0905578524,  e-mail: kristofova@orbisinstitute.sk .

       

      Kto to celé organizuje?

      Orbis Institute je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa už 15 rokov zameriava na vzdelávanie a osobnostný rozvoj. Našu energiu vkladáme tak do projektov pre nižšie vekové skupiny mládeže (ZŠ, SŠ), ako aj do miestnych a medzinárodných leadership programov pre dospievajúcich mladých ľudí z rôznych spoločenských skupín. Veríme, že sú to vzdelaní ľudia, ktorí posúvajú spoločnosť smerom k spravodlivejšiemu a udržateľnému svetu.

       

      Ďakujeme a tešíme sa na účasť Vašich detí!

      Organizačný tím projektu

       

      „Pohni kostrou! Povedz áno športu.“ je súčasťou projektu Áno športu, ktorý realizuje Orbis Institute

      s podporou Národného športového centra.

                                                                                                                      

       

       

     • Červené krvinky v akcii

     • Zdravotnícka súťaž

      Dňa 20.5.2016 (piatok) sa  žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany zúčastnili na  zdravotníckej súťaži, ktorá sa uskutočnila v Základnej škole Komenského 113 v Lipanoch. Členovia  zdravotníckeho krúžku základnej školy prešli 5 stanovíšť s vedúcou krúžku učiteľkou Máriou Šimovou.

      Prvé dve stanovištia sa týkali otázok z histórie Červeného kríža.  Na týchto stanovištiach  získali žiaci a žiačky plný počet bodov. Tretie stanovište bolo zamerané na KPCR (prvú pomoc). Každý zo súťažiacich si ju vyskúšal. Na ďalších dvoch stanovištiach bolo potrebné ošetriť rany ako rozbitá brada, vnútorná zlomenina nohy, zlomenina ruky či uštipnutie včely.  

      Počas súťaže sa žiaci a žiačky dozvedeli mnoho informácií.  Získali 203  z 220 bodov, no na víťazstvo  to nestačilo. Napriek tomu odchádzali zo súťaže spokojní. ,,Na súťaží sme sa dozvedeli veľa informácií, bola tam zábava, no  na treťom stanovišti sa nám darilo menej, ale snažili sme sa, stratili sme 17 bodov a neušlo sa  nám ani jedno z prvých miest,“ povedala o súťaži Klaudia Miková, žiačka 7. ročníka.

      Slávka Berdisová, 7. ročník

                                                                

    • ,,Čo sa v mladosti naučíš, na starosť akoby sa našiel.“
     • ,,Čo sa v mladosti naučíš, na starosť akoby sa našiel.“

     • Deň matiek      

      Dňa 15.5.2016 (v nedeľu)  sa v Kultúrnom dome Krivany uskutočnilo príjemné podujatie pri príležitosti  Dňa  matiek. Organizátorom podujatia bola Základná škola s materskou školou Krivany a Únia žien. Vystúpenie pripravili žiaci a žiačky Základnej školy s materskou školou Krivany, Ľudová hudba Figľar, Ľudová škola tanca Miroslava Fabiána. Prezentovali sa  pásmom piesní, scénok a básní.

       Predstavenie sa nieslo v ľudovom duchu,  slovenské ľudové piesne, tance či scénka predstavovali  rôzne podoby vzťahu medzi mužom a ženou . Mladší žiaci sa naučili, ako uloviť manželku alebo  ako nebyť pod papučou. Zamysleli sa nad tým, aký je život bez ženy či s ňou a prišli na to, že každá žena je krásna. Samotný starosta obce Krivany Ján Šejirman vyzdvihol vo svojom príhovore hodnotu úcty človeka k človeku. Veď aj samotný Ján Lazorík, známy kriviansky národopisec a folklorista, zdôrazňoval, že práve úctou  sa človek odlišuje od živočícha. Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek, ktoré toľko energie a úsilia vynakladajú pri výchove detí. Program sa prítomným páčil, spríjemnil mamkám popoludnie.  Zaujal aj žiačku Alexandru Verešpejovú, žiačku  6. ročníka, ktorá o podujatí povedala:  ,,Mne sa program páčil. Ja sama som spievala pre prítomných a som veľmi rada, že som mohla mamky potešiť. Deti boli šikovné a mamky si mohli oddýchnuť a porozprávať sa.“

      Martina Novická, 5. ročník

    • Naše dievčatá sa snažili
     • Naše dievčatá sa snažili

     • Basketbal

      Dňa 21. 4. 2016 ( štvrtok) sa žiačky ôsmeho ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany  a zároveň členky basketbalového krúžku zúčastnili krajského kola v basketbale starších žiačok. Súťaž sa  uskutočnila v Poprade a zúčastnilo sa jej 10 najlepších družstiev z  východného Slovenska.

      Družstvo Základnej školy s materskou školou Krivany hralo s dievčatami z Popradu, Vranov a Koškoviec. Trénerka dievčat Martina Bodnárová bola spokojná, o žiačkach  povedala: ,,Dievčatá nesklamali, hrali s veľkým nasadením.“

      Emka Konkoľová, 6. ročník

    • Cestovanie je zaujímavé
     • Cestovanie je zaujímavé

     • India – všetky farby Orientu

      V piatok 22. 4. 2016 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka spolu s triednymi učiteľmi zúčastnili v sabinovskom Kine Torysa celoštátneho vzdelávacieho  projektu Svet okolo nás pod názvom India – všetky farby Orientu. Usporiadatelia prezentácie priniesli žiakom mnohé  zemepisné, biologické, geologické aspekty Indie a  zároveň aj informácie o obyvateľstve, jeho zvykoch a bežnom živote.

      Cyklus Svet okolo nás je celoštátny vzdelávací projekt, ktorý žiakom základných a stredných škôl približuje zaujímavé kúty našej planéty. Každý program je naživo uvádzaný moderátormi, čo prináša zaujímavejší priebeh premietania.  Projekt kladie dôraz na to, aby informácie vyvolali u žiakov záujem o štúdium prírodovedných predmetov. ,,Práve sa o tom učíme na hodinách geografie, čiže mi to pomohlo pri učení. Bolo to poučné,“ povedala o tejto akcii žiačka 7. ročníka Slávka Berdisová.

      Ema Konkoľová, 6. ročník

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

     • Zadíval si sa niekedy na oblohu plnú hviezd? Čo ak hviezdy skrývajú svoje tajomstvá? Skúsme žasnúť a zistíme, že všade okolo nás sa dejú zázraky. Stačí sa len rozhliadnuť... Aj ty nesieš v sebe zázrak...

      Divadelné predstavenie Tajomstvo hviezd

      Nádherné slová o zázrakoch boli hlavnou myšlienkou divadelného predstavenia Tajomstvo hviezd, ktoré pre žiakov 4. ročníka a 2. stupňa Základnej školy s materskou školou Krivany dňa 11. apríla 2016 v Mestskej galérii v Lipanoch pripravili študenti divadelného súboru SLOVO, ktoré pôsobí na Gymnáziu v Lipanoch. 

      Alexandra Verešpejová,  6. ročník

    • Deň narcisov 2016
     • Deň narcisov 2016

     • Dňa  15.4.2016 - piatok sa v našej škole a neskôr aj v obci uskutočnila zbierka Ligy proti rakovine.
      Sme radi, že sa zapojili malí aj veľkí. Spolu sme vyzberali 370,01€.

      Ďakujeme Vám za vaše dobrovoľné finančné príspevky a otvorené srdce.

      Deň narcisov 2016 - Obrázok 1

       

    • OZNAM ZÁPIS
     • OZNAM ZÁPIS

     • Základná škola s materskou školou Krivany

      Dátum: 22. február 2016
      Miesto: Krivany

       

      Oznámenie o zápise do základnej školy

      V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §10 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole sa na našej základnej škole uskutoční zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre nový školský rok 2016/2017.

      Dátum, čas a miesto konania zápisu:

      6. apríl 2016
      v čase od 14.00 do 17.00 h
      v budove základnej školy - 1. poschodie, učebňa č. 15

      Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

      Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

      1. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
      2. meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

      Preto je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

     • Naši žiaci si už  plánujú budúcnosť

     • Návšteva SOŠ technickej v Prešove

       Dňa 8.10.2015 sa od 9:00 do 16:00  hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ  technickej  v Prešove (Volgogradská 1) uskutočnila Burza práce a informácií pre žiakov základných škôl. Cieľom bolo prezentovať záujemcom o šťúdium študijné a učebné  odbory vybraných stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja. Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy s materskou školou Krivany spolu s učiteľom Ľubomírom Bodnárom  sa takisto zúčastnili tohto podujatia.

      Workshop výchovných poradcov bol venovaný duálnemu vzdelávaniu v rámci projektu ,,Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce". Organizátormi podujatia boli Úrad práce,  sociálnych vecí a rodiny v Prešove, Stredná odborná škola technická v Prešove a Prešovský samosprávny kraj – odbor školstva.  Školy predstavili aj zástupcov zamestnávateľov, s ktorými úzko spolupracujú.

                                                                                                                             Mgr.Ľubomír Bodnár

    • Získali sme špeciálnu cenu
     • Získali sme špeciálnu cenu

     • Podtatranská knižnica v Poprade vyhlásila v školskom roku 2014/2015 prvý ročník súťaže o najlepší školský časopis Prešovského a Košického samosprávneho  kraja pod názvom Podtatranský školák. Na vyhodnotení súťaže sa 30. 9. 2015 zúčastnili aj žiačky 6., 7.,9. ročníka našej základnej školy spolu s pani učiteľkou Alenou Hrabčákovou.  Porota hodnotila 24 časopisov v 6 kategóriách (obsah, štylistika a náročnosť, grafika, fotografie, titulka, kreativita).  Náš časopis Krivý Jany získal diplom za originálny názov časopisu.

    • Oslávili sme Európsky deň jazykov
     • Oslávili sme Európsky deň jazykov

     • Žiaci a žiačky druhého stupňa Základnej školy s materskou školou Krivany s pánom učiteľom Jozefom Petríkom navštívili   25. 9. 2015 Mestskú galériu v Lipanoch. Gymnázium, Komenského 13, Lipany pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra od roku 2001, pripravilo hudobno-dramatické predstavenie v 4 cudzích jazykoch (anglickom, nemeckom, ruskom, španielskom) pod názvom Ako sa Červená čiapočka cudzie jazyky učila. Súčasťou predstavenia bola aj interaktívna komunikácia s divákmi, so žiakmi a v závere si žiaci a žiačky zopakovali jazyky formou kvízu.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Pozývame všetkých rodičov a zákonných zástupcov na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 5. októbra 2015 o 16.00  v budove školy. Po jeho skončení sa uskutočnia triedne aktívy.