• Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
      Kategória zamestnanca: učiteľ/ka
      Podkategória zamestnanca: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy
      Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
      Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2020 na dobu určitú – zástup počas materskej dovolenky, úväzok 100 %
      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 09. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
      V Krivanoch 29. 07. 2020
      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:
      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany
      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany
      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681
      Kategória zamestnanca: pedagogický asistent
      Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov
      Iné súvisiace informácie: nástup od 01. 09. 2020, pracovný pomer na dobu určitú do 31. 08. 2021, 100 % úväzok - pracovný čas 37,5 hodín týždenne (NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov)
      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 12. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
      V Krivanoch 29. 07. 2020
      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

     • INFO

     • Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením

      Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov školopovinných detí, že školy (základné, stredné) sú bežne cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Preto nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020.

      Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal pandemickú OČR z dôvodu uzatvorenia školy, na ňu nemá počas prázdnin nárok, nebude Sociálna poisťovňa vydávať – a to preto, lebo nárok na túto dávku počas prázdnin zaniká zo zákona. Avšak aj cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR, ale len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater.

      Rodič školopovinného dieťaťa teda preukazuje potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra a možnosť čerpať pandemickú OČR sa vzťahuje len na dni, na ktoré má potvrdenie pediatra. Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca. Ak napríklad bude mať potvrdenie od lekára od 7. 7. 2020, nemusí podávať pobočke Sociálnej poisťovne novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď obdobie OČR vyzančí v čestnom vyhlásení, ktoré pošle pobočke na konci júla. V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej.

      V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.

      Dokument bol revidovaný: 25.06.2020

    • Dopravkovo
     • Dopravkovo

     • Dopravné prostriedky budúcnosti

      Počas druhého júnového týždňa sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách a vyrábali sa dopravné prostriedky budúcnosti – ako si ich deti predstavujú. Azda najväčšiu radosť mali naši najmenší z praktickej realizácie získaných vedomostí. Naštartovali autá, zasvietil semafor a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Najlepší motoristi boli ocenení. Všetci zúčastnení žiaci si odniesli krásne medaily pre super vodičov. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

      PaedDr. Eva Viktorová

    • Škola priateľská deťom
     • Škola priateľská deťom

     • Naša Základná škola s materskou školou Krivany sa v tomto školskom roku 2019/ 2020 zapojila do celoslovenského programu „Škola priateľská k deťom“. Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF školám, ktoré splnia určené kritériá.Zapojením do projektu sme na škole vytvorili otvorené priateľské prostredie, ktorom sa každé dieťa mohlo cítiť bezpečnedobre, sebaisto a do ktorého chodilo s radosťou. Naši žiaci sa takto mohli učiť zodpovednosti a tolerancii voči iným. Zo získaného titulu sa veľmi tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí nás v tejto aktivite podporovali.

      Mgr. Nikola Karaffová - koordinátor

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • Deň otcov je sviatkom, kedy ďakujeme našim otcom za všetko, čo nám dali, čo pre nás urobili. U nás aj v iných krajinách tento sviatok pripadá na tretiu júnovú neďeľu. Na svojich otcov nezabudli ani deti, ktoré navštevujú náš školský klub. Pre svojich oteckov vyrobili darčeky, ktorými ich určite potešili.

      Ocko môj vtipný je, humor s ním zažijem.

      Formule on fandí, s futbalom rád randí.

      Slovo jeho hreje, na mamku sa smeje.

      Jeho silná ruka, ochranu mi núka.

      Jeho múdra hlava, dobrú radu dáva.

      Prísny jeho pohľad má nado mnou dohľad.
                                                                                                 
                                                                                                 
      Mgr. Monika Kuchárová

     • Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k organizácii a podmienkam letnej školy v školskom roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ Krivany

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - Obce Krivany a riaditeľky základnej školy, Vám oznamujeme, že pre našich žiakov v prípade úspešnosti rozvojového projektu na organizáciu Letnej školy  na ministerstve školstva, sprístupníme  pre našich žiakov Letnú školu v dvoch cykloch od 10.8. – 21. 8. 2020 podľa záujmu žiakov. Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Zámerom Letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré budú prispôsobené veku a potrebám žiakov. Letná škola nebude kopírovať klasickú výučbu, ale  bude stimulovať výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa a poskytne možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej. Počas Letnej školy sa nebudú zadávať domáce úlohy a plnenie všetkých aktivít bude naviazané výlučne na čas strávený v škole. Letná škola je určená pre žiakov všetkých ročníkov základnej školy, aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Letnú školu budeme organizovať  v spolupráci so školským klubom detí, centrom voľného času, komunitnými pracovníkmi  obce, neziskovou organizáciou a ďalšími subjektmi.

      Trvanie Letnej školy: 5 dní = 1 cyklus

      Počet žiakov Letnej školy: 10 – 20 žiakov /cyklus

      Počet cyklov: 2

      Denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít:

      Cyklus A – štyri až šesť hodín (poldenný)

      Cyklus B – sedem až desať hodín (celodenný)

      Termíny konania jednotlivých cyklov: 10. – 14. 8. 2020   a  17. – 21. 8. 2020

      Miesto realizácie vzdelávacích aktivít: interiér našej školy a triedy, ale najmä vonkajšie priestory a blízke okolie školy.

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. V prípade trvania krízovej situácie              (t. j. mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID 19) bude možné náklady na prípravu a výdaj stravy počas letnej školy uhrádzať z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Zisťovanie záujmu je realizované prostredníctvom dotazníka, ktorý bol odoslaný prostredníctvom EDUpage na osobné účty žiakov a zákonných zástupcov.

      Je potrebné odkliknúť, či máte alebo nemáte záujem o absolvovanie Letnej školy (termín, cyklus).
      Dotazník je prístupný po prihlásení sa do konta žiaka alebo rodiča v časti:

      KOMUNIKÁCIA - PRIHLASOVANIE - PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE

      Žiadame  Vás, aby ste svoj záujem, resp. nezáujem  prejavili vyplnením dotazníka najneskôr do pondelka 22.6. 2020.  V prípade otázok nás kontaktujte na tel. 0910 897 681 alebo na e-mailovej adrese: skola@zskrivany.edu.sk.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Dajme spolu gól
     • Dajme spolu gól

     • V školskom roku 2019/2020 je naša škola zapojená do Grassroots programu pod názvom „Dajme spolu gól“. Realizujeme ho v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a je zameraný na popularizáciu futbalu u deti v materských školách a 1. ročníkoch základných škôl. Prebieha v mesiacoch október až máj a to 45 minútovou aktivitou každý týždeň. Aktivity sú zamerané hlavne na pohybový rozvoj dieťaťa, prácu s loptou hravou formou, ako aj na samotnú hru. Projektu sa pravidelne zúčastňuje 9 detí z MŠ a 8 z prvého ročníka ZŠ. Aktivity vedie Mgr. Ľubomír Bodnár v spolupráci s učiteľkami materskej školy a triednou učiteľkou 1. ročníka Mgr. Máriou Falatovou.  Pre kvalitnejšiu prácu s deťmi poskytol Slovenský futbalový zväz balíček pomôcok a futbalových lôpt rôznych veľkostí. Kým jesenný blok aktivít prebehol bezproblémovo, jarnú časť nám výrazne skomplikovala epidémia a následne uzatvorenie škôl, preto sme nútení tento program v tomto školskom roku ukončiť. Pevne však veríme, že tento projekt bude po úspešnom zahájení v tomto školskom roku pokračovať aj v tom nasledujúcom, keďže u deti sa tešil veľkej popularite.

      Mgr. Ľubomír Bodnár

    • Poďakovanie ZRPŠ Krivany o.z.
     • Poďakovanie ZRPŠ Krivany o.z.

     • V mene všetkých detí, žiakov a zamestnancov školy chcem poďakovať občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany o.z. za originálny a užitočný darček na 1. júna, kedy si pripomíname  Medzinárodný deň detí. Symbolicky sa otvorila v tento deň aj  naša materská a základná škola. Po takmer troch mesiacoch sa 15 detí materskej školy a 87 žiakov (1. -5. roč.) základnej školy  vrátilo do školských lavíc. ZRPŠ Krivany o.z. všetkým týmto deťom a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom darovalo textilné rúška. Ďakujeme.

      Mgr. Mária Kromková          
          riaditeľka školy                                           

       

    • OZNAM - otvorenie ZŠ
     • OZNAM - otvorenie ZŠ

     • Otvorenie základnej školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia  nášho zriaďovateľa – Obce Krivany od 1. 6. 2020 bude otvorená Základná škola s materskou školou v Krivanoch. Všetci žiaci, ktorých rodičia prejavili záujem a prihlásili ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020.

      Organizačné pokyny:

      a) prevádzka  základnej školy a ŠKD

      Prevádzka základnej školy a ŠKD bude v čase od 7.00 do 16.00 hod.  

      b) organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín, podľa dočasného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny žiakov.

      • výchovno-vzdelávacie aktivity v interiéri i exteriéri školy s triednou učiteľkou a PZ    (od 7.30 do 11.30 - 12.30 h )
      • popoludňajšie výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD do 16.00 h)

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách, ktorých zloženie sa  v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa. Odporúčame, aby žiaci boli oblečení a obutí športovo, keďže v prípade pekného počasia vyučovanie a aktivity budú realizované vonku či už v areáli školy - v altánku, na ihrisku, na školskom dvore, alebo mimo neho - v prírode.

      c) pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      Škola bude otvorená v čase od 7.30 do 16.00 h. Rozpis príchodov jednotlivých tried (skupín) je nasledovný: 1. ročník  7.30, 2. ročník – 7.35, 3. ročník – 7.40, 4. ročník -7.45, 5. ročník – 7.50, triedy pre žiakov so ŠVVP - 8.00 h

      Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného zdravotného filtra – ranné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do ZŠ. Žiak prichádza a odchádza do školy, po dohode so zákonným zástupcom, len v sprievode dospelej osoby žijúcej v spoločnej  domácnosti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu:

      • Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predloží a odovzdá Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
       Vyhlásenie rodiča doc
       Vyhlásenie rodiča pdf
                 
      • Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia  sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania! 
      • rodič/ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve čisté rúškapapierové vreckovky, žiak si hneď ráno v šatni odloží do skrinky rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ do konca školského roka 2019/2020,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa/vyučujúceho  a riaditeľku školy,                               
      • povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Stravovanie

      Pre žiakov prítomných v škole sa výdaj jedla (obed) uskutoční podľa vypracovaného harmonogramu  v školskej jedálni. Pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni bude organizovaný tak, aby sa skupiny detí a žiakov podľa tried nepremiešavali.

       

      Ďalšie aktuálne informácie o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti Vám budú poskytované prostredníctvom triednych učiteľov priebežne.

      Mgr. Mária Kromková
            riaditeľka školy

    • OZNAM - otvorenie MŠ
     • OZNAM - otvorenie MŠ

     • Otvorenie materskej školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia  nášho zriaďovateľa – Obce Krivany -  od 1. 6. 2020 bude otvorená aj materská škola v Krivanoch. Deti, ktorých rodičia prejavili záujem, prihlásili ich v určenom termíne, budú do materskej školy umiestnení na základe odporúčaných kritérií v počte 15 do konca školského roka 2019/2020.

      Organizačné pokyny:

      Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      • Dopoludňajšie a popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity budú vykonávané v interiéri a exteriéri materskej školy.

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupine 15 detí, ktorej zloženie sa  v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa. Odporúčame rodičom, aby deťom dali do skrinky okrem športového oblečenia aj nepremokavú obuv a pršiplášť (v prípade, že by sme sa aj v nepriaznivom počasí zdržiavali v exteriéri materskej školy).

      Pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Budova materskej školy bude otvorená v čase od 7.00 do 16.00 h. Ranné schádzanie detí bude jednotlivo v čase od 7.00 do 7.40 h. Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného zdravotného filtra – ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.
      • Dieťa prichádza aj odchádza z materskej školy v sprievode zákonného zástupcu alebo inej splnomocnenej osoby žijúcej v jednej domácnosti (staršou ako 10 rokov), s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nebudú pohybovať. Učiteľka dieťa prevezme aj odovzdá poverenej osobe pri vstupných dverách budovy.
      • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba bude používať zadný vchod do budovy MŠ (požiarne schodisko) a svoj príchod ohlási zvonením na zvonček.

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu:

      • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky

      dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predloží a odovzdá Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

      Prehlásenie rodiča doc
      Prehlásenie rodiča pdf

      Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia  sa dieťa nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu! 

      • rodič/zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a pri odchode dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň aj čisté náhradné rúško, ktoré si dieťa hneď odloží do skrinky pre prípad znečistenia svojho používaného rúška, ktoré nosí všade vo vnútorných priestoroch MŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ do konca školského roka 2019/2020,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku alebo zástupkyňu RŠ pre MŠ,                              
      • povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Stravovanie

      • Pre deti prítomné v materskej škole sa výdaj jedla (desiata, obed, olovrant) uskutoční podľa harmonogramu v školskej jedálni. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni je organizovaný tak, aby sa skupina detí a skupiny žiakov nepremiešali. Deťom stravu vydáva zamestnanec, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú.  Pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk.
      • Dieťa si do MŠ nebude nosiť vlastnú stravu (keksíky, žuvačky, lupačky a iné pochutiny) a taktiež pitný režim, ktorý je v MŠ zabezpečený.

      Ďalšie aktuálne informácie o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Vám budú poskytované prostredníctvom učiteliek priebežne.

     • OZNAM

     • Osobné veci - vyzdvihnutie

      Oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne a potrebujú si v škole vyzdvihnúť osobné veci (napr. prezuvky, vrecúška, učebné pomôcky a pod.), že tak môžu urobiť zajtra 28.5.2020 (štvrtok) v čase od 8.00 do 12.00 h alebo v inom dohodnutom termíne po telefonickom dohovore (tel. č. 0910 897 681). Zároveň upozorňujeme, že pri návšteve školy vrátia aj pridelený kľúč od skrinky v šatni. Netýka sa to žiakov, ktorí nastúpia v pondelok 1.6.2020 do školy, títo žiaci kľúč odovzdajú až na konci školského roka.

      Žiadame Vás, aby ste sa použili hlavný vchod, hlásili sa na vrátnici a dodržiavali všetky hygienické ochranné nariadenia. Ďakujeme.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Krivany znovu zahviezdili

      Rok prešiel ako voda a žiaci našej školy sa znovu zapojili do súťaže s názvom „Vesmír očami detí“. Pre nový typ koronavírusu zatvorili všetky školy, ale práce detí sme stihli poslať. Nebolo jasné či vôbec dôjde k vyhodnoteniu. Naša nedôvera nebola opodstatnená. Odborná porota ocenila naše práce, ktoré boli spracované na veľmi vysokej estetickej a odbornej úrovni. V okresnom kole súťaže sme získali ocenenie poroty v 2. kategórii za najlepšie ocenenú prácu s názvom Vesmírny prieskumník od Martina Šimka žiaka  4. ročníka pod vedením Mgr. Silvie Radačovskej. V 3. kategórii pod vedením Mgr. Kataríny Janoškovej za najlepšie ocenenú prácu v okresnom kole získala práca Cosmoccocus od Tamary Majtnerovej žiačky 8. ročníka. Ocenené práce z okresného kola sú vystavené v expozícii planetária a hvezdárne v Prešove. Najlepšie ocenená práca s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove, získala žiačka 9. ročníka Ľuboslava Sontágová s prácou Frog galaxy. V tejto neľahkej situácii, ktorú zažívame sa tešíme úspechom našej školy. Žiakom srdečne blahoželáme a držíme prsty postupujúcej práci v celoslovenskom kole.   
      Mgr. Katarína Janošková                                                                                                      

     • Hodnotenie žiakov

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krivanoch  v súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní online v pedagogickej rade dňa 19.05.2020 oznamuje kritéria a hodnotenie predmetov v druhom polroku školského roka 2019/2020.

      Podklady na hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä:

      - z portfólia žiackych prác,  rozhovormi so žiakmi, konzultáciou s rodičmi,  z projektov žiakov,  z riešenia a  úrovne vypracovania komplexných úloh,  zo samostatných praktických prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov, získanie kompetencií v rámci vzdelávania,

      - ani po obnovení vyučovania v škole sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje (ide o žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy 1. 6. 2020).

      Pri záverečnom hodnotení sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj známky za 1. polrok z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02.2020 do 12.03.2020, počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 16.03.2020 do 06.04.2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušila klasifikácia (známkovanie). Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. Zohľadnené bude aj sebahodnotenie žiakov.

      Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou schválila spôsob záverečného hodnotenia nasledovne:

      • 1. stupeň – slovné hodnotenie
      • 1. a 2. stupeň: triedy pre žiakov so ŠVVP (špeciálne triedy) – slovné hodnotenie
      • 2. stupeň klasifikácia

       Kritériá postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      1. V čase mimoriadnej situácie je  možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie tých žiakov ZŠ, ktorí si zo subjektívnych dôvodov neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahli neuspokojivé výsledky. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení  vyučovania v školách alebo najneskôr do 30.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

      2. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dosiahli nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

      O nehodnotení predmetov, u ktorých vzhľadom na prerušenie vyučovania nie je možné plnohodnotne naplniť ich ciele,  sme Vás už informovali v apríli. Predmety, ktoré sa nebudú hodnotiť a ich ukončenie bude vyjadrené absolvoval/neabsolvoval: Výtvarná výchova, Technika, Informatika, Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Hudobná výchova, Tkanie, Regionálna výchova, Loptové hry, Tvary umenia, Poznaj a chráň a Remeselné práce.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Prijímanie detí do materskej školy
     • Prijímanie detí do materskej školy

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa Žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do materskej školy) na školský rok 2020/2021 budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

      • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
      • odporúča sa v tomto období komunikácia elektronickou formou prostredníctvom elektronického formulára: 
       Elektronická prihláška
       , avšak je možná aj papierová podoba žiadosti. V tomto prípade si žiadosť vytlačíte, vypíšete a pošlete poštou na adresu školy. Doručiť žiadosť  môžete aj osobne do poštovej schránky školy pri hlavnom vchode školy.
       Žiadosť PDF tu
       Žiadosť DOC tu


       Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre prihlásenie dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobná prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.
      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
      • Bližšie informácie môžu rodičia získať priamo u riaditeľky školy na tel. 0910 897 681.

       Riaditeľka školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
       do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt. Zároveň informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne  vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

       Mgr. Mária Kromková 
            
       riaditeľka školy
    • Zápis do 5. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 5. ročníka na školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia budúcich toryských piatakov!

                  Chceme Vás informovať o zápise žiakov do 5. ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční v termíne do 15. mája 2020. Samozrejme, aj po tomto termíne bude možné zapísať dieťa do našej školy.

      Pozn.: Žiakov, ktorí chodia do 4. ročníka ZŠ s MŠ Krivany nie je potrebné prihlasovať.

      Školský obvod našej školy tvorí územie obce Krivany, aj celé územie susednej  obce Torysa, ktorá má zriadenú základnú školu pre 1. -4. roč., na základe uzatvorenej novej dohody medzi obcami o spoločnom školskom obvode.

      Prihlásenie sa uskutoční bez prítomnosti detí.

      Spôsoby prihlásenia:

      1.  Prihlásiť sa môžete elektronicky. Prihlášku na štúdium na našej škole nájdete tu:
      ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

      Vyplníte prihlášku, odkliknete súhlas so spracovaním osobných údajov, opíšete text z obrázka a potvrdíte prihlášku klikom na „OK“.  Osobná  prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.

      2. Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre prihlásenie dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobná prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.

      3.   Rodičia môžu vytlačenú, vypísanú a podpísanú prihlášku poslať poštou na adresu školy,  prípadne doručiť ju osobne do poštovej schránky školy pri hlavnom vchode.

      Prihlášku nájdete tu:

      Prihláška do 5. ročníka .pdf
      Prihláška do 5. ročníka .doc
       

      Bližšie informácie môžu získať žiaci a ich rodičia priamo u riaditeľky školy na tel. 0910 897 681.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

    • Kytička pre mamičku
     • Kytička pre mamičku

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
      Tento sviatok si uctili aj deti z nášho školského klubu. V rámci programu
      Splň výzvu a budeš odmenený
      dostali “klubáči“ výzvu s názvom
      Nazbieraj kytičku pre svoju mamičku.
      Deti si opäť dali záležať a potešili svoje mamky kyticami z papiera,
      zo záhradky ale aj z lesa a znova ukázali, aké vedia byť tvorivé.
      Šťastné mamky sa pochválili peknými obrázkami, ktoré hovoria za všetko.

                               Mamu si treba ctiť, pretože nám dala to najdôležitejšie,  
      ŽIVOT.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • Školský klub detí DOMA
     • Školský klub detí DOMA

     • Školský klub detí  je miestom, kde deti po vyučovaní rozvíjajú svoju zručnosť, tvorivosť, talent a vedomosti v rôznych záujmových oblastiach. Napriek tomu, že sa 13. marca brány školy zatvorili, náš školský klub funguje aj naďalej. Je dôležité, aby sa udržiaval kontakt s deťmi a rodičmi. Preto bola zriadená facebooková skupina ŠKD KRIVANY, ktorej členmi sú rodičia detí navštevujúcich školský klub. V skupine sú prezentované rôzne návrhy a nápady, ako môžu deti tráviť voľný čas a ako si môžu niečo pekné doma vyrobiť.  Rodičia tam potom zdieľajú fotky svojich detí pri rôznych aktivitách. Do činností sa deti zapájajú dobrovoľne.  Pred časom sme začali aj aktivitu Splň výzvu a budeš odmenený. Každý pondelok dostanú deti do  svojich schránok na Edupage presný popis výzvy, ktorú majú splniť.  Splnenú úlohu deti v sobotu večer umiestnia na viditeľné miesto pred svojim domom, aby ju vychovávateľka mohla v nedeľu ráno skontrolovať. Kto sa do výzvy zapojí a splní ju, nájde si odmenu v poštovej schránke. Odmeny v podobe rôznych darčekových predmetov vyrába pani vychovávateľka. Deti sa do výziev zapájajú radi a v peknom počte. Úlohy sa zapáčili aj deťom, ktoré nenavštevujú školský klub a tiež sa aktívne zapájajú. Tomu sa veľmi tešíme a sme vďační za každú spätnú väzbu. Veríme, že to spolu zvládneme.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • M. R. Štefánik
     • M. R. Štefánik

     • 4. mája si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

      Minulý rok ovládol anketu Najväčší Slovák. Generál francúzskej armády, ktorý presvedčil svet, že Slováci sú samostatným národom s vlastnými dejinami a identitou a zaslúžia si byť akceptovaní a rovnocenní.  Počas prvej svetovej vojny zohral kľúčovú úlohu pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja  a výrazne sa zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky.

      Celé Slovensko si v tento pamätný deň pripomína smutné 101. výročie jeho smrti. Milan Rastislav Štefánik tragicky zomrel pri leteckej havárii 4. mája 1919 v Ivanke pri Bratislave.  

      Netradičný pohľad na odkaz inšpiratívneho generála a osobnosti svetového formátu  ponúka aj nasledujúci článok napísaný pri príležitosti jubilejného výročia jeho úmrtia.

      https://www.studentskenoviny.sk/inspirativny-general-pribeh-bez-bodky-52137

    • 22. apríl – Deň Zeme
     • 22. apríl – Deň Zeme

     • Deň Zeme - každoročne pripomínaný sviatok. Vnímame ho ako ekologicky motivovaný. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Prvá oslava sviatku sa konala 22. 4. 1970. Tento rok si teda Deň Zeme pripomíname už 50. krát. Aj žiaci 2.A si dnešný sviatok pripomenuli a doma vytvorili takéto krásne práce.

      "Naša krásna Zem vo vesmíre a jej rôznorodosť a bohatstvo, ktoré je nám samozrejme a vôbec to zrazu nemusí už byť." druháci ZŠ Krivany.

      PaedDr. Eva Viktorová