• Návšteva včelára
     • Návšteva včelára

     • Takmer po štyroch rokoch sme k nám opäť pozvali pána včelára Pavla Karabaša. Pozvanie s radosťou prijal a dňa 21. 3. 2022 sa deti prvého stupňa mohli tešiť z jeho prítomností a rozšíriť si tak okruh svojich vedomostí o živote včiel. Samozrejme, že neprišiel s prázdnymi rukami. Priniesol deťom ukázať úľ a všetky pomôcky, ktoré potrebuje každý včelár. Najprv deti zoznámil s domovom včiel, s jeho časťami. Porozprával, kto všetko žije v úli a akú má každý jeden člen úľa funkciu. Kládol deťom otázky , opravoval  či doplnil ich odpovede. Samozrejme, že nezabudol na to najdôležitejšie a to je význam včiel a ich produkty.  V závere odpovedal na zvedavé otázky detí, kde sa mohli okrem iného dozvedieť ako postupovať, keď nás uštipne včielka, či bývajú aj včielky choré a kto je ich najväčším nepriateľom.  Nezabudol ani na sladkú motiváciu pre deti a tou je ochutnávka medu.  Neviem ako v iných triedach, ale aspoň v tej našej druháckej by sa nejaký ten budúci včelár našiel. Ale ako povedal Pavol: „Včelárom môže byť každý, kto sa nebojí včielok a práce.“

      A čo zaujalo našich žiakov?

      Šimon: Ako sa chytí a značkuje kráľovná.

      Tobias a Ľubko:  Nevedel som  o ázijskom  sršňovi ako  o najväčšom nepriateľovi včiel, ktorý prišiel k nám a je v porovnaní so včelou obrovský.

      Miško a Filip: Ako sa včielky bránia proti sršňom, obkľúčia ho a mávajú krídlami.  Udusia ho.

      Nikolas: Ja som nevedel, že sa do dymáku dáva spráchnivené drevo.

      Jasmínka: Zaujalo ma to, že včielky sa dožijú len 3 až 5 rokov, lebo sa veľmi upracujú. Bolo to super.

      A naši najmenší prváci po ochutnávke medu úplne stratili slová.

      Medík bol pre nás  mňamózny, eňo -  ňuňo, jednoducho vynikajúci ... :-).

      Mgr. Silvia Radačovská

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Vážení rodičia, milí budúci prváci,

      srdečne Vás pozývame na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch

      Základnej školy v Krivanoch  – v triede IV.A

      dňa 6. 4. 2022 (streda)

      v čase od 14.00 – 17.00 hod. 

       K zápisu je potrebné priniesť:

      • vyplnený zápisný lístok, podpísaný obidvoma rodičmi,
      • rodný list žiaka,
      • občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Škola ponúka:

      • kvalifikovaných pedagógov a vychovávateľku, špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa,
      • zameranie na zdravý životný štýl, tri hodiny telesnej a športovej výchovy týždenne,
      • bohaté tradície v oblasti regionálnej  výchovy – predmety tkanie, remeslá a regionálna výchova, outdoorové vyučovanie v prírode a školskom altánku,
      • triedy a odborné učebne s interaktívnymi tabuľami, školskú dielňu na techniku, pec na vypaľovanie keramiky,
      • dotáciu hodín anglického jazyka a techniky,
      • široký výber záujmových krúžkov,
      • služby a aktivity školského klubu detí a školskej jedálne.

      Projekty

      • Modernejšia  škola
      • Zelená škola
      • Škola priateľská deťom
      • Spolu múdrejší
      • Letná škola
      • Čítame radi
      • Dajme spolu gól
      • Po škole s McDonalds Cupom
      • Tenis do škôl
      • Krokus (Šafran)
      • Mirabilis (preventívny program)
      • Národný ústav certifikovaných meraní a vzdelávania (Elektronické testovanie).
      • Digiškola (využívanie tabletov vo vyučovaní)
      • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov  I a II.

      Školské akcie

      • Spolupráca s materskou školou a Občianskym združením ZRPŠ Krivany  
      • Základný  a doškoľovací plavecký výcvik
      • Škola v prírode
      • Základný lyžiarsky výcvik
      • Exkurzie a školské výlety

      Na stránke https://zskrivany.edupage.org/register/ je možnosť elektronicky vyplniť zápisný lístok. Vytlačený a podpísaný ho prineste na zápis Vášho dieťaťa. Zapísať dieťa môžete aj papierovou formou. Môžete si vyzdvihnúť prihlášku v listinnej podobe  osobne v materskej  škole alebo si ju stiahnuť z webového sídla základnej školy. TU klikni
      Po vyplnení a podpísaní prihlášku doručíte do školy na zápis.

      Zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

      Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

       

    • Ak vieš všetko, tak si ...
     • Ak vieš všetko, tak si ...

     • Všetkovedko

      Súťaž VŠETKOVEDKO patrí medzi najobľúbenejšie. Je zaujímavá tým, že spája oblasti, s ktorými sa žiaci stretávajú v škole na hodinách  vlastivedy, prírodovedy, matematiky, slovenského aj anglického jazyka. Obsahuje aj úlohy z bežného života.

      Je tiež výbornou skúsenosťou a hravou prípravou na Testovanie 5.  Trénujú si čítanie s porozumením a naučia sa pracovať s testom a odpoveďovým hárkom. Na našej škole sa odhodlali s úlohami popasovať žiaci druhého až štvrtého ročníka.

      Titul Všetkovedkov učen získali :

      2.A -  Garančovský Michal, 3. A-  Kravec  Ľubomír, Šimko Matej, Saxová  Jasmin, Kuchárová Valentína

      4.A - Stedina Peter , Šimko Filip, Garančovský Jozef 

      Titul školského Všetkovedka získal :

      Daniel Gustáv Babej, žiak 4. A triedy, a tým sa zaradil medzi 30 percent najúspešnejších riešiteľov Slovenska. Všetkým srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Karnevalové učenie
     • Karnevalové učenie

     • V škole ako v rozprávke

      Ak sa povie učenie a škola, nie každému žiakovi to vonia. Ale ak zavoláte rozprávku do školy... náramne sa tešia všetky deti. Tak to bolo aj v piatok 18.2. 2022 keď našu školu navštívili:

      Kúzelníci, princezné, šašovia, hasiči, policajti, zvieratká, Alica v krajine zázrakov, lego panáčik, piráti, bojovníci, lekári....

      Domino Bodky  pripravili pre nich zábavné učenie v triedach, v telocvični Tarzaniu  dráhu a na chodbe hry do BODKY. Rozprávkové kucháročky navarili čarovného čajíčka a začala sa zábavička.

      PaedDr. Janičová Katarína

    • OSCAROVÉ MESTO
     • OSCAROVÉ MESTO

     • Sabinov očami detí

      Je tomu už rok, čo sa žiaci 4. ročníka, a žiačky z druhého stupňa Tatiana Berdisová a Karolína Berdisová zapojili do výtvarnej súťaže. Mesto Sabinov organizovalo už 2.ročník výtvarnej súťaže venovaný “obrazovej kronikárke“ Marte Vranovskej-Malíkovej. Náročné obdobie bolo pre športové činnosti ale aj pre tie výtvarné. Snažili sme sa nepoľaviť a pracovať s deťmi aj v ťažkých podmienkach. Hlavným zameraním bolo skúmanie a objavovanie zákutí mestskej časti, kultúrnych pamiatok, sôch, či pohľad na námestie. Odmenou nám je ocenenie výtvarných prác  II. ročníka krajského kola výtvarnej súťaže:

      • práca Karolíny Berdisovej, teraz už študentky strednej školy
      • práca Marka Janiča, žiaka 5.A triedy.

      PaedDr. Katarína Janičová
      Mgr. Katarína Janošková

     • Súťaž EXPERT

     • Dňa 30.11.2021 sa na našej škole uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT. Išlo o súťaž z prírodovedných a spoločenských predmetov, kultúry, športu a anglického jazyka. Zúčastnilo sa jej 10 žiakov druhého stupňa. Traja žiaci súťažili online formou z domu, siedmi papierovou formou zo školy. Žiaci piateho a šiesteho ročníka riešili úlohy v kategóriách Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Žiaci siedmeho až deviateho ročníka si mohli vybrať zo šiestich ponúknutých tém. Úlohy boli veľmi zaujímavé a rozšírili naše obzory (žiacke aj učiteľské). V prílohe si môžete pozrieť fotografiu žiakov, ktorí súťažili zo školy; ukážku úloh, s ktorými sme sa pasovali a tabuľku najúspešnejších riešiteľov školy.

      Mgr. Štefan Klembara

       

    • PROSLAVIS 2021
     • PROSLAVIS 2021

     • Súťaž školských časopisov

       

      Základná škola v Krivanoch už trinásť rokov vydáva každoročne tri čísla časopisu Krivý Jany. Ani v roku 2021 tomu nebolo inak. Aj napriek zhoršeným podmienkam na prácu z dôvodu karantén a dištančného vzdelávania sme časopisy vytvorili a vydali. S časopisom sa zapájame do súťaže PROSLAVIS, organizovanou Domom Matice slovenskej v Žiline. Naše úsilie bolo odmenené. V celoslovenskej súťaži sme sa umiestnili na jednom z popredných miest. Citujeme z listu organizátorov:

      Do súťaže sa zapojilo 190 školských a triednych časopisov, čo nás prekvapujúco potešilo a úroveň všetkých zúčastnených bola naozaj veľmi vysoká a profesionálna. Z takého množstva časopisov bolo ťažké vybrať tie najlepšie a verte, keby finančné možnosti a podmienky súťaže dovoľovali vyhodnotiť väčšie množstvo zúčastnených časopisov, bola by som prvá, ktorá by tieto ocenenia s láskou a radosťou odovzdala viacerým, nielen udelila tri popredné miesta. Touto cestou Vám chcem oznámiť, že odborná komisia udelila v súťaži PROSLAVIS 2021:

                                                    časopisu KRIVÝ JANY 3. MIESTO

      Redakčná rada: Linda Verešpejová, Katarína Jaššová, Tatiana Berdisová, Sebastián Bujňák. Žiaci pracovali pod dohľadom a odborným vedením pani učiteľky Mgr. Aleny Hrabčákovej.

      Z ocenenia sa tešíme a zároveň sme hrdí na prácu pani učiteľky a žiakov - ich úsilie neostalo bez povšimnutia ani medzi odborníkmi.

      Výsledky práce autorov časopisu si môžete prečítať na stránke školy:

      https://www.zskrivany.sk/a/skolsky-casopis

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Oznam

     • Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že od 27.1.2022 do 28.1.2022  prerušíme na dva dni, so súhlasom zriaďovateľa, výchovno-vzdelávací proces v triede materskej školy s celodennou prevádzkou. Obmedzenie je z dôvodu vysokého počtu respiračných ochorení u detí MŠ.

     • OZNAM

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      Krivany, 25. 1. 2022

      V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk ,  M: 0910 897 681

      Pracovná pozícia: Pomocný vychovávateľ v materskej škole

      Kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie (vrátane nižšieho stredného odborného vzdelania) a povinnosť počas trvania pracovnej zmluvy absolvovať vzdelávanie pre pomocných vychovávateľov. (Vzdelávanie je hradené z finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti.) Vítaná je znalosť rómskeho jazyka.

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady
      o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: nástup od 1.2.2022 na dobu určitú

      Platové podmienky: 646 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou najneskôr do 31.1.2022, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

      Mgr. Mária Kromková, poverená riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Preberanie testov na domáce testovanie - 1/2022

                  Oznamujeme rodičom, ktorí do 10.1.2022 prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými samotestami, že prvých 5 kusov si môžu vyzdvihnúť v pracovných dňoch od 18.1. do 21.1. (utorok až piatok) v čase od 7.30 do 16.30 na vrátnici školy s dodržaním protiepidemiologických opatrení (respirátor, dezinfekcia, odstup).

     • OZNAM

     • Po predĺžených zimných prázdninách sa začne prezenčné vyučovanie aj v našej škole v avizovanom termíne 10. januára 2022. V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať všetky deti materskej školy i všetci žiaci základnej školy. V prevádzke bude školský klub detí i školská jedáleň.

      Od tohto termínu sa škola bude opäť riadiť tzv. Školským semaforom. Rovnako ako v predchádzajúcom období sa škola plošne zatvárať nebude. V prípade pozitivity žiaka/zamestnanca príslušnú triedu uzatvorí riaditeľka školy. Pokiaľ bude na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb, regionálny hygienik môže rozhodnúť o zatvorení celej školy.

      Výnimku z karantény majú v zmysle vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva plne očkované a prekonané osoby. To platí aj pre žiakov školy,  ktorí sa budú môcť po očkovaní alebo prekonaní aj naďalej prezenčne vzdelávať.

      Na škole budú, podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva, povinné rúška pre žiakov i zamestnancov školy. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole.

      Aby sme zabezpečili v škole bezpečné prostredie, žiaci sa pred nástupom do školy pretestujú domácim antigénovým samotestom. V prípade, že rodičia už všetky testy použili na testovanie svojich detí a doma už antigénové samotesty nemajú, môžu si 5 ks testov vyzdvihnúť v škole (na vrátnici) v piatok 7. januára od 7.00 do 13.30 h.

       

       

     • Dobrá novina

     • Dobrá novina sa snaží viesť detí a mladých k solidarite a zapájaniu sa do aktivít s cieľom zlepšenia životnej situácie v rozvojových krajinách. Pomôcť môžete aj vy a to zapojením do zbierky, ktorá sa uskutoční 16. a 17. decembra na chodbe našej školy alebo zaslaním peňažného daru na číslo účtu: SK77 1100 0000 0029 4045 7894 ( do poznámky uveďte prosím svoj email, alebo korešpondenčnú adresu).

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

     •           V dňoch 8. a 9. decembra 2021 sa 16 žiaci našej školy zúčastnili školského kola matematickej súťaže Pytagoriáda. Kvôli karanténe súťažili 3 žiaci online formou z domu. Zvyšní 13 žiaci súťažili klasickou papierovou formou v škole. V utorok 8.12. sa uskutočnila súťaž pre kategórie P3, P4 a P5. V stredu 9.12. súťažili kategórie P6, P7 a P8. V Pytagoriáde je úspešným riešiteľom ten, kto vyrieši správne aspoň 10 úloh z 15. Ak úspešný riešiteľ odovzdá svoje vypracovanie skôr, získava bonusové body za čas. Veľmi nás potešila skutočnosť, že až 7 žiakov našej školy sa zaradilo medzi úspešných riešiteľov. Zúčastneným žiakom ďakujeme, výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na úlohy okresného kola.

      Mgr. Štefan Klembara

     • OZNAM

     • MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      10. 12. 2021

      V nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva č. 2021/21911:2-A1810 z 8. decembra 2021 Vás informujeme, že:

      1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 (pondelok) do 17.decembra 2021 (piatok) bude na našej škole mimoriadne prerušené prezenčné vyučovanie pre žiakov na druhom stupni základnej školy. V uvedenom termíne bude pre nich prebiehať dištančné vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený v Edupage.
       Z obedov budú deti automaticky odhlásené, netreba volať vedúcej jedálne.
      2. V termíne od 13. decembra 2021 (pondelok) do 17. decembra 2021 (piatok) bude pre žiakov prvého stupňa a v triedach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prebiehať prezenčné vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín.
      3. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
      4. Zároveň oznamujeme rodičom, že od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 bude so súhlasom zriaďovateľa prerušená aj prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.

       V prípade zmeny Vás budeme informovať.
     • OZNAM

     • ·  ŠKOLSKÝ SEMAFOR - aktualizácia

      ·  28. 11. 2021

      ·  V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení Vás informujeme, že dňa 26. 11. 2021 bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR, ktorým sa riadia školy, školské zariadenia a ich prevádzka. Jeho celé znenie si môžete prečítať TU: Skolsky_semafor_od_29.11..pdf

      Najdôležitejšie zmeny:

      1. Z dôvodu nepremiešavania sa tried bude od zajtra čiastočne upravený rozvrh hodín.
      2. Od zajtra bude upravený harmonogram stravovania v školskej jedálni (žiakom ho oznámia triedni učitelia/vyučujúci v škole),
      3. Od zajtra nebude prebiehať krúžková činnosť  a mimoškolské aktivity.
      4. Zrušila sa výnimka z nosenia rúšok počas vyučovacej hodiny, teda nosenie rúška je opäť povinné aj počas vyučovania (okrem telesnej výchovy v telocvični).
      5. Riaditeľka musí prerušiť prezenčné vyučovanie v triedach, v ktorých sa vyskytol pozitívny prípad aj na základe AG samotestu.
      6. Rodičia, ktorí prejavili záujem o AG samotesty majú od zajtra povinnosť hlásiť ich použitie prostredníctvom EDUPAGE alebo telefonicky.
      7. Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.
      8. Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť.

      PROSÍME rodičov, aby zvážili nutnosť pobytu svojich detí v ŠKD po ukončení vyučovania z organizačných i bezpečnostných dôvodov.

     • „Knižnica je vedomosť i liek“

     • „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2021“

      Základná škola s materskou školou Krivany sa aj tento rok zapojila do projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. V pondelok 25. októbra sme sa naplno venovali knihe a téme „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Zábavné aj poučné aktivity motivovali žiakov, aby predstavili svoje vedomosti, ukázali originálne zručnosti, či prekvapili super nápadmi. Keďže najkrajším darčekom bola pre deti návšteva spisovateľky Marky Staviarskej, väčšina tvorivých aktivít súvisela práve s ňou.

           Na začiatku výnimočného dňa zástupcovia všetkých tried získali papierovú taštičku so zadaniami. Mladší i starší žiaci dostali úlohu vymyslieť originálne otázky pre spisovateľku. Zástupcovia tried navštívili školskú knižnicu, vyberali knihy, hľadali autorov i ukážky podľa zadania. V triede pracovali na svojich výtvoroch, ktoré mnohí prezentovali na besede s Markou Staviarskou. Knihy sympatickej autorky inšpirovali mnohých. Prváčikovia si predstavovali, čo sa môže nachádzať na povale domu. Druháci kreslili obľúbené zvieratká, tvorili vtipné názvy kníh. Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa oboznámili s prvou kapitolou spisovateľkinej knihy Marínka Somarinka. Svoje nápady prenášali na papier. Piataci tvorili myšlienkovú mapu s obľúbenými knihami. Šiestaci sa zahrali na filmárov – na základe ilustrácie a opisu z knihy Marínka Somarinka si rozdelili úlohy a pripravili sa na natáčanie filmu. V spomínanej ukážke sa hovorí aj o fajčení, a preto siedmaci vytvorili plagát o jeho škodlivosti. Keďže pri filmovaní sa používa veľké množstvo cudzích slov, žiaci 8. ročníka pátrali v slovníkoch po ich význame. Deviataci si zasa spomínali na ženy spisovateľky, ktoré to mali v minulosti veľmi ťažké. A nakoniec to najlepšie – na dvoch vyučovacích hodinách sa väčšina žiakov stretla s prozaičkou, filmovou producentkou a vydavateľkou Markou Staviarskou. S radosťou im rozprávala o svojej tvorbe. Veľmi pekne hovorila o svojom detstve a zároveň s láskou rozprávala o svojich deťoch. Žiaci sa pýtali, boli naozaj zvedaví. Z besedy si odniesli veľa nových podnetov a poniektorí si dokonca zakúpili knižku. Asi najviac zaujal titul „Príšeráci“. Ak si knihu otvoríte, spozorujete tri oči „príšery“. „Na hodine literatúry sme sa rozprávali aj o fajčení. Tvorili sme myšlienkovú mapu. Beseda so spisovateľkou bola poučná. Pani Staviarska nám dala dobré rady - ako sa stať spisovateľkou, ako natočiť film. Rozprávala o sebe, o detskom sne písať knihy a o tom, že sa jej želanie nakoniec splnilo. Jej otec je pre ňu vzorom, aj on je spisovateľ. Bola veselá, vtipná, upútala a získala si nás,“ takto sa o autorke vyjadril Daniel Jiříkovský, žiak 7. A.

          Podujatie knižnice sa každoročne hodnotí. Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa projektu a dvoch zástupcov školských knižníc, hodnotila realizáciu podujatia v troch kategóriách (dodržanie témy, originalita a vtipnosť, popis podujatia po formálnej stránke). Oslavu Medzinárodného dňa školských knižníc zorganizovalo 158 školských knižníc v základných a stredných školách s celkovým počtom 25 973 účastníkov podujatí. Naša škola sa teší z 23. miesta.  

      Mgr. Alena Hrabčáková