• INFO ŠKD
     • INFO ŠKD

     • Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Krivany

       

      Vychovávateľka: Mgr. Monika Kuchárová                       Kontakt: 0908 848 659

      Prevádzka ŠKD: od 11:15 do 16:30                                 facebook/ŠKD KRIVANY

      Poplatky: Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 5,- €/mesiac. Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.

      Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD: Dieťa bude zo školského klubu vyzdvihnuté  zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá bola uvedená v zápisnom lístku. Ak v zápisnom lístku rodič uvedie, že dieťa môže odchádzať zo školského klubu samé, v tom prípade ho vychovávateľka pustí iba v čase, ktorý je uvedený na zápisnom lístku. Dieťa bude predčasne uvoľnené zo školského klubu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa musí obsahovať nasledovné údaje -  meno a priezvisko dieťaťa, dátum, kedy má byť dieťa uvoľnené, hodina a spôsob odchodu ( napr. odchádza sám ), podpis zákonného zástupcu.

      Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany detí, ktoré navštevujú školský klub ako aj z dôvodu ochrany vychovávateľky, ktorá je za prítomné deti zodpovedná.

       V rámci opatrení v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19, nemôžu do budovy školy vstupovať  rodičia žiakov. Prosíme zákonných zástupcov, aby od 3.9.2020 do 14.9.2020 svoje deti vyzdvihovali zo školského klubu volaním na vyššie uvedené tel. číslo. Dieťa bude následne v sprievode pedagogického zamestnanca odvedené do šatne a rodič ho bude čakať pred budovou školy (okrem rodičov prvákov).

      Príprava na vyučovanie: od 14:00 do 15:00

      Písanie domácich úloh je na uvážení rodičov. Ak si rodič žiada, aby dieťa písalo domáce úlohy v školskom klube, osobne to nahlási vychovávateľke. Na základe minuloročnej skúsenosti žiadame rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že domáce úlohy sa robia vo vyhradenom čase. Vychovávateľka nezodpovedá za to, ak dieťa aj po opakovanom upozornení odmieta robiť domáce úlohy napriek tomu, že na začiatku školského roka si to rodič žiadal. V školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy. Zo šlabikárov a čítaniek čítajú doma. Vychovávateľka vysvetľuje zadania domácich úloh, pomáha pri ich plnení.                            

                                                        Domáce úlohy kontrolujú rodičia!!!

     • OZNAM ŠJ

     • Oznam pre stravníkov školskej jedálne

      Stravovací poriadok

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl od 02.09.2020 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:

       1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
       2. odobratie obeda
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupca žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo emailom na adrese jedalenkrivany@gmail.com.
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie) a tiež poplatok za jednorazové  obaly v hodnote 0,22€. Výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobudlo účinnosť 01.09.2019 nasledovne:
      • dieťa MŠ  - 1,37 €,
      • dieťa predškolák 0,17 €,
      • žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      • žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Deti MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí, bude poskytnutá celodenná strava od 02. 09. 2020.  Žiaci ZŠ odoberú v prvý deň školského roka suché balíčky.

      Zápisné lístky si môže zákonný zástupca žiaka stiahnuť na stránke školy doručiť do 02. 09. 2020.
      Zápisný lístok.pdf

      Každý žiak bude od 02.09.2020 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

      Mária Bačová
      vedúca školskej jedálne

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste odborného  zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681

      Pracovná pozícia: Školský psychológ (pre materskú školu)

      Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15. 1. 2020)

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: doba určitá od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021, úväzok 100 %, NP PoP II)

      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 915 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 28. 08. 2020.


      V Krivanoch 20. 08. 2020                 

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste

     • V zmysle § 84  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás informujeme o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

      Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou Krivany

      Adresa: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Kontakt: skola@zskrivany.edu.sk, M: 0910 897 681

      Kategória zamestnanca: pedagogický asistent (v materskej škole)

      Kvalifikačné predpoklady:  v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (účinná od 15.01.2020)

      Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov

      Iné súvisiace informácie: pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2021, úväzok 100 %, (NP PoP II)

      Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 738,50 € do 915,00 €

      Žiadosti o zamestnanie posielať mailom alebo poštou do 28. 08. 2020, kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.
       

      V Krivanoch 20. 08. 2020   

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany

       

     • OZNAM

     • Letná škola

      Vážení rodičia,

      na našej škole sa Letná škola uskutoční v termíne od 10.08.2020 do 14.08.2020. Letnú školu budeme organizovať  pre dve skupiny  žiakov v cykle A (ako poldenný pobyt) a cykle B (celodenný pobyt)  pre 40 žiakov školy na základe prejaveného záujmu a potrieb žiakov.

      Cyklus A: časová dotácia 5 hodín  - od 8.00 do 13.00 h pre 20 žiakov zo SZP
      Cyklus B: časová dotácia 8 hodín -  od 8.30 do 16.30 h  pre 20 žiakov 1. - 8. ročníka

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. Letná škola sa uskutoční za dodržania hygienických opatrení pre prevenciu nákazy COVID-19 podľa nariadenia ÚVZ SR.

      O programe Letnej školy  a ďalšom postupe Vás budeme informovať priebežne na stránke školy a Edupage.  

      V prípade otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: skola@zskrivany.edu.sk alebo tel. 0910 897 681.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

     • OZNAM Covid-19

     • Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.