• OZNAM - otvorenie ZŠ
     • OZNAM - otvorenie ZŠ

     • Otvorenie základnej školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia  nášho zriaďovateľa – Obce Krivany od 1. 6. 2020 bude otvorená Základná škola s materskou školou v Krivanoch. Všetci žiaci, ktorých rodičia prejavili záujem a prihlásili ich v určenom termíne, budú do základnej školy umiestnení do konca školského roka 2019/2020.

      Organizačné pokyny:

      a) prevádzka  základnej školy a ŠKD

      Prevádzka základnej školy a ŠKD bude v čase od 7.00 do 16.00 hod.  

      b) organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      Samotné vyučovanie bude organizované v rozsahu 4 – 5 vyučovacích hodín, podľa dočasného rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny žiakov.

      • výchovno-vzdelávacie aktivity v interiéri i exteriéri školy s triednou učiteľkou a PZ    (od 7.30 do 11.30 - 12.30 h )
      • popoludňajšie výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD do 16.00 h)

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách, ktorých zloženie sa  v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa. Odporúčame, aby žiaci boli oblečení a obutí športovo, keďže v prípade pekného počasia vyučovanie a aktivity budú realizované vonku či už v areáli školy - v altánku, na ihrisku, na školskom dvore, alebo mimo neho - v prírode.

      c) pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      Škola bude otvorená v čase od 7.30 do 16.00 h. Rozpis príchodov jednotlivých tried (skupín) je nasledovný: 1. ročník  7.30, 2. ročník – 7.35, 3. ročník – 7.40, 4. ročník -7.45, 5. ročník – 7.50, triedy pre žiakov so ŠVVP - 8.00 h

      Vzhľadom k protiepidemiologickým opatreniam musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného zdravotného filtra – ranné meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do ZŠ. Žiak prichádza a odchádza do školy, po dohode so zákonným zástupcom, len v sprievode dospelej osoby žijúcej v spoločnej  domácnosti s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu:

      • Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predloží a odovzdá Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.
       Vyhlásenie rodiča doc
       Vyhlásenie rodiča pdf
                 
      • Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia  sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania! 
      • rodič/ZZ zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ a pri odchode žiaka zo ZŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve čisté rúškapapierové vreckovky, žiak si hneď ráno v šatni odloží do skrinky rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) a nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch ZŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ do konca školského roka 2019/2020,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného triedneho učiteľa/vyučujúceho  a riaditeľku školy,                               
      • povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Stravovanie

      Pre žiakov prítomných v škole sa výdaj jedla (obed) uskutoční podľa vypracovaného harmonogramu  v školskej jedálni. Pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni bude organizovaný tak, aby sa skupiny detí a žiakov podľa tried nepremiešavali.

       

      Ďalšie aktuálne informácie o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti Vám budú poskytované prostredníctvom triednych učiteľov priebežne.

      Mgr. Mária Kromková
            riaditeľka školy

    • OZNAM - otvorenie MŠ
     • OZNAM - otvorenie MŠ

     • Otvorenie materskej školy od 1. 6. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      na základe rozhodnutia  nášho zriaďovateľa – Obce Krivany -  od 1. 6. 2020 bude otvorená aj materská škola v Krivanoch. Deti, ktorých rodičia prejavili záujem, prihlásili ich v určenom termíne, budú do materskej školy umiestnení na základe odporúčaných kritérií v počte 15 do konca školského roka 2019/2020.

      Organizačné pokyny:

      Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti

      • Dopoludňajšie a popoludňajšie výchovno-vzdelávacie aktivity budú vykonávané v interiéri a exteriéri materskej školy.

      Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupine 15 detí, ktorej zloženie sa  v priebehu týždňa nebude meniť, zmena môže nastať vždy len na začiatku nasledujúceho týždňa. Odporúčame rodičom, aby deťom dali do skrinky okrem športového oblečenia aj nepremokavú obuv a pršiplášť (v prípade, že by sme sa aj v nepriaznivom počasí zdržiavali v exteriéri materskej školy).

      Pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu

      • Budova materskej školy bude otvorená v čase od 7.00 do 16.00 h. Ranné schádzanie detí bude jednotlivo v čase od 7.00 do 7.40 h. Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia musia rodičia počítať so zdržaním počas ranného zdravotného filtra – ranné meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.
      • Dieťa prichádza aj odchádza z materskej školy v sprievode zákonného zástupcu alebo inej splnomocnenej osoby žijúcej v jednej domácnosti (staršou ako 10 rokov), s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19.
      • Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nebudú pohybovať. Učiteľka dieťa prevezme aj odovzdá poverenej osobe pri vstupných dverách budovy.
      • Zákonný zástupca alebo sprevádzajúca osoba bude používať zadný vchod do budovy MŠ (požiarne schodisko) a svoj príchod ohlási zvonením na zvonček.

      Povinnosti rodiča/zákonného zástupcu:

      • Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky

      dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri dni predloží a odovzdá Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

      Prehlásenie rodiča doc
      Prehlásenie rodiča pdf

      Bez vyplneného a podpísaného vyhlásenia  sa dieťa nemôže zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu! 

      • rodič/zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do MŠ a pri odchode dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),  
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň aj čisté náhradné rúško, ktoré si dieťa hneď odloží do skrinky pre prípad znečistenia svojho používaného rúška, ktoré nosí všade vo vnútorných priestoroch MŠ, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky MŠ do konca školského roka 2019/2020,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie  alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušnú učiteľku alebo zástupkyňu RŠ pre MŠ,                              
      • povinnosťou zákonného  zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Stravovanie

      • Pre deti prítomné v materskej škole sa výdaj jedla (desiata, obed, olovrant) uskutoční podľa harmonogramu v školskej jedálni. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni je organizovaný tak, aby sa skupina detí a skupiny žiakov nepremiešali. Deťom stravu vydáva zamestnanec, deti si sami jedlo a nápoje neodoberajú.  Pred vstupom do jedálne je zabezpečená dezinfekcia rúk.
      • Dieťa si do MŠ nebude nosiť vlastnú stravu (keksíky, žuvačky, lupačky a iné pochutiny) a taktiež pitný režim, ktorý je v MŠ zabezpečený.

      Ďalšie aktuálne informácie o organizácií výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Vám budú poskytované prostredníctvom učiteliek priebežne.

     • OZNAM

     • Osobné veci - vyzdvihnutie

      Oznamujeme rodičom a žiakom, ktorí sa vzdelávajú dištančne a potrebujú si v škole vyzdvihnúť osobné veci (napr. prezuvky, vrecúška, učebné pomôcky a pod.), že tak môžu urobiť zajtra 28.5.2020 (štvrtok) v čase od 8.00 do 12.00 h alebo v inom dohodnutom termíne po telefonickom dohovore (tel. č. 0910 897 681). Zároveň upozorňujeme, že pri návšteve školy vrátia aj pridelený kľúč od skrinky v šatni. Netýka sa to žiakov, ktorí nastúpia v pondelok 1.6.2020 do školy, títo žiaci kľúč odovzdajú až na konci školského roka.

      Žiadame Vás, aby ste sa použili hlavný vchod, hlásili sa na vrátnici a dodržiavali všetky hygienické ochranné nariadenia. Ďakujeme.

    • Vesmír očami detí
     • Vesmír očami detí

     • Krivany znovu zahviezdili

      Rok prešiel ako voda a žiaci našej školy sa znovu zapojili do súťaže s názvom „Vesmír očami detí“. Pre nový typ koronavírusu zatvorili všetky školy, ale práce detí sme stihli poslať. Nebolo jasné či vôbec dôjde k vyhodnoteniu. Naša nedôvera nebola opodstatnená. Odborná porota ocenila naše práce, ktoré boli spracované na veľmi vysokej estetickej a odbornej úrovni. V okresnom kole súťaže sme získali ocenenie poroty v 2. kategórii za najlepšie ocenenú prácu s názvom Vesmírny prieskumník od Martina Šimka žiaka  4. ročníka pod vedením Mgr. Silvie Radačovskej. V 3. kategórii pod vedením Mgr. Kataríny Janoškovej za najlepšie ocenenú prácu v okresnom kole získala práca Cosmoccocus od Tamary Majtnerovej žiačky 8. ročníka. Ocenené práce z okresného kola sú vystavené v expozícii planetária a hvezdárne v Prešove. Najlepšie ocenená práca s postupom do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Hurbanove, získala žiačka 9. ročníka Ľuboslava Sontágová s prácou Frog galaxy. V tejto neľahkej situácii, ktorú zažívame sa tešíme úspechom našej školy. Žiakom srdečne blahoželáme a držíme prsty postupujúcej práci v celoslovenskom kole.   
      Mgr. Katarína Janošková                                                                                                      

     • Hodnotenie žiakov

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krivanoch  v súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20.04.2020 a po prerokovaní online v pedagogickej rade dňa 19.05.2020 oznamuje kritéria a hodnotenie predmetov v druhom polroku školského roka 2019/2020.

      Podklady na hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného vyučovania v škole získava učiteľ najmä:

      - z portfólia žiackych prác,  rozhovormi so žiakmi, konzultáciou s rodičmi,  z projektov žiakov,  z riešenia a  úrovne vypracovania komplexných úloh,  zo samostatných praktických prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, zohľadnením svedomitosti a snahy žiakov, získanie kompetencií v rámci vzdelávania,

      - ani po obnovení vyučovania v škole sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje (ide o žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí nastúpia do školy 1. 6. 2020).

      Pri záverečnom hodnotení sa v čase prerušeného vyučovania budú brať do úvahy aj známky za 1. polrok z uvedeného vyučovacieho predmetu, ako aj známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 01.02.2020 do 12.03.2020, počas riadneho vyučovania v škole, resp. aj v období od 16.03.2020 do 06.04.2020, teda do vydania usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušila klasifikácia (známkovanie). Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. Zohľadnené bude aj sebahodnotenie žiakov.

      Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou schválila spôsob záverečného hodnotenia nasledovne:

      • 1. stupeň – slovné hodnotenie
      • 1. a 2. stupeň: triedy pre žiakov so ŠVVP (špeciálne triedy) – slovné hodnotenie
      • 2. stupeň klasifikácia

       Kritériá postupu žiakov do vyššieho ročníka:

      1. V čase mimoriadnej situácie je  možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie tých žiakov ZŠ, ktorí si zo subjektívnych dôvodov neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a za obdobie pred prerušením vyučovania dosiahli neuspokojivé výsledky. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení  vyučovania v školách alebo najneskôr do 30.08.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada.

      2. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dosiahli nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.08.2020.

      O nehodnotení predmetov, u ktorých vzhľadom na prerušenie vyučovania nie je možné plnohodnotne naplniť ich ciele,  sme Vás už informovali v apríli. Predmety, ktoré sa nebudú hodnotiť a ich ukončenie bude vyjadrené absolvoval/neabsolvoval: Výtvarná výchova, Technika, Informatika, Telesná a športová výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Hudobná výchova, Tkanie, Regionálna výchova, Loptové hry, Tvary umenia, Poznaj a chráň a Remeselné práce.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Kytička pre mamičku
     • Kytička pre mamičku

     • Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám.
      Tento sviatok si uctili aj deti z nášho školského klubu. V rámci programu
      Splň výzvu a budeš odmenený
      dostali “klubáči“ výzvu s názvom
      Nazbieraj kytičku pre svoju mamičku.
      Deti si opäť dali záležať a potešili svoje mamky kyticami z papiera,
      zo záhradky ale aj z lesa a znova ukázali, aké vedia byť tvorivé.
      Šťastné mamky sa pochválili peknými obrázkami, ktoré hovoria za všetko.

                               Mamu si treba ctiť, pretože nám dala to najdôležitejšie,  
      ŽIVOT.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • Školský klub detí DOMA
     • Školský klub detí DOMA

     • Školský klub detí  je miestom, kde deti po vyučovaní rozvíjajú svoju zručnosť, tvorivosť, talent a vedomosti v rôznych záujmových oblastiach. Napriek tomu, že sa 13. marca brány školy zatvorili, náš školský klub funguje aj naďalej. Je dôležité, aby sa udržiaval kontakt s deťmi a rodičmi. Preto bola zriadená facebooková skupina ŠKD KRIVANY, ktorej členmi sú rodičia detí navštevujúcich školský klub. V skupine sú prezentované rôzne návrhy a nápady, ako môžu deti tráviť voľný čas a ako si môžu niečo pekné doma vyrobiť.  Rodičia tam potom zdieľajú fotky svojich detí pri rôznych aktivitách. Do činností sa deti zapájajú dobrovoľne.  Pred časom sme začali aj aktivitu Splň výzvu a budeš odmenený. Každý pondelok dostanú deti do  svojich schránok na Edupage presný popis výzvy, ktorú majú splniť.  Splnenú úlohu deti v sobotu večer umiestnia na viditeľné miesto pred svojim domom, aby ju vychovávateľka mohla v nedeľu ráno skontrolovať. Kto sa do výzvy zapojí a splní ju, nájde si odmenu v poštovej schránke. Odmeny v podobe rôznych darčekových predmetov vyrába pani vychovávateľka. Deti sa do výziev zapájajú radi a v peknom počte. Úlohy sa zapáčili aj deťom, ktoré nenavštevujú školský klub a tiež sa aktívne zapájajú. Tomu sa veľmi tešíme a sme vďační za každú spätnú väzbu. Veríme, že to spolu zvládneme.

      Mgr. Monika Kuchárová

    • M. R. Štefánik
     • M. R. Štefánik

     • 4. mája si pripomíname výročie úmrtia Milana Rastislava Štefánika

      Minulý rok ovládol anketu Najväčší Slovák. Generál francúzskej armády, ktorý presvedčil svet, že Slováci sú samostatným národom s vlastnými dejinami a identitou a zaslúžia si byť akceptovaní a rovnocenní.  Počas prvej svetovej vojny zohral kľúčovú úlohu pri formovaní česko-slovenského zahraničného odboja  a výrazne sa zaslúžil o vznik medzivojnovej Československej republiky.

      Celé Slovensko si v tento pamätný deň pripomína smutné 101. výročie jeho smrti. Milan Rastislav Štefánik tragicky zomrel pri leteckej havárii 4. mája 1919 v Ivanke pri Bratislave.  

      Netradičný pohľad na odkaz inšpiratívneho generála a osobnosti svetového formátu  ponúka aj nasledujúci článok napísaný pri príležitosti jubilejného výročia jeho úmrtia.

      https://www.studentskenoviny.sk/inspirativny-general-pribeh-bez-bodky-52137