• Jabĺčkový beh
     • Jabĺčkový beh

     • Z jari bolo nežným kvetom,
      na konári zrelo letom.
      Dnes je pekné, guľaté,
      všetci ho ochutnáte.

      Dňa 15. 10. sa na našej škole uskutočnil „Jabĺčkový beh“  a s ním spojené šantenie v priestoroch školy, ba aj v centre dediny. Všetky tieto aktivity boli spojené s jablkom, zdravou výživou. V triedach prvého stupňa mali žiaci tematické vyučovanie a rôzne aktivity. Štvrtáci riešili zábavné úlohy na hodinách matematiky a slovenského jazyka. V závere, počas výtvarnej výchovy, prstovými farbami maľovali jablká. Tretiaci vyrábali papierové jabĺčka, mamky nachystali jablkovú desiatu a pani učiteľka sladkú maškrtu.  Druháci počítali jablkové príklady - hľadali a spájali správne výsledky s papierovým jablkom. Na výtvarnej výchove si vyrobili vlnené jablko, ktoré otláčali spolu s listami. Prváci na matematike počítali jablkové jadierka a spájali ich so správnou číslicou. Z papiera si vyrobili jablká aj s kamarátkou húseničkou, či maľovali a skladali puzzle. Na hodine hudobnej výchovy si veselo pospevovali o červenom jabĺčku v oblôčku. Po takomto zaujímavom vyučovaní si každá trieda vyskúšala svoje zručnosti na chodbe školy, kde boli pripravené športové, ale aj vedomostné aktivity. V závere si prváci a druháci, ktorí priniesli svoje jablká na ukážku a ochutnávku vyhodnotili najťažšie jablko, miss jablko a najchutnejšie jablko.  Ak si myslíte, že to bol koniec, tak sa mýlite.

      Všetci behuchtiví jablčkári sa presunuli do dediny, pripravili sa a bežali. Najlepší z najlepších boli ocenení. Nechýbali ani rodičia, čo prišli povzbudiť svoje ratolesti, ale aj tí, čo si prišli čo to odbehnúť. Neodišli naprázdno. Všetci sme si pochutnali na výbornom čaji a sladkom perníčku. Dúfame, že sa všetkým páčilo a nabudúce pobežíme zas.

      PaedDr. Katarína Janičová

     • OZNAM

     • Obnovenie prevádzky MŠ

      Vážení rodičia,

      oznamujeme Vám, že od stredy 24.11.2021 obnovíme výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Bližšie informácie poskytne zástupkyňa RŠ pre MŠ Mgr. Mária Berdisová.

     • Oznam riaditeľky školy

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 22.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u zamestnancov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 22.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 7.A, 8.A, 9. A a  5.A (chlapci).
       Žiaci, ktorí si uplatnia výnimku z karantény (očkovaní, prekonaní, resp. neboli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou na ochorenie Covid-19) sa budú učiť prezenčne v škole. Ostatní žiaci absolvujú doma povinnú 10 dňovú karanténu. Odporúčame rodičom, aby počas karantény  sledovali zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.                     
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať od 22.11.2021 v triedach: nultý ročník,
       1.A, 4.A a 6. A a v triedach pre žiakov so ŠVVP. Od utorka 23.11. aj v triedach 2.A a 3.A.
      • Prevádzka ŠKD bude obnovená od 22.11.2021.
      • Prevádzka materskej školy bude prerušená v dňoch 22.- 23.11.2021 z dôvodu pozitívne testovaných zamestnankýň na ochorenie Covid-19. Prevádzka MŠ bude obnovená až po pretestovaní všetkých zamestnankýň. O prípadnom obnovení výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ Vás budeme informovať.
      • Žiaci, ktorí sa budú učiť distančne, budú automaticky odhlásení z obedov.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v pondelok ráno) pomocou samotestov aj na sledovanie web stránky školy a EDUPAGE, kde Vás budeme priebežne informovať. V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa dieťaťa alebo riaditeľku školy.

      Mgr. Mária Kromková

     • OZNAM

     • Prerušenie prevádzky v MŠ dňa 19.11.2021

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Krivanoch,  so súhlasom zriaďovateľa, preruší v piatok 19.11.2021 prevádzku materskej školy z dôvodu pozitívneho zamestnanca na ochorenie Covid-19. Deti a zamestnanci MŠ, ktorí  prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid-19 počas obdobia 2 dni pred jej testovaním, pôjdu do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Posledný kontakt s pozitívnou osobou bol v utorok 16.11.2021.
      Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny.

      Upozorňujeme rodičov, aby sledovali počas povinnej  karantény zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.

      O možnom obnovení prevádzky MŠ (od 22.11.2021) Vás budeme informovať hneď ako to bude možné.

      Mgr. Mária Kromková

     • TÝŽĎEŇ VEDY A TECHNIKY

     •    Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Dôležité je, aby si aj deti uvedomili  ako vzdelávanie a výskum posúvajú naše vedomosti a vývoj spoločnosti dopredu. Cieľom Týždňa vedy a techniky na našej škole bolo zlepšiť vnímanie a záujem žiakov o vedecké a technické predmety, získať informácie o tom ako sa v bežnom živote stretávajú s vedou a pritom si to častokrát neuvedomujú, naučiť sa kriticky myslieť, tvoriť hypotézy a vyvodzovať závery. Počas celého týždňa žiaci pracovali na rôznych zadaniach, riešili školský vedecký kvíz, vyrábali rôzne modely a robili pokusy. Zahrali sa na vedcov, bádateľov a pritom zažili kopec zábavy. Žiaci písali tajné odkazy neviditeľným atramentom, stvorili hada, ktorý povstal z popola, overili si, že existuje oheň, ktorý nespáli, vyrobili sloniu zubnú pastu, pomocou čierneho uhlia odfarbili kofolu, overili účinky peroxidu vodíka na zemiakoch a kyseliny citrónovej na jablkách. Okrem iného si mohli vyskúšať rôzne modely, ktoré dokazujú fyzikálne vlastnosti látok ako je napríklad hydraulické rameno, zdvíhací most, barometer, spektroskop, či elektroskop. Všetky spomenuté modely vytvorili naši žiaci. Na hodinách techniky si trénovali jemnú motoriku a skúšali pracovať s elektrickými obvodmi pričom využívali elektrostavebnice. 

      Mgr. Nikola Karaffová

     • Oznam riaditeľky školy

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ, ŠKD i MŠ od pondelka 15.11.2021

      Z dôvodu ochorenia COVID-19 u žiakov bude prerušená prevádzka v šiestich triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 15.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 1.A, 3.A, 4. A. Žiaci absolvujú doma povinnú 10 – dňovú karanténu. Povinnú karanténu absolvujú aj deti z 2. ročníka, ktoré boli identifikované ako úzky kontakt pozitívne testovaného žiaka v ŠKD. Odporúčame rodičom, aby počas karantény  sledovali zdravotný stav dieťaťa a v prípade jeho zhoršenia kontaktovali svojho pediatra.
      • Preventívne bude prerušené vyučovanie na dva dni (pondelok, utorok – 15. a 16.11.2021) aj v triedach 2.A a 6.A a dvoch triedach pre žiakov so ŠVVP 3.-4.-5. B a    6.-7.B. Títo žiaci sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu - online cez zoom, cez edupage a prostredníctvom pracovných listov. Taktiež rodičom odporúčame sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu ihneď kontaktovať svojho pediatra.
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať vo všetkých ostatných triedach – nultý ročník, 5.A, 7.A, 8. A, 9.A a 8.-9.B.
      • Prerušená bude od 15. do 19.11. 2021 aj prevádzka ŠKD.
      • Prevádzka materskej školy bude pokračovať bez zmeny v triedach s celodennou  i poldennou prevádzkou. 
      • Žiaci, ktorí sa budú učiť distančne, budú automaticky odhlásení z obedov.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v pondelok ráno) pomocou samotestov aj na sledovanie web stránky školy a EDUPAGE, kde Vás budeme priebežne informovať.
       

    • Dotazník o energiách
     • Dotazník o energiách

     • V júni koncom minulého šk. roka žiaci KOLÉGIA ZELENEJ ŠKOLY rozdali dotazník, v ktorom ste sa mohli za svoju domácnosť vyjadriť k využívaniu energií. Tiež sme ním chceli zistiť, kde sa u vás najčastejšie energiou plytvá, či kde sa stráca.
      Rozdali sme cca. 150 dotazníkov. Vrátila sa nám 1/3. Všetkým, ktorí si našli čas a vyjadrili sa, úprimne ďakujeme.
      Veríme, že sme týmto dotazníkom trefne poukázali na využívanie a plytvanie energií v domácnosti.

      Mgr. Mária Šimová

     • Oznam

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a ZŠ od 2.11.2021

      Výchovno-vzdelávací proces v materskej škole, ktorý bol prerušený od 26.10. do 29.10.2021 z dôvodu vysokej chorobnosti  detí, sa obnoví v utorok 2.11.2021. 

      Organizácia vyučovania v oranžovej fáze školského semafora v ZŠ:
      Z dôvodu ochorenia COVID-19 bude obmedzená prevádzka v dvoch triedach ZŠ. Vyučovanie sa bude realizovať od 2.11.2021 kombinovanou formou:

      • Dištančná forma vzdelávania bude zabezpečená v triedach 2.A a 8. A až do 5.11.2021,
      • Prezenčná forma vzdelávania bude pokračovať vo všetkých ostatných triedach.

      Upozornenie:

      Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka/dieťaťa (Príloha č.1) prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo v písomnej forme. V čiernom okrese  mu táto povinnosť vyplýva z COVID Automatu. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového. Zároveň upozorňujeme rodičov na diagnostiku ochorenia Covid-19 u žiakov (v utorok ráno) pomocou samotestov,

    • Šarkaniáda
     • Šarkaniáda

     • Vetrík kamarát

      Jeseň – ročné obdobie plné úžasných farieb, zberu plodov Zeme, posledných teplých slnečných lúčov. Jeseň je, keď padá lístie. Jeseň je tiež čas bohatý na vietor. A presne vtedy je aj čas na farebné, nápadité a rozmanité šarkany, ktoré vystúpia do výšin a postarajú sa o pestrofarebné divadlo na oblohe.

      Ani jeseň 2021 nebola výnimkou v udržiavaní každoročnej tradície púšťania šarkanov v našej škole. Nad hlavami žiakov 1. stupňa sa vznášali šarkany rôznych farieb i veľkostí. Vetrík kamarát snaživo pomáhal a tak všetci s napätím sledovali, ktorý šarkan vyletí najvyššie a ktorý vydrží najdlhšie lietať. Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a tešili sa šarkanom vo výške.

      „Zamotali sa nám šarkany. Bola to zábava“ komentovali tretiačky Valentína a Jasmin.
      „Bolo tam pekne, šarkan mi stále lietal. Veľmi som sa z toho tešila.“ takto opísala udalosť prváčka Marianna Berdisová.

      PaedDr. Eva Viktorová

     • Oznam a upozornenie pre rodičov

     • Antigénové testy  na domáce testovanie

      Oznamujeme rodičom, ktorí  prejavili záujem o domáce testovanie antigénovými testami,  že prevzatie samotestov potvrdili svojim podpisom a tým sa zároveň zaviazali, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka.

      Za použitie samotestov je zodpovedný rodič, vykonanie samotestu potvrdí škole – ideálne prostredníctvom edupage /žiadosti, vyhlásenia - domáci AG samotest výsledok/. Rodič škole potvrdzuje len vykonanie poskytnutého samotestu. Výsledok samotestu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny – žiak následne zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní.

      V prílohe je sprievodca samotestovaním, návod na použitie je  súčasťou obsahu balíčka s testami. Testovanie žiaka sa odporúča vo štvrtok a v pondelok.

      Príloha: Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     • Oznam

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Riaditeľka školy oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra (štvrtok) 2021 o 8.30 hod. 

      Na základe odporúčania RÚVZ škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roka s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v triede 1. ročníka v sprievode  zákonného zástupcu dieťaťa.

      Ostatné triedy majú otvorenie školského roka bez zákonného zástupcu v triede so svojím triednym učiteľom a prostredníctvom školského rozhlasu.

      Žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní mať rúško. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest sa nesmie zúčastniť otvorenia školského roka!

      Pred nástupom do školy zákonný zástupca žiaka vyplní elektronicky Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Žiaci, ktorí ešte nemajú prístup na konto Edupage, donesú toto vyhlásenie vyplnené a zákonným zástupcom podpísané.

      Ďakujeme za  dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov.

      Prílohy na stiahnutie:
      1 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - žiak
      1A Písomné vyhlasenie o bezpríznakovosti - návštevník školy

     • OZNAM

     • Bezpečné prostredie v škole

      Zisťovanie záujmu o antigénové samotestovanie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      • na podnet ministerstva školstva má škola možnosť zabezpečiť  pre Vaše deti testy na dobrovoľné samotestovanie antigénovými testami v domácom prostredí za účelom udržania bezpečného prostredia v škole. Takúto možnosť majú aj žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o testy prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.
      • každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem o samotestovanie, dostane jedno balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. O presnom výdaji samotestov Vás budeme informovať od 31.8. 2021.

      Záujem o tieto testy je potrebné vyjadriť najneskôr do 25.8.2021 do 14:00 hod. a to:

      1. Rodičia, ktorých deti majú konto na školskej EDUPAGE, sa vyjadria prostredníctvom svojich detí na ich žiackom konte, kde je spustené zisťovanie záujmu.

      2. Rodičia nových žiakov, ktorí ešte nemajú svoje konto na EDUPAGE to nahlásia telefonicky do kancelárie školy na tel. č.: 051 4572476 alebo mailom na adresu: skola@zskrivany.edu.sk.

     • Ani deti v Krivanoch nezaháľali...

     •     Milý čitateľ, iste si všetci uvedomujeme, že sme prežili jedno z najnáročnejších období svojho života - coronu. učili sme sa z domu. Ale ani v tomto období žiaci našej školy nezaháľali a zapájali sa do rôznych súťaží. Z matematiky, s malými aj väčšími úspechmi,  deti súťažili v okresnom kole Pytagoriády: 

      3. A reprezentovali Peter Stedina a Filip Šimko

      4. A Maroš Hovanec a Sebastián Bujňák

      Maroš Hovanec dosiahol veľmi pekné druhé miesto a srdečne blahoželáme.

      5. A reprezentovali Tatiana Berdisová a Natália Mišenčíková

      6. A. Daniel Jiřikovský a Denis Porada

      7. A Katarína Jaššová a Ester Križalkovičová

      8. A Samuel Hovančík a Linda Verešpejová

           Veľmi pekný úspech sme dosiahli v okresnom kole Matematickej olympiády, kde celkovým víťazom okresného kola MO 6. ročníka sa stal Daniel Jiřikovský. Úspešnými riešiteľmi boli aj Denis Porada 6. A a Ester Križalkovičová 7. A.

      Mgr. Mária Ondrejová