• Oznam

     • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA od 26.4.2021

                  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch  na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva  SR z 12.4.2021, rozhodnutia zriaďovateľa a pri dôslednom dodržiavaní protiepidemiologických opatrení v zmysle Covid školského semaforu a Covid automatu oznamuje, že obnoví prezenčné vyučovanie pre žiakov piateho, šiesteho a siedmeho ročníka od pondelka 26.4.2021 s podmienkou negatívneho testu žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu (alebo potvrdenia o výnimke z testovania na základe uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania). Prihlásení žiaci, ktorí absolvovali v piatok 23. 4. 2021 kloktací test v škole už na testovanie cez víkend  s rodičmi nepôjdu.

      Pri nástupe do školy žiaci absolvujú ranný filter, musia dodržiavať zvýšené protiepidemiologické opatrenia ( ruky, odstup, respirátor ) a pri vstupe do budovy odovzdajú Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a negatívnom teste nie staršie ako 7 dní, ktorého prílohou sú kópie negatívnych testov na COVID-19  alebo platná výnimka z testovania (ak tak neurobili prostredníctvom rodičovského účtu na stránke EDUPAGE)

      (na stiahnutie: 
      Zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_(2.stupen).docx
      Zakonny_zastupca_Cestne_vyhlasenie_(1.stupen).docx alebo k dispozícii na vrátnici školy alebo sa toto vyhlásenie za žiakov dá podať aj cez rodičovský  účet na stránke EDUPAGE v záložke Úvod – Žiadosti / Prehlásenia – Pridať žiadosť / vyhlásenie)

      Všetci žiaci budú zároveň prihlásení na obed v školskej jedálni. Rodičia, ktorých deti nenastúpia na prezenčné vyučovanie, odhlásia svoje deti štandardným spôsobom v ŠJ.

      Vyučovať sa bude podľa mimoriadneho rozvrhu hodín, o ktorom budú informovať triedne učiteľky a ktorý bude zverejnený. Žiaci absolvujú dvojtýždňový adaptačný proces do 7.5. 2021.

      Možnosť na testovanie: V sobotu 24. apríla 2021 (antigénové testy)  v priestoroch kultúrneho domu obce Krivany.

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo žiak neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

      1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

      Bez vyhlásenia o bezinfekčnosti a negatívnom teste nebude možné zúčastniť sa vyučovania.

      Informacie_pre_dotknute_osoby_o_dobrovolnom_suhlase.docx

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

     • Marcus Tullius Cicero povedal, že ,,Miestnosť bez kníh je ako telo bez duše.”

      Dňa 14.4.2021 sa v našej škole aj tohto roku uskutočnila celoštátna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Zúčastnili sa jej najlepší recitátori triednych kôl 1.-4. ročníka, ktorí do svojho prednesu vložili aj kúsok svojej duše a to aj napriek prísnym hygienickým opatreniam. Trojčlennú komisiu tvorili: pani učiteľka Mgr. Silvia Radačovská, PaedDr. Katarína Janičová, Mgr. Kamila Šlosárová, ktoré mali ťažkú úlohu vybrať tých najlepších. Výhercom srdečne gratulujeme.

      1. miesto: Filip Šimko (3.A)
      2. miesto: Ivana Koľová (4.A)
      3. miesto: Veronika Kopilcová (3.A)
                    Alexandra Sčisláková (4.A)
     • Zápis do 5. ročníka na školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia budúcich toryských piatakov!

                  Chceme Vás informovať o zápise žiakov do 5. ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční v termíne do 15. mája 20201. Samozrejme, aj po tomto termíne bude možné zapísať dieťa do našej školy.

      Školský obvod našej školy tvorí územie obce Krivany, aj celé územie susednej  obce Torysa, ktorá má zriadenú základnú školu pre 1. -4. roč., na základe uzatvorenej dohody medzi obcami o spoločnom školskom obvode.

      Prihlásenie sa uskutoční bez prítomnosti detí.

      Spôsoby prihlásenia:

      1. Prihlásiť sa môžete elektronicky. Prihlášku na štúdium na našej škole nájdete tu (kliknite)                             Vyplníte prihlášku, odkliknete súhlas so spracovaním osobných údajov, opíšete text z obrázka a potvrdíte prihlášku klikom na „OK“. Osobná  prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.

      2. Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre prihlásenie dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobná prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.

      3.   Rodičia môžu vytlačenú, vypísanú a podpísanú prihlášku/žiadosť poslať poštou na adresu školy,  prípadne doručiť ju osobne do poštovej schránky školy pri hlavnom vchode.

      Prihlášku nájdete tu (kliknite)

      Bližšie informácie môžu získať žiaci a ich rodičia priamo u riaditeľky školy na tel. 0910 897 681.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

       

    • Návrat žiakov do školy
     • Návrat žiakov do školy

     • Ako bude prebiehať postupný návrat žiakov do školy

      Milí rodičia,
      od pondelka 19. apríla 2021 sa vrátia k prezenčnej forme výučby naši ôsmaci  a deviataci, o týždeň neskôr (v pondelok 26. apríla 2021) sa vrátia do školy aj piataci, šiestaci a siedmaci.

      Účasť  v škole na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a žiaka 2. stupňa. Žiak absolvuje pred nástupom do školy v piatok ráno kloktací test, na ktorý sa prihlásil, alebo absolvuje antigénový test. Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail)  Upozorňujeme, že ak žiak neabsolvuje kloktací test, musí absolvovať antigénový test.  

      Milí  rodičia, aj keď možno mnohí  nesúhlasíte s opatreniami štátu v oblasti protipandemických opatrení a nariadení, uisťujeme Vás, že postupujeme podľa rozhodnutí a usmernení ministerstva, uznesení vlády a  platných vyhlášok ÚVZ SR. Našou povinnosťou nie je obhajovať rozhodnutia nadriadených orgánov, ale dodržiavať platné opatrenia a v ich intenciách zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v bezpečnom prostredí pre Vaše deti. Škola dodržiava všetky pokyny a usmernenia tak, aby zaistila bezpečný návrat detí/žiakov do školy, ich postupnú adaptáciu na výchovno-vzdelávací proces v prezenčnej forme. Rešpektuje všetky odporúčané hygienické opatrenia pri návrate žiakov k prezenčnej výučbe a zamerá svoju činnosť prvé týždne aj na ich adaptáciu, hlavné pravidlá a postupy adaptačného obdobia po nástupe do školy, ktoré budú dodržiavať všetci: pravidelné hodiny s triednym učiteľom, pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí, nehodnotenie a neklasifikácia žiakov počas prvých dvoch týždňov v adaptačnom období, aby sa  žiaci návratu do školy, kvôli pretlaku skúšania, zlých známok, písomiek neobávali. Chceme, aby sa u žiakov znížil stres a posilnil pocit bezpečia a eliminovali obavy z návratu do školy.

      Cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom  podmienky pre postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovať stresové situácie a vytvoriť bezpečné prostredie. Adaptačné obdobie bude bez známkovania.

      Pravidlá adaptačného obdobia:

      • Prvý týždeň podporíme socializáciu a hodiny s triednym učiteľom.
      • Prvý týždeň realizujeme bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne.
      • Prvé dva týždne nepíšeme testy, písomky a pod. a podporíme tak postupný návrat do obvyklého režimu.
      • Adaptačným procesom prejde každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch týždňov. Avšak aj po tomto adaptačnom období budú adaptačné prvky realizované až do ukončenia školského roka.
      • Počas adaptačného obdobia budeme postupovať podľa dočasného rozvrhu.
      • Vzhľadom k tomu, že sa v škole  bude realizovať aj  kombinovaná výučba (5. –7. ročník dištančne, 8. a 9. ročník a malé skupiny prezenčne) bude prezenčné vzdelávanie žiakov v 8. a 9. ročníku realizované podľa upraveného rozvrhu hodín v odporúčanom rozsahu 5 hodín denne počas 1. a 2. adaptačného týždňa (teda 25 hodín týždenne).
      • V čase dištančnej výučby musela škola prispôsobiť aj hodnotenie výsledkov vzdelávania podmienkam, ktoré žiak na vzdelávanie má. Dištančné vzdelávanie kladie na žiakov vysoké nároky, najmä na ich vytrvalosť, vnútornú motiváciu a schopnosť organizovať si svoj čas. Výrazne ho ovplyvňuje domáce prostredie a podpora rodiny. Pri prezenčnom vzdelávaní je treba podporiť a oceniť zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie, mnohí túto vlastnosť získali práve počas dištančnej výučby.

      Školský rok je netradičný, a preto aj hodnotenie žiakov sa musí prispôsobiť tejto okolnosti. Napriek tomu, že učitelia i niektorí rodičia môžu mať obavy o dostatok známok na záverečné hodnotenie, budeme dodržiavať adaptačné obdobie a nebudeme počas neho známkovať. Hodnotenie bude mať formatívny charakter s dôrazom na sebahodnotenie žiakov.

      • V prípade ďalších otázok  kontaktujte triedneho učiteľa žiaka alebo vedenie školy.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE RODIČOV 

     • Organizácia vyučovania a prevádzka školy od 12. 4. 2021

      Na základe rozhodnutia ministra školstva bude prevádzka materskej školy (MŠ) od pondelka 12. 4. 2021 do 16. 00 h pre  deti všetkých rodičov. Prezenčne sa budú naďalej vzdelávať všetci žiaci prvého  stupňa základnej  školy a špeciálnych tried.  Taktiež bude umožnené  vzdelávanie žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v malých skupinách 5+1.  Aj prevádzka školského klubu detí (ŠKD) bude opäť pre všetky (prihlásené) deti do 16. 00 h. Je na zvážení zákonného zástupcu dieťaťa, či je pobyt dieťaťa v ŠKD nevyhnutný. Žiaci 2. stupňa pokračujú vo vzdelávaní online a dištančne až do odvolania.

      Upozorňujeme rodičov, že aj naďalej podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania aspoň jedného zákonného zástupcu. Testujú sa tiež všetci žiaci, ktorí sú  na druhom stupni základnej školy a učia sa prezenčne.

      Aj naďalej budú v škole platiť prísne epidemiologické opatrenia (ranný filter, povinné rúško/respirátor, dezinfencia rúk a pod.), aby sme minimalizovali riziko nákazy.

      Ďalšie informácie budú prezentované v pondelok 12. apríla 2021, kedy ministerstvo školstva oznámi, ako budú fungovať školy od 19. apríla 2021.

    • Čo vieš o hviezdach
     • Čo vieš o hviezdach

     • Ako vonia vesmír

      Niekedy stačí pozorovať nebo, tancujúce hviezdy.

      Niekedy stačí ľahnúť si do trávy a hľadieť na oblaky meniace sa na zvery, rastliny či iné čudesné tvory. Niekedy stačí nasávať energiu z oblohy.

      No niekedy to nestačí. Štvrtáci Sebastián Bujňák a Maroš Hovanec sa hviezdami radi potešia , čítajú o nich a pozerajú zaujímavé dokumenty. Chlapci čítali zaujímavosti o histórii astronómie, slnečnej sústave o využití kozmonautickej techniky. Presne o uvedených témach boli okruhy otázok, ktoré museli zvládnuť. Súťaže sa zúčastnili online 23. marca 2021 pripojení v škole. Nebolo to ľahké a dokonca  aj technika bola proti nám. Napriek všetkému to zvládli.

      Maroš Hovanec sa umiestnil na 4. mieste s počtom bodov 138 a Sebastián Bujňák na 5. mieste s počtom bodov 117. Chlapcom ďakujeme a držíme im palce v ďalších hviezdnych úspechoch.

      V noci, keď sa pozriete na oblohu, uvidíte moju hviezdu, tú, na ktorej žijem, na ktorej sa smejem. A budete počuť, že všetky hviezdy sa smejú. Budete mať hviezdy, ktoré sa vedia smiať!
      Antoine de Saint-Exupery „Malý princ“

      PaedDr. Katarína Janičová

    • Poď si čítať
     • Poď si čítať

     • Marec mesiac kníh

      Každoročne si marec spájame s mesiacom knihy. Dáva nám priestor nájsť si čas na knihu. Pre učiteľov je to príležitosť ukázať žiakom, že knihy neznamenajú len povinnosti, ale aj zábavu a objavovanie nových zaujímavých informácii. Ani marec 2021 nebol výnimkou a preto pedagógovia prvého stupňa zorganizovali akciu pod názvom „ Poď si čítať von“ , pri ktorej museli žiaci prejsť miesta, kde boli zadané úlohy. Prvé pod názvom „ Abeceda vďačnosti“. Každá kniha nesie v sebe určité posolstvo, ponaučenie. Niektoré z nich poukazujú aj na životné hodnoty. So žiakmi sme spoločne poďakovali za to, čo v živote máme. Úlohou žiakov bolo vysloviť, za čo sú vďační a podľa začiatočného písmena vložiť do pripravenej obálky s písmenom.

      „Počúvaj, utekaj a píš“, obmena hluchého telefónu, žiakov dobre pobavila. Výsledkom bola riekanka. Riekanky spoločne vytvorili akronym – KNIHA.

      Pri čarovnom strome sa žiaci premenili na postavy z kníh. Ich úlohou bolo znázorniť postavu, ktorú si vytiahli z košíčka. Deň sme využili aj na prechádzku a  po čerstvom vzduchu a tak sme na drevenom mostíku pri škole zahrali hru „ Na Krivianskom moste“. Je to obmena hry „Obendžofis“ alebo „Na starom moste“.  Pri vstupe do školy sme si spoločne kriedami nakreslili názov „Marec mesiac kníh“ a  každý žiak napísal citát o knihách.

      Stačí jeden pohľad na knihu a počujete hlas iného človeka možno aj spred 1000 rokov. Čítať je ako cesta časom.

      V drevenom  altánku na školskom dvore boli žiaci na chvíľu ako spisovatelia. Zo slabík a slov utvárali slová a vety. Pri čítaní kníh je dôležité, aby sme poznali aj autora knihy, a tak posledné miesto bolo takým  „Rande so spisovateľom“.  Slúžilo práve na spoznanie autorov detskej literatúry. Žiaci priraďovali obaly kníh k fotografiám spisovateľov. Tento deň bol zaujímavý nie len pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Zábavné a netradičné učenie plné smiechu, ale aj vedomostí si každý užil naplno.
                                                                                                                                           Bc. Patrícia Urdová