• KARNEVAL

     • Jedným z najočakávanejších podujatí  pre deti na našej škole je karneval. Kvôli šíreniu ochorenia Covid – 19, deti nielen na našej škole, už druhý rok po sebe o túto peknú akciu prišli. V školskom klube sme sa preto rozhodli, že aj keď sú deti teraz doma a vzdelávajú sa dištančne, urobíme si spolu virtuálny karneval. Deti navštevujúce školský klub dostali do svojich schránok na Edupage výzvu, aby si doma pripravili karnevalový kostým.  Z 28 detí sa zapojilo 19, čo je naozaj veľmi pekné číslo. Dokonca sa zapojili aj mladší súrodenci. Všetky deti, ktoré výzvu prijali si zaslúžia pochvalu. Veríme, že budúci rok sa na karnevale stretneme všetci spolu v našej telocvični.

      Mgr. Monika Kuchárová

     • OZNAM

     • Školská psychologička v MŠ Krivany

      Mgr. Mária Stračiaková

      Konzultačné hodiny pre rodičov:

      • Utorok: 13:30 hod. – 15:00 hod.
      • Streda: 7:30 hod. - 9:00 hod.

      Vzhľadom na súčasnú situáciu ma môžete ohľadom otázok a konzultácií kontaktovať kedykoľvek prostredníctvom mailu:

      mskrivanypsycholog@gmail.com

      Hlavnou náplňou mojej práce je:

      • poskytovanie individuálneho a skupinového psychologického poradenstva a konzultácií v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom MŠ
      • poskytovanie individuálnej a skupinovej starostlivosti deťom v krízových sociálnych a životných situáciách
      • poskytovanie odbornej psychologickej starostlivosti deťom s ťažkosťami v správaní, zdravotne znevýhodneným deťom a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
      • vykonávanie orientačnej psychologickej diagnostiky
      • vykonávanie prevencie a  aktivít podporujúcich osobnostný rast dieťaťa a aktivít, ktoré zlepšujú vzťahy a posilňujú schopnosť pomáhať, dôverovať a spolupracovať
      • prispievanie k dobrej vzájomnej spolupráci školy a rodiny, a všetkých zainteresovaných strán v systéme školy
      • spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP

      Užitočné  linky pre rodičov a učiteľov:

       

      Pomoc pre rodičov v súčasnej situácii:  https://vudpap.sk/chceme-pri-vas-byt-este-blizsie/?fbclid=IwAR1O9DOYkjFL6vn0btM5nxUK-i6yZLuADF57N8Xg5t6bJgj0lDnEN1p2oQw

      https://erko.sk/detiacovid/

      https://www.minedu.sk/psychologicke-poradenstvo/

      https://www.minedu.sk/specialnopedagogicke-poradenstvo/

     • OZNAM

     • Otvorenie ŠKD, MŠ a ŠJ od 18. 01. 2021

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Krivanoch na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva SR z 5. 1. 2021 a na základe súhlasu zriaďovateľa z 8. 1. 2021 oznamuje, že od pondelka 18. 1. 2021 obnovuje prevádzku  Školského klubu detí (ŠKD), Materskej školy (MŠ) a Školskej jedálne (ŠJ) pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti (a boli prihlásené prostredníctvom triednych učiteliek).

      Upozorňujeme zákonných zástupcov, že v prípade zmeny ich situácie v zamestnaní a následnej potrebe umiestniť svoje dieťa v školskom zariadení, bezodkladne kontaktujte triednu učiteľku dieťaťa alebo vedenie školy.

     • Oznam

     • pre žiakov a zákonných zástupcov

      V pondelok 11. januára 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách v dištančnej forme vyučovania aj pre  žiakov prvého stupňa.  Žiaci 2. stupňa budú  naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Všetci žiaci školy sa budú učiť až do odvolania dištančne – „na diaľku“.

      Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi, aby sme predišli problémom s hodnotením žiaka v jednotlivých predmetoch za 1. polrok -  zvlášť na 2. stupni.  

      Ďalšie aktuálne informácie budú zverejnené na webovej stránke školy. Priebežne  Vás budeme informovať o zmenách a ďalšom postupe v súvislosti s možným návratom detí do školy.

      Zároveň oznamujeme, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa bude aj naďalej prerušená (od 11. 01. 2021 až do odvolania) prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne.
       

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy