• Hľadajme radosť v čítaní!

     • Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2020

      Celoslovenský projekt sme s radosťou uvítali aj tento školský rok v našej základnej škole. Už 16. ročník tohto podujatia potešil deti aj učiteľov. Vyučovanie sa zmenilo na vír zábavných aj náučných aktivít. Veď témou v tomto školskom roku bola „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. Žiaci pracovali s knihou, čítali, kreslili, lepili, jednoducho, zabávali sa.

      Celé dopoludnie sa 26. októbra nieslo v duchu kníh, slov, viet, písmen,... Všetci návštevníci školy si hneď ráno všimli „rozprávkový chodníček“, cestičku so šípkou, ktorá ukazovala na knižnicu. Okná v priestoroch školy zdobili rozprávkové obrázky. O toto prekvapenie sa postarali malí prváčikovia so svojou pani učiteľkou. Školský klub vytvoril nástenku s rozprávkovými ilustráciami. Naši štvrtáci spolu s triednou učiteľkou uskutočnili mnohé tvorivé činnosti. V aktivite „Uleť s knihou“ pracovali v knižnici, vyberali si tituly podľa obalu alebo názvu kníh. Prezentovali ich a zároveň motivovali spolužiakov k čítaniu. Modelovanie rozprávkových postavičiek, ďalšie aktivitky ako „Uhádni dielo“, či „Kto som“ výrazne umocnili zážitky detí. Najstarší žiaci 1. stupňa stvorili zaujímavé názvy knižnice – Kníhlandia, Mozgovňa či Knihokružnica. Vytvorenými originálnymi názvami skrášlili dvere školskej knižnice. Aj prváčikovia vytvorili rôzne pomenovania. Navyše navštívili školskú knižnicu po prvýkrát. Hľadali knihy podľa názvu, označovali písmenká, ktoré poznali. Všetky deti 1. stupňa sa napokon stali súčasťou „Čarovnej chodby“. Nezvyčajné miesta v priestoroch školy boli miestom stanovíšť, na ktorých sa chlapci a dievčatá striedali. Znázorňovali rozprávkové bytosti. Dostali šifry, hľadali odpovede. Skladali jednotlivé obrázky rozprávok. Absolvovali hádanky z knihy Čarovné zrkadlo. V časopisoch ukazovali na známe písmenká, starší žiaci určovali slovné druhy slov. Za odmenu dostávali slovíčka, ktoré v závere  postupne skladali do vety: „Čím viac toho vieš, tým lepšie veci robíš.“ Hoci sa žiaci 2. stupňa vzdelávali doma, neváhali a takisto sa zapojili. Vytvorili veľké množstvo obalov kníh a plagátov súvisiacich s knižnicou. Všetci zažili krásny pocit z čítania a uvedomili si, že na čítanie sa ani dnes nezabúda. „Bolo to super. Ďakujem pani učiteľke, že sme to mohli zažiť. Čítali sme aj dobrodružné knihy. Najlepšie boli o pirátoch, zbraniach,“ vyjadril sa o podujatí štvrták Jožko Kušnír.

                                                                                                        Mgr. Alena Hrabčáková

     • VIANOČNÉ POZDRAVY

     • S KRESBOU VAŠICH DETÍ

      Milí rodičia, chceme vás poprosiť, aby ste nasledovný odkaz odovzdali vašim ratolestiam.

      • Detičky, zoberte do rúk farbičky a nakreslite pre nás tie najkrajšie zimné obrázky, zachyťte vianočnú atmosféru. Motív môže byť spojený s profesiou polície, hasičov, horských záchranárov i športovcov, ktorí nás reprezentujú pod hlavičkou Športového centra polície. Nie je to však podmienkou.
      • Vybrané kresby budeme s pýchou rozposielať našim známym, priateľom a kolegom. Všetky výtvory odmeníme aspoň maličkosťou s logom MV SR, vybrané námety oceníme väčšími darčekmi.
      • Návrhy posielajte na mail karaffovanikola@gmail.com najneskôr do 25. novembra 2020.

      Vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše obrázky.

      Mgr.Nikola Karaffová (koordinátor ŽŠR)

     • KOĽKO LÁSKY ...

     • ... sa zmestí do krabice od topánok?

      Tieto Vianoce máte možnosť zapojiť sa do výzvy a POTEŠIŤ NIEKOHO, KTO TO NEČAKÁ.

      Spoločnými silami naplňme krabice od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičky a deduškov v domove dôchodcov. Darujme im kúsok seba! Všetky potrebné informácie nájdete v priloženom letáku alebo na webe: www.kolkolasky.sk

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom: karaffova.nikola@gmail.com alebo správou na edupage.

      „Ak nájdeš Via­noce vo svojom srdci, tak ich nájdeš aj pod stromčekom“.

      Vaša Žiacka rada pri ZŠ s MŠ Krivany

     • Oznam

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa  od 16. novembra 2020  obnovuje školské vyučovanie v základných školách v malých skupinách aj pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, umožňujú to prevádzkové podmienky a rozhodne tak zriaďovateľ. Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca. Zároveň sa v prevádzke zariadenia školského stravovania umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

     • Oznam

     • ORGANIZÁCIA A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ZŠ
      OD 10. 11. 2020 – ZELENÁ FÁZA

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať  aj naďalej  u žiakov prvého až štvrtého ročníka a obnoví sa od 10. novembra 2020  aj u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v piatom až deviatom ročníku.  Výučba  bude prebiehať pre žiakov 1. stupňa a žiakov špeciálnych tried štandardným spôsobom za dodržiavania protiepidemiologických opatrení a odporúčaní. Žiak  je povinný mať v škole nasadené na tvári rúško a rodič pred nástupom dieťaťa do školy odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Školská jedáleň, materská škola a školský klub deti budú v prevádzke od utorka 10. 11. 2020 za dodržiavania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení a usmernení.

      Vyučovanie u žiakov 2. stupňa (piateho až deviateho ročníka) s prerušeným výchovno-vzdelávacím procesom bude prebiehať až do odvolania  dištančnou formou. Všetkých rodičov a žiakov upozorňujeme na sledovanie školského portálu EDUPAGE, ostatných komunikačných kanálov a plnenie úloh zadaných učiteľmi. Pre niektorých žiakov z Torysy  budú zabezpečené raz týždenne zadania k riešeniu úloh v listinnej podobe.

      Mgr. Mária Kromková
          riaditeľka školy

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí
      od 10. 11. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný od 10.11.2020 len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU príloha č. 1a). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou sa využíva dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy a školského klubu detí  - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym ÚVZ v Prešove. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky)
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni a iných triedach.
      • Žiak po príchode do školy, ako aj počas vyučovacieho procesu, si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie. Ak to nie je nevyhnutné, nestriedať pri výučbe miestnosti.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách,  toaletách a iných triedach.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa (aj posilňovňa) sa nevyužívajú. Telesná a športová výchova sa realizuje v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy...) formou, ktorá nepredstavuje riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa budú využívať v primeranej miere teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania).
      • Školský klub sa neodporúča, ak je jeho prevádzka nevyhnutná, budeme minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried. Žiaci budú časť vyučovania a aktivít ŠKD podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Krúžková činnosť a činnosť CVČ sa neumožňuje.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v čase od 7.45 do 13. 00 h podľa rozvrhu hodín. Prevádzka ŠKD bude do 16. 00 h.
      • Stravovanie žiakov bude obvyklým spôsobom pod dozorom príslušného pedagogického zamestnanca. Aby sa triedy nepremiešavali, bude urobená zonácia priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Stravovanie bude obmedzené len na žiakov a zamestnancov, bez cudzích stravníkov. Pred vstupom do jedálne si žiaci a zamestnanci dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Počas pobytu v školskej jedálni si žiak i zamestnanec prekrýva horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie jedla. Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.