• OZNAM RZ

     • Pozvánka na Plenárne rodičovské združenie

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia!

      Srdečne Vás pozývame na 1. plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční
                                           v utorok 6. októbra 2020 o 16.00 h.

      Na tomto plenárnom  rodičovskom združení sa budú, okrem iného, opakovane voliť zástupcovia rodičov do rady školy, aj preto je Vaša účasť nevyhnutná. Až po skončení plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia v triedach triedne aktívy. Prosím, aby ste rešpektovali túto skutočnosť.

      Zároveň Vás prosíme o písomné vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s uvedením Vášho mena na kandidátnu listinu na voľbu zástupcov rodičov do rady školy najneskôr do 5. októbra 2020. Tlačivo Vám doručí domov Vaše dieťa prostredníctvom triedneho učiteľa.  Ďakujeme pekne.

      Upozorňujeme Vás, milí rodičia a zákonní zástupcovia, na dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení po príchode do školy -  použitie rúška, dodržiavanie odstupov a dezinfekciu rúk. Pri príchode do školy ste povinní predložiť aj vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (TU príloha č.1a). Tlačivo Vám bude k dispozícii aj na vrátnici. Odporúčame, aby ste použili v tom prípade vlastné pero.

      Ďakujeme za rešpektovanie opatrení a tešíme sa na Vašu účasť.

     • Oznam

     • Pokyny upravujúce podmienky základnej školy a školského klubu detí
      od 17. 9. 2020 školského roku 2020/2021

      Vnútorný režim základnej školy a školského klubu detí

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný od 17. 9. 2020 len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (TU príloha č. 1a). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Vstup ďalším   osobám je možný len so súhlasom riaditeľky školy za vyššie uvedených podmienok. Na komunikáciu externých osôb so školou (aj zákonných zástupcov) odporúčame prioritne v tomto období využívať písomný spôsob komunikácie (maily) alebo telefonický kontakt.

      Podmienky vstupu do školy:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

      Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      Povinnosti rodiča (zákonného zástupcu):

      1. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy a školského klubu detí  - nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov a dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
      2. Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      3. Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.
      4. Rodič (zákonný zástupca) predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.   (príloha č. 4 - TU) 
      5. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
      6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho  a riaditeľku školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom v Prešove. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú s výnimkou žiakov prvého ročníka. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
      • Príchod žiaka do školy od 7. 00 do 7. 45 h
      • Dodržiavame zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky)
      • Žiak pri vstupe do budovy absolvuje ranný filter – meranie teploty bezdotykovým teplomerom a vykoná dezinfekciu rúk pripraveným dezinfekčným prostriedkom.
      • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
      • Žiak minimalizuje svoj pobyt v šatni a iných triedach.
      • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
      • Používanie rúšok je v interiéri školy (aj v ŠKD)  povinné pre žiakov druhého stupňa základnej školy a všetkých zamestnancov školy do 30. 9. 2020. Žiaci prvého stupňa základnej školy majú rúška odporúčané.
      • Žiak sa počas celého pobytu v škole riadi pokynmi pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec nosí rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržiavajú žiaci, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.
      • Počas prestávok žiaci zostávajú v triedach pri priamom vetraní a minimalizujú stretávanie na chodbách,  toaletách a iných triedach.
      • Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk.
      • Škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Pedagogickí zamestnanci v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možnosti zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a pedagógmi pri výchovno-vzdelávacom procese.
      • Telocvičňa (aj posilňovňa) sa do 30. 9. 2020 nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.
      • Žiaci budú časť vyučovania a aktivity ŠKD podľa podmienok školy a klimatických podmienok tráviť vonku v areáli školy alebo mimo neho.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne 3x denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci a všetci zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
      • Dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť  veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne 2x denne a podľa potreby (kľučky dverí a pod.).
      • Škola pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlenila izolačnú miestnosť s priamym vetraním (posilňovňa). Ak žiak bude vykazovať v priebehu dňa niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý ho bezodkladne vyzdvihne. Izolačná miestnosť  bude dôkladne vydezinfikovaná a vyvetraná.
      • Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v čase od 7.45 do 14.10 h podľa rozvrhu hodín. Prevádzka ŠKD do 16. 00 h v dvoch skupinách (1. a 2. ročník, 3.,4.,5. ročník). Činnosť CVČ do 30. 9. 2020 nepravidelná. Záujmové krúžky budú realizovať činnosť od 1. 10. 2020.
      • Stravovanie žiakov podľa časového harmonogramu. Žiak sa stravuje v školskej jedálni obvyklým spôsobom pod dozorom príslušného pedagogického zamestnanca. Pred vstupom do jedálne si dezinfikuje ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Počas pobytu v školskej jedálni si žiak prekrýva horné dýchacie cesty rúškom, ktoré je možné sňať počas konzumácie jedla. Stravu vydáva personál spolu s čistým hygienicky baleným príborom.
      • Žiak po vyučovaní odchádza domov a pri ceste zo školy sa riadi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
     • Do školy na bicykli

     • Škola zodpovedá za bezpečnosť v areáli základnej školy. Za bezpečnosť a dodržiavanie dopravných predpisov počas cesty do školy i zo školy je zodpovedný rodič/zákonný zástupca žiaka. Účastníci odparkujú svoje bicykle na školskom dvore a do školy vojdú bočným vchodom.