• INFO

     • Pandemická OČR od 1. júla 2020: U školákov nárok zanikne, pokračovať môžu len s lekárskym potvrdením

      Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov školopovinných detí, že školy (základné, stredné) sú bežne cez prázdniny uzavreté podľa školského zákona, a nie na základe mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením pandémie koronavírusu COVID-19. Preto nárok na pandemickú OČR rodičom školopovinných detí z dôvodu poskytovania starostlivosti zanikne zo zákona dňom 30. 6. 2020.

      Rozhodnutie o tom, že rodič, ktorý doteraz poberal pandemickú OČR z dôvodu uzatvorenia školy, na ňu nemá počas prázdnin nárok, nebude Sociálna poisťovňa vydávať – a to preto, lebo nárok na túto dávku počas prázdnin zaniká zo zákona. Avšak aj cez letné prázdniny môžu mať rodičia nárok na pandemickú OČR, ale len v prípade, ak dieťa ochorie a potrebu celodenného a osobného ošetrovania na príslušnom tlačive potvrdí pediater.

      Rodič školopovinného dieťaťa teda preukazuje potrebu ošetrovania v mesiacoch júl a august 2020 vždy predložením potvrdenia od príslušného pediatra a možnosť čerpať pandemickú OČR sa vzťahuje len na dni, na ktoré má potvrdenie pediatra. Preukazovať to bude prostredníctvom vyplneného formulára Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na konci mesiaca. Ak napríklad bude mať potvrdenie od lekára od 7. 7. 2020, nemusí podávať pobočke Sociálnej poisťovne novú žiadosť o pandemickú OČR, stačí, keď obdobie OČR vyzančí v čestnom vyhlásení, ktoré pošle pobočke na konci júla. V prípade, ak OČR potvrdí lekár z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa do 16 rokov veku nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, nárok na pandemickú OČR bude tiež trvať naďalej.

      V prípade detí predškolského veku (škôlky, jasle) je situácia mierne odlišná, pretože v letných mesiacoch sú tieto zariadenia zatvárané na základe rozhodnutia zriaďovateľa (napr. na dezinfekciu zariadenia, čerpanie dovoleniek personálu a pod.). Nárok na pandemickú OČR majú rodičia detí predškolského veku, ktorých deti nenavštevujú v mimoriadnej situácii detské jasle alebo materskú školu, pričom dôvod, prečo zariadenie nenavštevujú (uzatvorenie, choroba, strach z ohrozenia COVID-19), nie je dôležitý. Na konci každého kalendárneho mesiaca musí rodič pobočke Sociálnej poisťovne predložiť iba vyplnené Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. Samotnú Žiadosť o pandemickú OČR podáva len vtedy, keď doteraz (od 12. marca 2020) ešte pandemické OČR vôbec nepoberal.

      Dokument bol revidovaný: 25.06.2020

    • Dopravkovo
     • Dopravkovo

     • Dopravné prostriedky budúcnosti

      Počas druhého júnového týždňa sa v našej škole veľa čítalo, rozprávalo o dopravných situáciách na cestách a vyrábali sa dopravné prostriedky budúcnosti – ako si ich deti predstavujú. Azda najväčšiu radosť mali naši najmenší z praktickej realizácie získaných vedomostí. Naštartovali autá, zasvietil semafor a skúšobné jazdy začali. Po nich nasledovala jazda na body. Tie získali pri prekonaní prekážok, pri správnej jazde, na kruhový objazd či prejazd železničným priecestím. Aj zaparkovať auto bola drina. Najlepší motoristi boli ocenení. Všetci zúčastnení žiaci si odniesli krásne medaily pre super vodičov. Na záver sme ich upozornili, že na cestách si musia dávať pozor, dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pravidelne kupovať batérie do autíčok.

      PaedDr. Eva Viktorová

    • Škola priateľská deťom
     • Škola priateľská deťom

     • Naša Základná škola s materskou školou Krivany sa v tomto školskom roku 2019/ 2020 zapojila do celoslovenského programu „Škola priateľská k deťom“. Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF školám, ktoré splnia určené kritériá.Zapojením do projektu sme na škole vytvorili otvorené priateľské prostredie, ktorom sa každé dieťa mohlo cítiť bezpečnedobre, sebaisto a do ktorého chodilo s radosťou. Naši žiaci sa takto mohli učiť zodpovednosti a tolerancii voči iným. Zo získaného titulu sa veľmi tešíme a ďakujeme všetkým, ktorí nás v tejto aktivite podporovali.

      Mgr. Nikola Karaffová - koordinátor

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • Deň otcov je sviatkom, kedy ďakujeme našim otcom za všetko, čo nám dali, čo pre nás urobili. U nás aj v iných krajinách tento sviatok pripadá na tretiu júnovú neďeľu. Na svojich otcov nezabudli ani deti, ktoré navštevujú náš školský klub. Pre svojich oteckov vyrobili darčeky, ktorými ich určite potešili.

      Ocko môj vtipný je, humor s ním zažijem.

      Formule on fandí, s futbalom rád randí.

      Slovo jeho hreje, na mamku sa smeje.

      Jeho silná ruka, ochranu mi núka.

      Jeho múdra hlava, dobrú radu dáva.

      Prísny jeho pohľad má nado mnou dohľad.
                                                                                                 
                                                                                                 
      Mgr. Monika Kuchárová

     • Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov k organizácii a podmienkam letnej školy v školskom roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ Krivany

     • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy - Obce Krivany a riaditeľky základnej školy, Vám oznamujeme, že pre našich žiakov v prípade úspešnosti rozvojového projektu na organizáciu Letnej školy  na ministerstve školstva, sprístupníme  pre našich žiakov Letnú školu v dvoch cykloch od 10.8. – 21. 8. 2020 podľa záujmu žiakov. Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Zámerom Letnej školy je poskytnúť zmysluplné využitie voľného času počas letných prázdnin s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré budú prispôsobené veku a potrebám žiakov. Letná škola nebude kopírovať klasickú výučbu, ale  bude stimulovať výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa a poskytne možnosť adaptácie žiakov na začatie školského roka 2020/2021 po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej. Počas Letnej školy sa nebudú zadávať domáce úlohy a plnenie všetkých aktivít bude naviazané výlučne na čas strávený v škole. Letná škola je určená pre žiakov všetkých ročníkov základnej školy, aj pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Letnú školu budeme organizovať  v spolupráci so školským klubom detí, centrom voľného času, komunitnými pracovníkmi  obce, neziskovou organizáciou a ďalšími subjektmi.

      Trvanie Letnej školy: 5 dní = 1 cyklus

      Počet žiakov Letnej školy: 10 – 20 žiakov /cyklus

      Počet cyklov: 2

      Denný rozsah výchovno-vzdelávacích aktivít:

      Cyklus A – štyri až šesť hodín (poldenný)

      Cyklus B – sedem až desať hodín (celodenný)

      Termíny konania jednotlivých cyklov: 10. – 14. 8. 2020   a  17. – 21. 8. 2020

      Miesto realizácie vzdelávacích aktivít: interiér našej školy a triedy, ale najmä vonkajšie priestory a blízke okolie školy.

      Stravovanie žiakov bude zabezpečené v školskej jedálni. V prípade trvania krízovej situácie              (t. j. mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID 19) bude možné náklady na prípravu a výdaj stravy počas letnej školy uhrádzať z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2020 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

      Zisťovanie záujmu je realizované prostredníctvom dotazníka, ktorý bol odoslaný prostredníctvom EDUpage na osobné účty žiakov a zákonných zástupcov.

      Je potrebné odkliknúť, či máte alebo nemáte záujem o absolvovanie Letnej školy (termín, cyklus).
      Dotazník je prístupný po prihlásení sa do konta žiaka alebo rodiča v časti:

      KOMUNIKÁCIA - PRIHLASOVANIE - PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE

      Žiadame  Vás, aby ste svoj záujem, resp. nezáujem  prejavili vyplnením dotazníka najneskôr do pondelka 22.6. 2020.  V prípade otázok nás kontaktujte na tel. 0910 897 681 alebo na e-mailovej adrese: skola@zskrivany.edu.sk.

      Mgr. Mária Kromková
           riaditeľka školy

    • Poďakovanie ZRPŠ Krivany o.z.
     • Poďakovanie ZRPŠ Krivany o.z.

     • V mene všetkých detí, žiakov a zamestnancov školy chcem poďakovať občianskemu združeniu ZRPŠ Krivany o.z. za originálny a užitočný darček na 1. júna, kedy si pripomíname  Medzinárodný deň detí. Symbolicky sa otvorila v tento deň aj  naša materská a základná škola. Po takmer troch mesiacoch sa 15 detí materskej školy a 87 žiakov (1. -5. roč.) základnej školy  vrátilo do školských lavíc. ZRPŠ Krivany o.z. všetkým týmto deťom a pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom darovalo textilné rúška. Ďakujeme.

      Mgr. Mária Kromková          
          riaditeľka školy