• Dajme spolu gól
     • Dajme spolu gól

     • V školskom roku 2019/2020 je naša škola zapojená do Grassroots programu pod názvom „Dajme spolu gól“. Realizujeme ho v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a je zameraný na popularizáciu futbalu u deti v materských školách a 1. ročníkoch základných škôl. Prebieha v mesiacoch október až máj a to 45 minútovou aktivitou každý týždeň. Aktivity sú zamerané hlavne na pohybový rozvoj dieťaťa, prácu s loptou hravou formou, ako aj na samotnú hru. Projektu sa pravidelne zúčastňuje 9 detí z MŠ a 8 z prvého ročníka ZŠ. Aktivity vedie Mgr. Ľubomír Bodnár v spolupráci s učiteľkami materskej školy a triednou učiteľkou 1. ročníka Mgr. Máriou Falatovou.  Pre kvalitnejšiu prácu s deťmi poskytol Slovenský futbalový zväz balíček pomôcok a futbalových lôpt rôznych veľkostí. Kým jesenný blok aktivít prebehol bezproblémovo, jarnú časť nám výrazne skomplikovala epidémia a následne uzatvorenie škôl, preto sme nútení tento program v tomto školskom roku ukončiť. Pevne však veríme, že tento projekt bude po úspešnom zahájení v tomto školskom roku pokračovať aj v tom nasledujúcom, keďže u deti sa tešil veľkej popularite.

      Mgr. Ľubomír Bodnár

    • Prijímanie detí do materskej školy
     • Prijímanie detí do materskej školy

     • Vážení rodičia!

      Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu sa Žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do materskej školy) na školský rok 2020/2021 budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

      • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;
      • odporúča sa v tomto období komunikácia elektronickou formou prostredníctvom elektronického formulára: 
       Elektronická prihláška
       , avšak je možná aj papierová podoba žiadosti. V tomto prípade si žiadosť vytlačíte, vypíšete a pošlete poštou na adresu školy. Doručiť žiadosť  môžete aj osobne do poštovej schránky školy pri hlavnom vchode školy.
       Žiadosť PDF tu
       Žiadosť DOC tu


       Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre prihlásenie dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobná prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.
      • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa pri podaní žiadosti nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
      • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
      • Bližšie informácie môžu rodičia získať priamo u riaditeľky školy na tel. 0910 897 681.

       Riaditeľka školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
       do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt. Zároveň informuje písomne zriaďovateľa po 15. júli 2020 o počte prijatých a neprijatých detí na predprimárne  vzdelávanie (bez identifikačných osobných údajov jednotlivých detí).

       Mgr. Mária Kromková 
            
       riaditeľka školy
    • Zápis do 5. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 5. ročníka na školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia budúcich toryských piatakov!

                  Chceme Vás informovať o zápise žiakov do 5. ročníka našej školy, ktorý sa uskutoční v termíne do 15. mája 2020. Samozrejme, aj po tomto termíne bude možné zapísať dieťa do našej školy.

      Pozn.: Žiakov, ktorí chodia do 4. ročníka ZŠ s MŠ Krivany nie je potrebné prihlasovať.

      Školský obvod našej školy tvorí územie obce Krivany, aj celé územie susednej  obce Torysa, ktorá má zriadenú základnú školu pre 1. -4. roč., na základe uzatvorenej novej dohody medzi obcami o spoločnom školskom obvode.

      Prihlásenie sa uskutoční bez prítomnosti detí.

      Spôsoby prihlásenia:

      1.  Prihlásiť sa môžete elektronicky. Prihlášku na štúdium na našej škole nájdete tu:
      ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA

      Vyplníte prihlášku, odkliknete súhlas so spracovaním osobných údajov, opíšete text z obrázka a potvrdíte prihlášku klikom na „OK“.  Osobná  prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.

      2. Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre prihlásenie dieťaťa aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobná prítomnosť rodičov v tomto prípade nie je potrebná.

      3.   Rodičia môžu vytlačenú, vypísanú a podpísanú prihlášku poslať poštou na adresu školy,  prípadne doručiť ju osobne do poštovej schránky školy pri hlavnom vchode.

      Prihlášku nájdete tu:

      Prihláška do 5. ročníka .pdf
      Prihláška do 5. ročníka .doc
       

      Bližšie informácie môžu získať žiaci a ich rodičia priamo u riaditeľky školy na tel. 0910 897 681.

      Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy

    • 22. apríl – Deň Zeme
     • 22. apríl – Deň Zeme

     • Deň Zeme - každoročne pripomínaný sviatok. Vnímame ho ako ekologicky motivovaný. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje Zem. Prvá oslava sviatku sa konala 22. 4. 1970. Tento rok si teda Deň Zeme pripomíname už 50. krát. Aj žiaci 2.A si dnešný sviatok pripomenuli a doma vytvorili takéto krásne práce.

      "Naša krásna Zem vo vesmíre a jej rôznorodosť a bohatstvo, ktoré je nám samozrejme a vôbec to zrazu nemusí už byť." druháci ZŠ Krivany.

      PaedDr. Eva Viktorová

    • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

     • Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) budúcich prvákov!

      Srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční v priestoroch školy
      v dňoch  21. 4. – 22. 4. 2020 (utorok, streda) v čase od 12.00 do 16.00 v učebni IV.A.  

      Ponúkame aj možnosť vopred si rezervovať presný čas zápisu na tel. č.: 0915 614 223 – u učiteľky poverenej zápisom Mgr. Silvie Radačovskej.

       

      Zápis sa uskutoční bez prítomnosti detí.


      Po dohode s vedením školy (tel. č.: 0910 897 681) je možné zapísať dieťa aj v inom termíne.

       

      PRIEBEH ZÁPISU:

      1. Rodičia, ktorých deti navštevujú Materskú školu v Krivanoch, budú mať v deň zápisu zápisný lístok pripravený na kontrolu a potvrdenie údajov.
      2. Rodičia, ktorých deti nenavštevujú Materskú školu v Krivanoch, vyplnia
       a odošlú ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU (najneskôr jeden deň pred konaním zápisu) alebo si
       ZÁPISNÝ LÍSTOK vytlačia, vypíšu a donesú v deň zápisu.                                                                             
       Zápisný lístok .pdf

       Zápisný lístok .doc
      3. Rodičia môžu poskytnúť osobné údaje potrebné pre zápis aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom  elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
      4. Rodičia môžu však odoslať prihlášku aj mailom, poštou, prípadne využiť aj schránku školy.

      V deň zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz
      rodiča, poplatok 25 €
      (na zaplatenie učebných pomôcok – po dohode aj dodatočne).

      Prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení:

      • do školy vstupujte s rúškom na tvári a v rukaviciach,
      • doneste si svoje pero,
      • dodržujte od ostatných dvojmetrový odstup,
      • v prípade príchodu viacerých rodičov naraz, prosíme, nezdržujte sa všetci v priestoroch školy, ale počkajte pred budovou.

      Zápisu sa zúčastnia aj rodičia detí s minuloročným odkladom školskej dochádzky.
       

      Mgr. Mária Kromková - riaditeľka školy

    • https://viki.iedu.sk/
     • https://viki.iedu.sk/

     • Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

      V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne). Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah pre materské školy (vrátane obsahu v maďarčine a v angličtine), obsah pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne. Od 19. marca 2020 sú pre všetkých sprístupnené aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň a tiež pre stredné školy. Ide o viac ako 60-tisíc krátkych videí a ukážok, ktoré sú momentálne dostupné celej verejnosti (učitelia, žiaci, rodičia) bez nutnosti prihlásenia.