• OZNAM
     • OZNAM

     • Milí rodičia! Oznamujeme Vám,

       že  chceme byť

      Škola priateľská k deťom 2019/ 2020

      Naša Základná škola s materskou školou Krivany sa v tomto
       školskom roku zapojila do celoslovenského programu
      „ Škola priateľská k deťom 2019/ 2020.
      Tento titul každoročne udeľuje Slovenský výbor pre UNICEF
       školám, ktoré splnia určené kritériá.
      Projekt Škola priateľská k deťom je viac ako len
      splnenie kritérií. Má byť – doslovne – školou, ktorá
      je otvorená novým podnetom a má byť prostredím,
       ktoré je priateľské.

      Cieľom programu Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými slovami sú spolupráca, rešpektzodpovednosť. Dieťa sa v rámci tohto projektu má právam nielen naučiť, ale s nimi aj žiť. Učí sa, že mu je poskytnutý priestor na vyjadrenie vlastného názoru, učí sa preberať za seba zodpovednosť, pričom sa navzájom učia toleranciizodpovednosti voči druhým.

      Mgr. Nikola Karaffová - koordinátor

       

    • Európsky týždeň boja proti drogám 2019
     • Európsky týždeň boja proti drogám 2019

     • „Drogy sú strata času. Zničia vašu pamäť a vašu sebaúctu a všetko, čo súvisí s vašou sebaúctou.“ Tento výrok vyslovil známy americký hudobník a umelec v osemdesiatych  rokoch minulého storočia. Od tej doby sa toho vo svete veľa zmenilo a tento citát naberá v súčasnosti s našou prosperujúcou a modernou spoločnosťou ešte viac na význame. Drogy tu boli, sú a budú... Sú bohužiaľ na očiach kdekoľvek sa obzrieme. Patria do našej reality a nemôžeme pred nimi zatvárať oči. Naopak, potrebujeme si voči nim vytvoriť jasný a pevný postoj, ktorý v pravej chvíli rozhodne.

      Takýto nerovný boj s drogami sme začali aj na našej škole 11. – 18. novembra 2019 v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Žiaci usilovne pracovali na protidrogových aktivitách v rámci svojich tried a zbierali body. Okrem tradičných aktivít – pozornosť na vyučovaní a upratovanie tried, pracovali aj na kreatívnych nápadoch pri tvorbe plagátov, prezentácií, básní, videí a esejí. Každý deň si žiaci dopĺňali vedomosti z protidrogovej nástenky a obhájili ich prostredníctvom kvízov a diskusií s pedagógmi. Cez prestávky to na chodbách poriadne ožilo a žiaci si pomerili svoje sily v súbojoch v stolnom futbale, stolnom tenise, šípkach a v spoločenských hrách. Najdôležitejším dňom bol štvrtok, kedy sa celá škola odela do bielej farby a pestrofarebných ponožiek. Žiaci takýmto spôsobom vyjadrili svoj odmietavý postoj k drogám a akejkoľvek šikane. Takto vyobliekané triedy bojovali aj vo florbalových zápasoch. Jednoznačným víťazom sa stali ôsmaci. V pondelok prebehlo slávnostné vyhodnotenie, kde sme si mohli prezrieť naozaj tvorivé protidrogové videá našich žiakov. Celkovo nazbierala naša škola v boji proti drogám prekvapujúcich 1 776 bodov. Konečné poradie bolo nasledovné:

      5. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu alebo tenisu s celkovým počtom 185 bodov získala: 3.A

      4. miesto - darčekový balík s poukážkou na celodenné užívanie stolného futbalu alebo tenisu s celkovým počtom 186 bodov získala 2.A.

      3. miesto - darčekový balík s poukážkou na slávnostný obed s vybraným učiteľom s celkovým počtom 187 bodov získala 6.A.

      2. miesto - darčekový balík s poukážkou na ospravedlnenie celej triedy zo skúšania alebo písomky s celkovým počtom 193 bodov získala 8.A.

      1. miesto – Pizza pre celú triedu a poukážku na voľnú vyučovaciu hodinu s celkovým počtom 198 bodov získala 4.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti drogám a šikane a tešíme sa na náš protidrogový týždeň opäť o rok.

      Koordinátor protidrogovej prevencie Mgr. Mária Zdeneková

       

       

                 
       

    • DEŇ MŠ
     • DEŇ MŠ

     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL

      Deň 4.11.2019 (pondelok) bol výnimočným dňom pre všetky materské školy na celom Slovensku. Práve v tento deň pred 190 rokmi na podnet grófky Márie Terézie Brunschwickovej vznikla v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa. Aj  my sme tento slávnostný deň oslávili pochodom a spevom „HYMNY MATERSKÝCH ŠKôL“  v priestoroch našej školy. Oslavu sme zavŕšili balónovou párty.

    • ŠJ OZNAM
     • ŠJ OZNAM

     • Oznam

      Základná škola s materskou školou Krivany –školská jedáleň

      Vzhľadom na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zavádzajúcu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre všetkých žiakov I. a II. stupňa základných škôl                                od 01.09.2019 a  určenie pravidiel pre vznik nároku na danú dotáciu, Základná škola s materskou školou, školská jedáleň, oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom nasledovné:

      • Žiak má nárok na dotáciu vo výške 1,20 € denne pri splnení nasledovných podmienok:
      1. účasť aspoň na jednej vyučovacej hodine
      2. odobratie obeda.
      • Ak sa žiak vôbec nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu, nemá nárok na dotáciu.
      • V  prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v nasledujúci deň,  je  zákonný  zástupcu žiaka povinný odhlásiť žiaka zo stravy do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa na telefónnom čísle 051/4572587 alebo email na jedalenkrivany@gmail.com
      • Ak zákonný zástupca neodhlási žiaka, resp. ak žiak obed neodoberie (napriek prihláseniu sa na obed v daný deň), je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť plnú výšku stravného (t. j. bez priznania dotácie). V takom prípade je výška stravného určená Všeobecne záväzným nariadením o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany číslo 03/2019, ktoré nadobúda účinnosť 01.09.2019 nasledovne:
      • -    dieťa MŠ  - 1,37 €
      • žiak I. stupňa ZŠ – 1,08 €,
      • žiak II. stupňa ZŠ – 1,16 €.

      VZN obce Krivany č. 03/2019  určuje príspevok na réžiu pre deti MŠ a žiakov ZŠ vo výške 3,00 € na mesiac, v prípade keď odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo. Detí MŠ vo veku 2-5 rokov uhradia k stravnému 1,37 €  za jeden obed aj réžiu 3,00 € na mesiac.

      Deťom  MŠ, ktoré majú rozhodnutie o prijatí bude poskytnutá celodenná strava od 02.09.2019.

      Každý žiak bude od 03. 09. 2019 automaticky prihlásený na odoberanie stravy. Bližšie informácie o spôsobe odhlasovania žiakom poskytnú v prvých dňoch školského roka triedni učitelia a zamestnanci školskej jedálne.  

      Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. V tomto prípade si môže zákonný zástupca žiaka podať žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie stravy žiakovi vyžadujúcom diétne stravovanie v súlade s príslušnou smernicou.

      Prosíme zákonných zástupcov žiakov o dôsledné odhlasovanie zo stravy a  v prípade prihlásenia sa na obed aj odobratie prihlásenej stravy žiakmi, aby sme tak predišli  problémom s vymáhaním vzniknutých nedoplatkov.

      Nedoplatok vyčíslený školskou jedálňou je zákonný zástupca žiaka povinný uhradiť na základe vystavenej poštovej poukážky do 10. dňa nasledujúceho mesiaca.

    • Chemická šou
     • Chemická šou

     • CHEMICKÁ ŠOU

      23.10. sa v našej škole uskutočnilo podujatie s názvom Chemická šou.  Pokusy boli prispôsobené domácemu prostrediu, čím sme sa snažili u detí vzbudiť záujem o chémiu. Čo je suchý ľad? Dá sa doma vyrobiť raketa? Môžu vám horieť ruky a oheň vás nepopáli? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedali žiakom 5.- 9. ročníka členovia občianskeho združenia Spoznávaj vedu. Na funkciu ich osobných asistentov sa samozrejme prihlásilo veľa nadšených záujemcov. V závere si každý z nich odniesol malý darček v podobe pískajúcej slamky. Úsmevy na tvárach detí, potlesk a nadšenie v očiach indikovali zaujímavosť predstavenia. Veríme, že našim žiakom táto veda učarovala a časom z nich vyrastú budúci chemici.

      Mgr. Nikola Karaffová

    • AHA!
     • AHA!

     • AHA! Krásna matematika

      Na medzinárodnej interaktívnej výstave  v Prešove pod názvom Aha! Krásna matematika sme  6.novembra  mali možnosť zistiť, že čísla, grafy a matematické zákony dokážu byť zábavné a že to ide aj bez kalkulačky či počítača.  Výstava nám ponúkla neuveriteľnú cestu do sveta logických hádaniek a skladačiek. Na výstave mali žiaci 6. a 9. ročníka možnosť pohrať sa s Pytagorovou vetou, dozvedeli sa o Eulerovej kružnici, Ludolfovom čísle, či Möbiovej páske.Ďalej sme navštívili Šarišskú galériu, kde sme mali možnosť vidieť výstavu Juraja Bartusza s názvom NÁHODNE NÁJDENÉ a výstavu s názvom BONJOUR MONSIEUR STEFANIK pripravenú k stému výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika. Výstavu dopĺňali dve pôvodné stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu.

      Následne sme navštívili Múzeum rusínskej kultúry, ktoré pripravilo vernisáž prvej autorskej výstavy z tvorby rusínskeho autora - Michala Sirika. Obrazy boli s tematikou predovšetkým zo života a kultúry Rusínov. Tiež sme si pozreli výstavu pod názvom „Drevené chrámy“. 38 kusov makiet nám ponúklo  ucelený prehľad o histórii, vzniku a význame drevených chrámov. V rámci toho sme si pozreli aj stálu výstavu pod názvom "Dejiny Rusínov na Slovensku", ktorá približuje každodenný život Rusínov,  kultúru odievania, tradície stravovania, ľudovej remeselnej výroby a sakrálnej architektúry. 

      Deťom sme takýmto spôsobom vytvorili možnosť aktívne zapojiť všetky zmysly v procese učenia, podporili sme nielen ich záujem a motiváciu vzdelávať sa do budúcna, ale pomohli sme im zapamätať si takmer dvojnásobne viac! 

      Mgr. Nikola Karaffová

    • „Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“
     • „Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“

     • „Čo robia ruky, rozvíja myseľ.“

      Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019

      Štvrtý októbrový pondelok sme v priestoroch základnej školy oslavovali osobnosť Jozefa Gregora Tajovského. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sa naša škola opäť zapojila po podujatia, ktoré sa venuje knihám, čítaniu a poznávaniu nového. Tohtoročná téma „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“ nás podnietila k tomu, aby sme si spomenuli na tohto známeho prozaika i dramatika slovenskej literatúry a získali o ňom čo najviac informácií. Zároveň sme sa zamerali aj na dobu, v ktorej žil. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý vzťah k čítaniu a literatúre.

      Jozef Gregor Tajovský sa vo svojej tvorbe zameral na dedinského človeka a na život naplnený prácou, ktorá nás živí, napĺňa. Počas celého dopoludnia sa žiaci počas rôznych aktivít stretli nielen s Jozefom Gregorom Tajovským, ale aj s Jozefom Murgašom, ktorý sa tiež narodil v Tajove, i s Jánom Lazoríkom, ktorý sa celý život venoval tradíciám. Chlapci a dievčatá jednotlivých tried si zvolili svoje družstvá a počas prvých vyučovacích hodín navštívili školskú knižnicu, zodpovedali na rôzne otázky súvisiace s čítaním, knihou či knižnicou. Pomocou mapy s piatimi indíciami odpovedali na otázky. Správne odpovede, resp. myšlienky spájali do krásnej vety zo záveru poviedky Do konca, ktorú napísal Tajovský o svojom milovanom starom otcovi. Navyše sa žiaci školy venovali zábavným i vedomostným aktivitám – čítali texty o Tajovskom, Murgašovi, tvorili mapy pojmov, inšpirovali sa životom ľudí v minulosti, maľovali a kreslili svoje predstavy o živote našich predkov. Venovali sa pojmom drámy, čítali si o remeslách v minulosti, predmetoch, ktoré ľudia používali. Výsledky svojich snažení predviedli na hodinách spoločných stretnutí s inými triedami. Vymenili si svoje poznatky, navzájom sa inšpirovali, zasúťažili si. Počas celého podujatia spríjemňovali atmosféru v škole piatačky a šiestačky, ktoré sa zahrali na „vedomostné skrinky“ a pýtali sa chlapcov i dievčat na všetko, čo by mali vedieť o čítaní a knihe. Dokonca deti mali možnosť hodiť do krabičky svoj tip na dobrú knihu, ktorá by mohla byť súčasťou školskej knižnice. Za svoju snahu získali sladkú odmenu. Čakalo nás aj prekvapenie. Žiakov 1. stupňa navštívila pani Zuzana Klembarová, ktorá deťom porozprávala o svojom koníčku – obľúbenom lepení servítok. Žiakov 2. stupňa inšpiroval pán Ján Šima, ktorý im rozprával o svojom rezbárskom umení a práci s drevom. Podujatie knižnice sa nemohlo zaobísť bez súťaženia. Družstvá a triedy získavali body v jednotlivých aktivitách. Darilo sa triedam 3. A a 7. A, no najviac bodov získali triedy 2. A a 4. A. „Podujatie školských knižníc bolo zaujímavé i zábavné. Žiaci robili rôzne aktivity v triedach i v knižnici. Navštívil nás aj pán Šima z Čirča, vyrezával pred našimi očami píšťalku z dreva. Jednoducho, tento deň bol skvelý,“ vyjadrila sa o podujatí ôsmačka Magdaléna Sčisláková.

      Mgr. Alena Hrabčáková

         

    • Naše srdcia sa spojili v modlitbe
     • Naše srdcia sa spojili v modlitbe

     • Milión detí sa modlilo ruženec

      18. október bol pre nás veľmi výnimočný. Žiaci a zamestnanci školy spolu s duchovným otcom Jozefom Novákom sa stretli v priestoroch školy, aby si prostredníctvom svätého ruženca i spoločnej modlitby vyprosili pokoj, jednotu v rodinách, medzi národmi i na celom svete. Táto modlitebná iniciatíva mala v prvom rade poukázať na to, že práve deti majú úprimné srdcia, ktoré Pán Boh vždy rád počúva.

      Svätý ruženec bol obetovaný hlavne za mier vo svete. Prítomní prosili Pannu Máriu, aby ochránila ľudstvo od nenávisti a zloby, ktoré by mohli viesť k ďalším vojnám. V závere celého ruženca sa uskutočnila krásna modlitba „Zasvätenie detí Panne Márii“. Vrúcna modlitba, ktorá v danej chvíli spojila prítomné deti, bola plná pokoja. „Bolo to veľmi pekné. Zapojili sme sa do celosvetovej kampane, urobili sme niečo dobré pre nás všetkých. Budem rada, ak sa niečo podobné uskutoční aj na ďalší rok,“ spokojne konštatovala siedmačka Linda Verešpejová.

        Magdaléna Sčisláková, 8. A