• Národný projekt POP II


    • projekte

     Materská škola je zapojená do národného projektu  Pomáhajúce profesie v edukácii detí II. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogickej asistentky a školskej psychologičky.

     V rámci  Narodeného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorého špecifickým cieľom je zvýšiť  inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov, vytvoríme inkluzívne prostredie podľa potreby a možností MŠ.

     „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

     Viac o projekte:

     https://mpc-edu.sk/sk/project/pop2