• Enviromentálny akčný plán školy ZŠ s MŠ Krivany

    •  

      

     Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ s MŠ Krivany

     ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA       Zeleň a ochrana prírody              pre certifikačné obdobie:  2015 / 2016 , 2016/2017

                                                                                                                                                       

     Silné stránky

     Slabé stránky

     bylinkový záhon

     suché odumreté stromy

     ovocné stromy

     nekontrolovateľne rozrastené kry

      veľká školská záhrada

     žiadne kvitnúce záhony, málo kvetov v interiéri

     EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom):

     Marta Hrešová

     Dátum schválenia:

     Doplnený EAP schválený:

     17.05.2016

      

     27.02.2018

     Ciele

     Aktivity

     Zodpovedná osoba a termín

     Indikátor /

     Ukazovateľ úspechu

     Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

     CIEĽ 1:

      

      

     Zvýšiť podiel zelene

     o 5 % ( kvetinové záhony, 2 ihličnany, popínavý brečtan alebo hrozno) a ozdraviť už rastúce stromy orezaním, vrúbľovaním.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     AKTIVITA 1: ošetrenie ovocných stromov orezaním

     zodp.  zriaďovateľ školy   
     T: máj  2016

     Orezané  stromy

      

     AKTIVITA 2:Vytvorenie dvoch kvetinových záhonov pred budovou školy

      

     zodp. koordinátor ZŠ, kolégium, dobrovolníci- žiaci 
     T: apríl - máj 2016

      

     Vytvorené záhony, fotodokumentácia

      

      

      

     AKTIVITA 3: Poučná beseda s odborníkom na tému“ Ako správne orezávať a vrúbľovať ovocné stromy“ – spolupráca s rodičmi, ktorí nám predvedú a naučia nás spôsoby vrúbľovania

      

      

     zodp.

     p. Mojmír Kvetoň

     T: jar 2017

        február 2018

       

      

      

     fotodokumentácia,

     navrúbľované 3 ovocné stromy

      

     AKTIVITA 4: Výrub neživých stromov

      

     zodp. riaditeľ, koordinátor, starší žiaci
     T: júl  2016

      

     fotodokumentácia

      

     AKTIVITA 5: Rozmnožovanie a rozsádzanie interiérových kvetov – burza kvetov

      

     zodp. koordinátor, rodičia

     T: september 2015,

         jún, september 2016

      

      

      

      

      

      

     fotodokumentácia

      

     AKTIVITA 6: Odstránenie nepotrebných krov

     Dosadenie 2 ihličnanov

      

      

      

      

                                                                                                                                           

      

     zodp. zriaďovateľ, koordinátor, starší žiaci, odborník na výsadbu zelene

        
     T:máj,  jún 2016

      

      

     dosadené stromy

     fotodokumentácia

      

      

      

      

        

      

      

     AKTIVITA 7:

     Organizovanie Dňa Zeme, čistenie studničiek, oblasti v lese - prechádzka

     Organizovanie Dňa vody

      

     zodp: koordinátor Zš

     T: 22. 4. 2017

      

     zodp: koordinátor

     T: 21. 3. 2017

      

     fotodokumentácia

     z Dňa Zeme

      

     fotodokumentácia z Dňa vody

      

      

     AKTIVITA 8:

     Organizovanie Dňa stromov – môj strom v lese, prechádzka lesom

      

     zodp. koordinátor Zš

     T: 21. 10. 2017

     fotodokumentácia z Dňa stromov

      

     CIEĽ 2:

      

      

     Zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov a vzbudenie záujmu o životné prostredie vytvorením podmienok pre výučbu v prírodnej učebni.

     AKTIVITA 1: Väčší  altánok na školskom dvore vhodný na výučbu.
      

     zodp. p. Kromková – riaditeľ, koordinátor   
     T: jar 2017

     výstavba altánku,

     fotodokumentácia

      

      

     AKTIVITA 2: Oznamovacie tabuľky k bylinkám – najlepší námet žiakov, pomoc rodičov.

      

     zodp.  kolégium,

     p. Novický - rodič   
     T: október 2016

      

     vytvorené tabuľky, fotodokumentácia ich výroby

      

      

      

     AKTIVITA 3: Výstava jesenných plodov  a semien obilnín, okopanín v jari v altánku.

      

      

     zodp. koordinátor Zš, starší žiaci učia mladších

     T: október 2016, apríl 2017

      

      

      

      

     fotodokumentácia

      

      

     AKTIVITA 4: Ochutnávanie bylinkových čajov zo šk. záhona.

      

     Zodp. koordinátor, starší žiaci kolégia, rodičia

     T: jeseň 2016

      

     fotodokumentácia

      

      

      

     AKTIVITA 5: Vianočné stromčeky pre zvieratká v lese

      

     zodp. koordinátor Zš, kolégium – starší žiaci

     T: december 2016

      

     fotodokumentácia

      

     AKTIVITA 6: Opekačka detí s rodičmi – naučia nás, ako správne zakladať oheň v prírode.

     Ekohry

      

     Zodp.: koordinátor, rodičia detí

     T: máj – jún 2017

     fotodokumentácia

      

     AKTIVITA 7: Vyučovať biológiu, geografiu, dejepis a i. podľa uváženia a potrieb vyučujúceho.

     zodp: koordinátor ZŠ a vyučujúci       
     T: priebežne

     fotodokumentácia

      

     AKTIVITA 8: 24 hodín s poľovníkom

      

      

     zodp: Mgr. Pavol Haborák, koordinátor Zš
     T: jeseň 2016

     fotodokumentácia

      

      

      

     Doplnený EAP

     pre šk. rok 2017/2018

      

      

      

      

      

     AKTIVITA 9: zber papiera, bateriek, plastov, žiaroviek, vrchnákov z PET fliaš, SABI viečka

     Zodp: koordinátor Zel. šk., vedenie školy

     T: október 2017

     Zakúpené koše na separovaný odpad, ich umiestnenie na hlavnej chodbe.

      

      

     AKTIVITA 10: Vytvorenie ovocného sadu       

      

     zodp: koordinátor ZŠ, OÚ v Krivanoch

      

     T: november 2017

     vysadený ovocný sad za areálom školy

      

     AKTIVITA 11: Oboznámenie rodičov a záujemcov s odolnými

     odrodami a správnym vysádzaním stromov ako sadili naši predkovia                               

     zodp: koordinátor ZŠ, žiaci, zamestnanec OÚ

     fotodokumentácia

      

     AKTIVITA 12: Rovesnícke vzdelávanie škôlkarov – ako rozsádzať izbové kvety

     Zodp: koordinátor ZŠ, žiaci kolégia ZŠ

     T: marec 2018

     fotodokumentácia, rozsadené kvety v triede

      

      

     AKTIVITA 13: Deň Zeme

                            -beseda s ochranárom

     Zodp: koordinátor ZŠ,

       Ing. Marta Hrešová

     T: apríl 2018

     fotodokumentácia