• Poplatky

    • Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 8,- €/mesiac. Poplatok prosíme uhradiť do 10. dňa v mesiaci.                         

     Číslo účtu: SK26 0200 0000 0016 3681 0556

     Do poznámky uviesť SKD/mesiac za ktorý poplatok uhrádzate / meno žiaka.