• Prevádzka ŠKD

    • Prevádzka ŠKD je v dňoch školského vyučovania v čase mimo vyučovania od 11:15 do 16:30.

      

     Organizácia činnosti a časový harmonogram činností ŠKD

               Pri uskutočňovaní výchovno-vzdelávacej činnosti  v školskom klube sa dodržiava pravidelné striedanie oddychovej, rekreačnej a záujmovej aktivity s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie z dôvodu zabezpečenia psychohygieny detí.

     Osobná hygiena/Obed

     11:15 - 12:10

     Odpočinková činnosť

     12:10 - 12:30

     Rekreačná činnosť

     12:30 - 13:00

     TOV

     13:00 – 14:00

     Príprava na vyučovanie

     14:00 - 15:00

     Osobná hygiena / Olovrant

     15:00 – 15:15

     Didaktické hry

     15:15 - 15:40

     Voľné hranie detí

     15:40– 16:00

     Úprava triedy

     16:00 – 16:15

     Odchod detí domov

     16:15 – 16:30

      

     Dochádzka dieťaťa do ŠKD

      

     Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu, je na základe informácie zákonného zástupcu, uvedený v osobnom spise dieťaťa a zápisnom lístku. Akékoľvek odchýlky v dochádzke resp. o spôsobe odchodu oznamuje zákonný zástupca vychovávateľke písomným spôsobom ( Priepustka z ŠKD ).

     Uvoľnenie dieťaťa z ŠKD: Dieťa bude zo školského klubu vyzdvihnuté  zákonným zástupcom alebo osobou, ktorá bola uvedená v zápisnom lístku. Ak v zápisnom lístku rodič uvedie, že dieťa môže odchádzať zo školského klubu samé, v tom prípade ho vychovávateľka pustí iba v čase, ktorý je uvedený na zápisnom lístku. Dieťa bude predčasne uvoľnené zo školského klubu len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu ( Priepustka z ŠKD ).  Telefonická požiadavka na uvoľnenie dieťaťa nebude akceptovaná. Uvedené opatrenia boli prijaté z dôvodu ochrany detí, ktoré navštevujú školský klub ako aj z dôvodu ochrany vychovávateľky, ktorá je za prítomné deti zodpovedná.

     Pri vyzdvihovaní detí môžete volať na tel. číslo 0908 848 659.

     Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD:

     Ukončenie (prerušenie) dochádzky dieťaťa do ŠKD sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

      

     Príprava na vyučovanie

      

     Príprava na vyučovanie: od 14:00 do 15:00

     Písanie domácich úloh je na uvážení rodičov. Ak si rodič žiada, aby dieťa písalo domáce úlohy v školskom klube, osobne to nahlási vychovávateľke. Na základe skúsenosti žiadame rodičov, aby svojim deťom vysvetlili, že domáce úlohy sa robia vo vyhradenom čase. Vychovávateľka nezodpovedá za to, ak dieťa aj po opakovanom upozornení odmieta robiť domáce úlohy napriek tomu, že na začiatku školského roka si to rodič žiadal. V školskom klube detí si žiaci robia len písomné domáce úlohy. Zo šlabikárov a čítaniek čítajú doma. Vychovávateľka vysvetľuje zadania domácich úloh, pomáha pri ich plnení.                            

                                                       Domáce úlohy kontrolujú rodičia!!!