• Environmentálny akčný plán

   •  

     

    Environmentálny akčný plán školy:  ZŠ s MŠ Krivany

    ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA       Zeleň a ochrana prírody              pre certifikačné obdobie:  2015 / 2016 , 2016/2017

                                                                                                                                                      

    Silné stránky

    Slabé stránky

    bylinkový záhon

    suché odumreté stromy

    ovocné stromy

    nekontrolovateľne rozrastené kry

     veľká školská záhrada

    žiadne kvitnúce záhony, málo kvetov v interiéri

    EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom):

    Marta Hrešová

    Dátum schválenia:

    Doplnený EAP schválený:

    17.05.2016

     

    27.02.2018

    Ciele

    Aktivity

    Zodpovedná osoba a termín

    Indikátor /

    Ukazovateľ úspechu

    Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

    CIEĽ 1:

     

     

    Zvýšiť podiel zelene

    o 5 % ( kvetinové záhony, 2 ihličnany, popínavý brečtan alebo hrozno) a ozdraviť už rastúce stromy orezaním, vrúbľovaním.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AKTIVITA 1: ošetrenie ovocných stromov orezaním

    zodp.  zriaďovateľ školy   
    T: máj  2016

    Orezané  stromy

    Orezané stromy pri budove školy

    AKTIVITA 2:Vytvorenie dvoch kvetinových záhonov pred budovou školy

     

    zodp. koordinátor ZŠ, kolégium, dobrovolníci- žiaci 
    T: apríl - máj 2016

     

     

    Vytvorené záhony, fotodokumentácia

     

     

    AKTIVITA 3: Poučná beseda s odborníkom na tému“ Ako správne orezávať a vrúbľovať ovocné stromy“ – spolupráca s rodičmi, ktorí nám predvedú a naučia nás spôsoby vrúbľovania

     

     

    zodp.

    p. Mojmír Kvetoň

    T: jar 2017

       február 2018

      

     

     

    fotodokumentácia,

    navrúbľované 3 ovocné stromy

     

     

     

    fotodokumentácia

    AKTIVITA 4: Výrub neživých stromov

     

    zodp. riaditeľ, koordinátor, starší žiaci
    T: júl  2016

     

    fotodokumentácia

    Stromy sú odstránené.

    AKTIVITA 5: Rozmnožovanie a rozsádzanie interiérových kvetov – burza kvetov

     

    zodp. koordinátor, rodičia

    T: september 2015,

        jún, september 2016

     

     

     

     

     

     

    fotodokumentácia

    Rozsadené kvety v interiéry - na chodbách aj v triedach.

    AKTIVITA 6: Odstránenie nepotrebných krov

    Dosadenie 2 ihličnanov

     

     

     

     

                                                                                                                                         

     

    zodp. zriaďovateľ, koordinátor, starší žiaci, odborník na výsadbu zelene

       
    T:máj,  jún 2016

     

     

    dosadené stromy

    fotodokumentácia

     

     

     

     

       

    Odstránené stromy, dosadenie ovocných kríkov a stromov.

     

    AKTIVITA 7:

    Organizovanie Dňa Zeme, čistenie studničiek, oblasti v lese - prechádzka

    Organizovanie Dňa vody

     

    zodp: koordinátor Zš

    T: 22. 4. 2017

     

    zodp: koordinátor

    T: 21. 3. 2017

     

    fotodokumentácia

    z Dňa Zeme

     

    fotodokumentácia z Dňa vody

     

    Fotodokumentácia

    AKTIVITA 8:

    Organizovanie Dňa stromov – môj strom v lese, prechádzka lesom

     

    zodp. koordinátor Zš

    T: 21. 10. 2017

    fotodokumentácia z Dňa stromov

    Prechádzka lesom

    CIEĽ 2:

     

     

    Zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov a vzbudenie záujmu o životné prostredie vytvorením podmienok pre výučbu v prírodnej učebni.

    AKTIVITA 1: Väčší  altánok na školskom dvore vhodný na výučbu.
     

    zodp. p. Kromková – riaditeľ, koordinátor   
    T: jar 2017

    výstavba altánku,

    fotodokumentácia

    Postavený altánok v areály školy

     

    AKTIVITA 2: Oznamovacie tabuľky k bylinkám – najlepší námet žiakov, pomoc rodičov.

     

    zodp.  kolégium,

    p. Novický - rodič   
    T: október 2016

     

    vytvorené tabuľky, fotodokumentácia ich výroby

     

    Tabuľky pri bylinkách

     

    AKTIVITA 3: Výstava jesenných plodov  a semien obilnín, okopanín v jari v altánku.

     

     

    zodp. koordinátor Zš, starší žiaci učia mladších

    T: október 2016, apríl 2017

     

     

     

     

    fotodokumentácia

     

    Výstava v obci

    AKTIVITA 4: Ochutnávanie bylinkových čajov zo šk. záhona.

     

    Zodp. koordinátor, starší žiaci kolégia, rodičia

    T: jeseň 2016

     

    fotodokumentácia

    Fotodokumentácia

     

     

    AKTIVITA 5: Vianočné stromčeky pre zvieratká v lese

     

    zodp. koordinátor Zš, kolégium – starší žiaci

    T: december 2016

     

    fotodokumentácia

    Fotodokumentácia

    AKTIVITA 6: Opekačka detí s rodičmi – naučia nás, ako správne zakladať oheň v prírode.

    Ekohry

     

    Zodp.: koordinátor, rodičia detí

    T: máj – jún 2017

    fotodokumentácia

    Opekačka zrealizovaná

    AKTIVITA 7: Vyučovať biológiu, geografiu, dejepis a i. podľa uváženia a potrieb vyučujúceho.

    zodp: koordinátor ZŠ a vyučujúci       
    T: priebežne

    fotodokumentácia

    Realizované na vyučovacích hodinách v rámci ČTP

    AKTIVITA 8: 24 hodín s poľovníkom

     

     

    zodp: Mgr. Pavol Haborák, koordinátor Zš
    T: jeseň 2016

    fotodokumentácia

     

     

    fotodokumentácia

    Doplnený EAP

    pre šk. rok 2017/2018

     

     

     

     

     

    AKTIVITA 9: zber papiera, bateriek, plastov, žiaroviek, vrchnákov z PET fliaš, SABI viečka

    Zodp: koordinátor Zel. šk., vedenie školy

    T: október 2017

    Zakúpené koše na separovaný odpad, ich umiestnenie na hlavnej chodbe.

    Koše na separovaný odpad.

     

    AKTIVITA 10: Vytvorenie ovocného sadu       

     

    zodp: koordinátor ZŠ, OÚ v Krivanoch

     

    T: november 2017

    vysadený ovocný sad za areálom školy

     

    AKTIVITA 11: Oboznámenie rodičov a záujemcov s odolnými

    odrodami a správnym vysádzaním stromov ako sadili naši predkovia                               

    zodp: koordinátor ZŠ, žiaci, zamestnanec OÚ

    fotodokumentácia

    Fotodokumentácia,

    Plagát na chodbe školy

    AKTIVITA 12: Rovesnícke vzdelávanie škôlkarov – ako rozsádzať izbové kvety

    Zodp: koordinátor ZŠ, žiaci kolégia ZŠ

    T: marec 2018

    fotodokumentácia, rozsadené kvety v triede

    Vysadené kvety v triede, fotodokumentácia

     

    AKTIVITA 13: Deň Zeme

                           -beseda s ochranárom

    Zodp: koordinátor ZŠ,

      Ing. Marta Hrešová

    T: apríl 2018

    fotodokumentácia

    Fotodokumentácia