• Pozvánka

    •  

     vás pozýva na

     1. ČLENSKÚ SCHÔDZU

     6. 2. 2020 (štvrtok) o 16.00 hod.

     v jedálni ZŠ s MŠ Krivany

     Program:

     1. Otvorenie a oboznámenie s programom
     2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     3. Predstavenie ZRPŠ Krivany, o.z. a Stanovy
     4. Návrh kandidátov a voľby do orgánov združenia
     5. Plánované aktivity a úlohy OZ
     6. Diskusia
     7. Návrh na uznesenie a záver

     Podmienky členstva v občianskom združení:

     a) podanie vlastnej písomnej prihlášky (u osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu tejto osoby, a to vo forme podpísania prihlášky). Prihlášku môžete priniesť už vyplnenú, alebo ju vyplníte na začiatku členskej schôdze.

     b) zaplatenie členského príspevku vo výške 3€ (pre r. 2020).

      

     Prineste si občiansky preukaz, v prípade právnickej osoby IČO!

     Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás e-mailom na: zrps.krivany.oz@gmail.com