• Kontakty

    • Naše identifikačné údaje

      

     Názov:                          ZRPŠ Krivany, o.z.

     Sídlo:                           Krivany 1, 082 71 Krivany

     IČO:                             52825931

     Číslo registrácie:         VVS/1-900/90-57983

     Dátum vzniku:            29. 11. 2019

      

     E-mail:                         zrps.krivany.oz@gmail.com

     Web stránka:               www.zskrivany.sk/a/zrps-krivany-oz

     Facebook:                    Občianske združenie ZRPŠ Krivany

      

     Bankové spojenie:       8330 – Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

     Číslo účtu:                   23 0181 3127/8330

     IBAN:                           SK47 8330 0000 0023 0181 3127

     SWIFT:                        FIOZSKBAXXX

      Členovia Správnej rady:

     Ing. Ľudmila Karabašová, PhD. – štatutárny orgán, predsedníčka
     p. Zuzana Kravcová – štatutárny orgán, podpredsedníčka
     Mgr. Mária Kromková – riaditeľka ZŠ s MŠ Krivany
     p. Magdaléna Danaiová – hospodárka
     Mgr. Jana Kožárová, PhD. – kontrolórka 

     Triedni dôverníci:

     1. ročník - p. Monika Bujňačková
     2. ročník – p. Alžbeta Garančovská
     3. ročník – Mgr. Monika Kuchárová
     4. ročník – p. Katarína Stedinová
     5. ročník – p. Michaela Janičová
     6. ročník – p. Dáša Majtnerová
     7. ročník – p. Anna Jiřikovská
     8. ročník – p. Mária Mišenčíková
     9. ročník – p. Zuzana Kravcová
     Špeciálne triedy – p. Ladislav Dunka