• POPIS

     • ZRPŠ Krivany, o.z. je spojovacím článkom medzi rodičmi, učiteľmi a žiakmi ZŠ s MŠ Krivany, pričom do svojich aktivít zapája širokú viacgeneračnú verejnosť z obce Krivany a okolia.

      Naším poslaním je podporiť výchovno-vzdelávací proces žiakov a detí ZŠ s MŠ Krivany, taktiež organizačne, materiálne, personálne a finančne zabezpečiť voľnočasové aktivity v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. Chceme vyhľadávať vhodných partnerov a sponzorov, a tiež vypracúvať projekty za účelom finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia. 

      P R I D Á T E   SA   K   N Á M ? 

      Podmienky členstva v združení:

      a) podanie vlastnej písomnej prihlášky (u osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu tejto osoby, a to vo forme podpísania prihlášky). Prihlášku si môžete vyžiadať na e-mailovej adrese zrps.krivany.oz@gmail.com. Údaje overíme podľa Vášho občianskeho preukazu, resp. oznámenia o pridelení IČO v prípade právnickej osoby.

      b) zaplatenie členského príspevku vo výške 3€.

       

     • STANOVY

     • Stanovy občianskeho združenia ZRPŠ Krivany, o.z.

      pri Základnej škole s materskou školou, Krivany 1, 082 71 Krivany

      Článok I.

      Preambula

      1. Občianske združenie ZRPŠ Krivany, o.z. (ďalej len „združenie“) pri Základnej škole s materskou školou, Krivany 1, 082 71 Krivany (ďalej len „ZŠ s MŠ Krivany“) sa zriaďuje podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

      2. Je nezávislou, dobrovoľnou a záujmovou organizáciou rodičov, priateľov, učiteľov a žiakov ZŠ s MŠ Krivany nezávislou od politických strán. Je samostatnou právnickou osobou, ktorá vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Vzniká a právnu subjektivitu nadobúda registráciou v príslušnom registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

      Článok II.

      Názov a sídlo združenia

      Názov občianskeho združenia: ZRPŠ Krivany, o.z.

      Sídlo občianskeho združenia: Krivany 1, 082 71 Krivany

      Článok III.

      Ciele združenia

      1. Cieľom a poslaním združenia je:

      a) spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi pri výchove a vzdelávaní žiakov s cieľom zabezpečiť kvalitné pôsobenie na nich, založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie;

      b) ochrana záujmov rodičov týchto žiakov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí v zmysle zákona o rodine;

      c) ochrana učiteľov proti nátlakovým skupinám a intrigánstvu;

      d) podporovať úsilie vedenia školy a školského zariadenia učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese najmä tým, že:

       aktívne podnecuje uplatňovanie nových prvkov a najmodernejších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, foriem a metód vyučovania;

       zúčastňuje sa riešenia výchovných problémov a na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresmi, na ochrane ich zdravia, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin, ako aj inklúziu žiakov so zdravotným znevýhodnením a žiakov so ŠVVP začlenených v bežnej triede;

       pomáha pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní a personálnom i materiálnom zabezpečení voľnočasových športových, vzdelávacích a kultúrnych aktivít, pričom pri ich organizovaní spolupracuje i s rodičmi a priateľmi školy, ako aj orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy a štátnej správy;

       spolurozhoduje pri zabezpečovaní racionálneho stravovania žiakov, ochrany životného prostredia a podmienok pobytu žiakov v školskom zariadení;

       prepláca dopravné žiakom, ktorí dochádzajú do školy z mimo školského obvodu;

       pomáha pri materiálno-technickom vybavení školy: nákup učebných pomôcok a zariadenia didaktickej techniky, kníh, audiovizuálnej a výpočtovej techniky, ako aj nákup odbornej literatúry, novín, časopisov a publikácií;

       odmeňuje žiakov, ktorí dosiahli vynikajúci prospech, alebo umiestnenie v súťažiach a aktívne sa zúčastňovali na školských podujatiach;

       podporuje ďalšie vzdelávanie učiteľov;

       propaguje a prezentuje školu na verejnosti.

      e) rozvíjať družobné styky so školami na území SR a v zahraničí, ako aj podporovať nadväzovanie kontaktov s inštitúciami zaoberajúcimi sa skvalitnením vzdelávania - organizačne a obsahovo zabezpečiť národné a medzinárodné kontakty školy, poskytovať príspevky na pobyty žiakov a učiteľov na území SR a v zahraničí;

      f) spolupracovať s detskými a mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti.

      2. Združenie zhromažďuje a rieši názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov v škole a školskom zariadení.

      3. Spolupracuje s občianskymi iniciatívami, ako aj s riadiacimi školskými orgánmi. Problémy presahujúce rámec školy rieši Správna rada s orgánmi štátnej správy.

      4. Vyhľadáva vhodných partnerov a sponzorov, resp. vypracúva projekty za účelom finančného a materiálneho zabezpečenia činnosti združenia.

      5. Organizuje činnosť združenia v súlade s jeho stanovami a dbá o dodržiavanie platných právnych predpisov pri výkone akejkoľvek činnosti združenia.

      Článok IV.

      Členstvo v združení

      1. Riadnymi členmi združenia sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a spĺňajú podmienky na prijatie za člena združenia. Združenie nemá ohraničený počet členov.

      2. Podmienky členstva v združení sú:

      a) podanie vlastnej písomnej prihlášky (u osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje aj súhlas zákonného zástupcu tejto osoby, a to vo forme podpísania prihlášky);

      b) zaplatenie členského príspevku za príslušné obdobie v stanovenej výške, ktorá je upravená vnútorným predpisom združenia.

      3. O prijatí rozhoduje Správna rada združenia, ktorá prihlášku schvaľuje a o tejto skutočnosti písomne informuje novoprijatého člena združenia. Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky Správnou radou združenia.

      4. O výške členského príspevku rozhoduje Členská schôdza na svojom zasadnutí. Jeho výška zostáva nemenná počas schváleného obdobia. Zmeny vo výške platby členského príspevku, prípadne úplné zrušenie platby členského príspevku je možné až po uplynutí schváleného obdobia.

      5. Členstvo v združení zaniká:

      a) vystúpením člena združenia – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o jeho vystúpení zo združenia;

      b) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena;

      c) vylúčením člena združenia – členstvo zaniká dňom uvedeným v písomnom rozhodnutí Správnej rady združenia;

      d) úmrtím člena združenia, ak je ním fyzická osoba alebo dňom zániku člena združenia, ak je ním právnická osoba;

      e) dňom zániku samotného združenia.

      6. Vylúčenie člena zo združenia je možné z dôvodu vážneho porušenia stanov, alebo hrubého poškodzovania záujmov združenia.

      7. Pri zániku členstva je člen združenia povinný bezodkladne vysporiadať všetky záväzky a majetkové vzťahy voči združeniu.

      Článok V.

      Práva a povinnosti členov združenia

      1. Každý člen združenia má rovnaké práva a povinnosti.

      2. Člen združenia má právo:

      a) zúčastňovať sa na zasadnutiach Členskej schôdze a byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia;

      b) navrhovať kandidátov do orgánov združenia;

      c) voliť a byť volený do orgánov združenia;

      d) podieľať sa na činnosti združenia;

      e) predkladať návrhy a pripomienky týkajúce sa činnosti združenia, byť informovaný o ich riešení;

      f) vystúpiť na základe vlastného uváženia zo združenia.

      3. Člen združenia je povinný:

      a) dodržiavať stanovy združenia a riadiť sa nimi;

      b) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, do ktorých bol zvolený;

      c) rešpektovať väčšinové rozhodnutia Členskej schôdze a rozhodnutia Správnej rady;

      d) oznamovať orgánom združenia všetky zmeny, pripomienky a návrhy, ktoré súvisia s porušovaním stanov, uznesení orgánov združenia a s nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s činnosťou združenia;

      e) aktívne sa podieľať na činnosti združenia;

      f) plniť zverené úlohy svedomite, riadne a včas;

      g) platiť členské príspevky v plnej výške, riadne a včas;

      h) riadne užívať a chrániť majetok združenia, ako aj prenajatý majetok od tretích osôb;

      i) dodržiavať zásady morálky a spolunažívania v kolektíve, ako aj všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení;

      j) zdržať sa konania, ktoré by mohlo znemožniť naplnenie cieľov a činností združenia.

      Článok VI.

      Organizačná štruktúra združenia

      1. Orgánmi združenia sú:

      a) najvyšší orgán: Členská schôdza;

      b) výkonný orgán: Správna rada;

      c) štatutárny orgán: Predseda združenia a Podpredseda združenia;

      d) kontrolný orgán: Kontrolór.

      2. Činnosť združenia sa riadi zásadami demokracie a delegovanej právomoci. Svoje orgány a zástupcov ustanovuje a odvoláva na základe volieb.

      3. Činnosť členov v orgánoch združenia je založená na báze dobrovoľnosti, bez nároku na odmenu.

      Článok VII.

      Členská schôdza

      1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ju triedni dôverníci, ktorí sú ustanovení rodičmi na začiatku školského roka v rámci rodičovského združenia ako zástupcovia tried, riaditeľ školy alebo ním poverený zástupca z radov pedagogického zboru, a ďalší členovia, ktorí spĺňajú podmienky pre členstvo v združení.

      2. Členská schôdza najmä, no nielen:

      a) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

      b) volí a odvoláva členov Správnej rady;

      c) spomedzi členov Správnej rady volí a odvoláva Predsedu združenia, Podpredsedu združenia a hospodára, pričom štvrtým členom Správnej rady je riaditeľ ZŠ s MŠ Krivany alebo ním poverený zástupca z radov pedagogického zboru;

      d) volí a odvoláva Kontrolóra;

      e) schvaľuje plán činnosti, rozpočet, výročnú správu a správu o hospodárení združenia;

      f) rieši návrhy a pripomienky členov združenia, rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Krivany, ako aj pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy a školského zariadenia týkajúce sa činnosti združenia;

      g) rozhoduje o výške členského príspevku a termíne jeho zaplatenia;

      h) rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia;

      i) rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia, alebo o jeho zlúčení s iným občianskym združením.

      3. Zasadnutie Členskej schôdze zvoláva Predseda združenia podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok. Predseda združenia môže zvolať Členskú schôdzu aj v prípade, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina všetkých členov združenia.

      4. V prípade, že Predseda združenia nemôže zvolať Členskú schôdzu zo zdravotných, či iných dôvodov, môže o zvolaní Členskej schôdze rozhodnúť Správna rada.

      5. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

      6. Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

      7. Na prijatie rozhodnutia Členskej schôdze o:

      a) zmene stanov združenia;

      b) schválení rozpočtu združenia;

      c) dobrovoľnom rozpustení združenia alebo dobrovoľnom zlúčení združenia s iným občianskym združením

      sa vyžaduje súhlas 2/3 všetkých členov združenia.

      8. Člen združenia sa zúčastňuje na Členskej schôdzi osobne, alebo v zastúpení prostredníctvom tretej osoby na základe platného plnomocenstva s úradne overeným podpisom splnomocniteľa.

      9. Každý člen združenia disponuje na Členskej schôdzi jedným (1) hlasom. Člen hlasuje zdvihnutím ruky, pokiaľ sa členovia združenia na Členskej schôdzi nedohodnú inak.

      10. Zo zasadnutia Členskej schôdze sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou je uznesenie.

      Článok VIII.

      Správna rada

      1. Správna rada je výkonným orgánom, ktorý riadi, schvaľuje a koordinuje činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze a má všetky právomoci súvisiace s touto činnosťou.

      2. Správna rada najmä:

      a) riadi, koordinuje a zodpovedá za činnosť a hospodárenie združenia;

      b) pripravuje plán činnosti, návrh rozpočtu, výročnú správu a správu o hospodárení a predkladá ich na zasadnutí Členskej schôdze;

      c) na návrh Kontrolóra rozhoduje o výške a spôsobe úhrady za zavinené poškodenie majetku združenia alebo majetku v jeho užívaní, či nájme;

      d) pripravuje a prípadne podľa čl. VII., bod 4 týchto stanov aj zvoláva Členskú schôdzu;

      e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia;

      f) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia Členskej schôdze a zo zasadnutia Správnej rady;

      g) ustanovuje likvidátora v prípade dobrovoľného rozpustenia združenia.

      3. Členov Správnej rady volí Členská schôdza na dobu dvoch rokov.

      4. Správna rada má 4 členov. Správna rada pozostáva z Predsedu Správnej rady, Podpredsedu Správnej rady, riaditeľa ZŠ s MŠ Krivany alebo ním povereného zástupcu z radov pedagogického zboru, a hospodára. Predseda združenia, Podpredseda združenia a hospodár môžu byť opätovne zvolení v neobmedzenom počte volebných funkčných období idúcich za sebou. Riaditeľ ZŠ s MŠ Krivany alebo ním poverený zástupca z radov pedagogického zboru je stálym členom Správnej rady združenia. Riaditeľ ZŠ s MŠ Krivany alebo ním poverený zástupca z radov pedagogického zboru nemôže zastávať funkciu Predsedu združenia, Podpredsedu združenia, ani hospodára.

      5. Predsedu a Podpredsedu Správnej rady volí spomedzi členov Správnej rady Členská schôdza. Predseda a Podpredseda Správnej rady je zároveň aj Predseda a Podpredseda združenia.

      6. Správna rada sa schádza podľa potreby, jej zasadnutie zvoláva a vedie Predseda Správnej rady.

      7. Ak to okolnosti vyžadujú, zasadnutie Správnej rady môže zvolať ktorýkoľvek jej člen.

      8. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

      9. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu Správnej rady.

      10. Členovia Správnej rady majú nárok na náhradu výdavkov, ktoré im pri vykonávaní tejto funkcie vznikli.

      11. Členstvo v Správnej rade zaniká:

      a) uplynutím funkčného obdobia;

      b) odstúpením člena Správnej rady;

      c) odvolaním člena Správnej rady pre stratu voliteľnosti, alebo pre nezáujem člena o prácu v Správnej rade, za ktorý sa považuje neospravedlniteľná účasť na troch po sebe idúcich zasadnutiach Správnej rady;

      d) úmrtím člena Správnej rady.

      12. Zo zasadnutia Správnej rady sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou je uznesenie.

      Článok IX.

      Predseda združenia a Podpredseda združenia

      1. Predseda združenia a Podpredseda združenia je štatutárnym orgánom združenia, ktorý zastupuje združenie navonok, a to každý samostatne. Prvým Predsedom združenia a Podpredsedom združenia je pri registrácii združenia člen prípravného výboru.

      2. Predseda združenia a Podpredseda združenia najmä:

      a) riadi činnosť združenia a koná v jeho mene;

      b) koordinuje činnosť združenia s cieľom napĺňania cieľov a poslania združenia;

      c) podieľa sa na príprave plánu činnosti, návrhu rozpočtu a výročnej správy a predkladá materiály Správnej rade;

      d) zabezpečuje hospodárenie a správu majetku združenia;

      e) zabezpečuje nadväzovanie kontaktov s ďalšími subjektmi;

      f) v prípade potreby na zabezpečenie činnosti združenia uzatvára s fyzickými a právnickými osobami dohody a zmluvy;

      g) zabezpečuje prezentáciu združenia a vzťah s verejnosťou.

      3. Predseda združenia a Podpredseda združenia je zároveň Predsedom a Podpredsedom Správnej rady a jej členom.

      4. Predseda združenia a Podpredseda združenia koná v mene združenia tak, že k názvu združenia uvedie svoje meno, priezvisko, svoju funkciu a pripojí vlastnoručný podpis.

      5. Predsedu združenia a Podpredsedu združenia volí Členská schôdza spomedzi členov Správnej rady na obdobie dvoch rokov.

      6. Predseda združenia a Podpredseda združenia priebežne informuje Správnu radu o aktivitách, ktoré uskutočnil v mene združenia, alebo Správnej rady.

      Článok X.

      Kontrolór

      1. Kontrolór je kontrolným orgánom združenia.

      2. Kontrolóra volí a odvoláva Členská schôdza, a to na obdobie dvoch rokov.

      3. Kontrolór zodpovedá za svoju činnosť najvyššiemu orgánu združenia, t. j. Členskej schôdzi a od ostatných orgánov združenia je nezávislý.

      4. Kontrolórom nemôže byť člen Správnej rady.

      5. Kontrolór najmä:

      a) kontroluje dodržiavanie stanov združenia;

      b) kontroluje plnenie uznesení orgánov združenia;

      c) kontroluje vedenie účtovných a iných dokladov, a to najmenej raz ročne;

      d) preveruje výročnú správu a správu o hospodárení, a to najmenej raz ročne;

      e) upozorňuje Správnu radu na nedostatky a navrhuje jej riešenia na ich odstránenie;

      f) skúma pri poškodení majetku vo vlastníctve alebo v nájme združenia mieru zavinenia a predkladá Správnej rade návrh na riešenie náhrady škody, v ktorom poveruje člena združenia zodpovedného za odstránenie nedostatkov v stanovenom termíne;

      g) vypracúva správu o výsledku kontroly, ktorú predkladá na zasadnutí Členskej schôdze, a to najmenej raz ročne, spravidla na začiatku nového školského roka.

      6. Kontrolór je oprávnený zrušiť, alebo pozastaviť výkon rozhodnutí Správnej rady, ak sú v rozpore so stanovami združenia, alebo so všeobecne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, alebo ak ohrozujú hospodárenie združenia. Takéto rozhodnutie Kontrolóra potvrdzuje, alebo ruší Členská schôdza.

      Článok XI.

      Hospodárenie združenia

      1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má), pričom ten môže byť použitý len na podporu a zabezpečenie cieľov a poslania združenia.

      2. Zdrojom majetku združenia sú najmä:

      a) členské príspevky;

      b) príspevky, dary, dotácie a granty štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií, ako aj fyzických a právnických osôb;

      c) dary podľa určenia účelovosti;

      d) príjmy z vlastnej činnosti – z organizovania a spoluorganizovania kultúrnych, vzdelávacích, športových, spoločenských a iných aktivít;

      e) príjmy z doplnkovej podnikateľskej činnosti, ktorá súvisí so záujmovou činnosťou združenia, z predaja školského časopisu a výrobkov vytvorených v rámci školských aktivít;

      f) 2 – 3% z dane z príjmu fyzických a právnických osôb;

      g) výnosy z predaja druhotných surovín;

      h) výnosy z majetku združenia;

      i) výnosy z verejných zbierok;

      a) príjmy z poskytovania služieb združenia;

      b) iné príjmy.

      3. Výdavky združenia sú všetky výdavky, ktoré priamo súvisia s cieľmi a činnosťou združenia v súlade s týmito stanovami a schváleným rozpočtom.

      4. Združenie hospodári podľa rozpočtu schváleného Členskou schôdzou.

      5. Správu a evidenciu finančných prostriedkov vykonáva združenie prostredníctvom svojho hospodára. Hospodár vyberá a vedie evidenciu príspevkov členov, evidenciu majetku združenia, vyhotovuje správu o hospodárení, ktorú predkladá Kontrolórovi. Pri spravovaní majetku združenia s finančnými prostriedkami sa hospodár riadi rozhodnutiami Správnej rady združenia.

      6. Združenie si zriadi samostatný bankový účet s vlastným dispozičným právom. Prostredníctvom tohto účtu sa môžu uskutočňovať všetky platby súvisiace s činnosťou združenia. Dispozičné právo k účtu sa zriaďuje Predsedovi združenia, Podpredsedovi združenia a hospodárovi združenia.

      7. Finančné prostriedky združenia sú oddelené od finančných prostriedkov ZŠ s MŠ Krivany.

      8. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami.

      9. Veci trvalej hodnoty sa evidujú v inventárnej knihe. Inventarizácia majetku a pokladne sa vykonáva raz ročne pri ukončení školského roku, ďalej pri odovzdávaní funkcie hospodára a pri kontrole pokladne Kontrolórom.

      10. Združenie vedie riadne účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

      Článok XII.

      Zánik združenia

      1. Združenie môže zaniknúť:

      a) dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia Členskej schôdze;

      b) dobrovoľným zlúčením s iným občianskym združením na základe rozhodnutia Členskej schôdze;

      c) rozpustením na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky;

      d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.

      2. Ak združenie zaniká rozpustením, Správna rada ustanoví likvidátora. Ten najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky združenia a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu, t. j. Členskej schôdze.

      3. Zánik združenia písomne oznámi do pätnástich kalendárnych dní po skončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

      Článok XIII.

      Záverečné ustanovenia

      1. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia prípravným výborom združenia a účinnosť dňom registrácie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

      2. Zmeny a doplnky týchto stanov sa uskutočňujú formou len písomných dodatkov.

      3. Zmeny a doplnky stanov existujúceho združenia nadobúdajú účinnosť dňom registrácie týchto zmien a doplnkov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

      4. Združenie nevytvára žiadne organizačné zložky.

      5. Združenie vzniká dňom registrácie združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.