• Základné informácie

    • Zelená škola je najväčší environmentálno-vzdelávací program určený pre materské, základné, stredné a špeciálne školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

     Patrí do celosvetovej siete ekoškôl, ktorých medzinárodným garantom je Nadácia FEE – Foundation for Environmental Education

     Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2019/2020 je doň zapojených 309 škôl.

     Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné 

     zmeniť naše konanie

     Škola sa so svojim koordinátorom Zelenej školy ( ďalej Z. šk.) a kolégiom Z. šk. tvoreným žiakmi, prípadne nepedagogickými zamestnancami alebo rodičmi riadia  Metodikou 7 krokov.

     Tieto kroky realizuje škola postupne počas celého certifikačného obdobia ( obdobie min. 2 rokov, počas ktorých sa aktívne škola zaoberá vybranou témou).

     7 krokov Zelenej školy:

     1. KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY - Získajte priateľov

     Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti.

     Hlavnú rolu v kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

     2.ENVIRONMENTÁLNY AUDIT ŠKOLY - Zistite, ako je na tom vaša škola

     Kolégium vypracuje audit na škole. Zistí sa aktuálny stav, čo sa týka enviromentálneho dopadu školy na životné prostredie. Podľa vážnosti v tom - ktorom smere, sa vyberie aj téma, ktorá sa bude riešiť v najbližšom certifikačnom období.

     3. ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN - Zoraďte si vaše nápady

     Koordinátor Z. šk. spolu s kolégiom Z. šk. vypracujú EAP, do ktorého zahrnú aktivity týkajúce sa vybranej témy na dané cert. obdobie.

     Aktivity by sa mali týkať žiakov celej školy, ale aj zamestnancov a občanov v danej obci.

     Aktivity sa plnia priebežne počas min. 2 rokov a sú za ne zodpovední koordinátor a kolégium Z. šk., prípadné starosta, či riaditeľ školy.

     4. MONITORING A HODNOTENIE - Zhodnoťte, ako vám to na škole ide

     Počas certifikačného obdobia sa sledujú a posudzujú dosiahnuté výsledky, čo žiaci pochopili, čo sa zmenilo, zlepšilo.

     5. PROENVIRONMENTÁLNA VÝUČBA - Zaujmite ostatných

           Témy a aktivity by mali byť zaujímavé, aby formovali názory a viedli k udržateľnej zmene v danej

           problematike.

     6. INFORMOVANIE A ZAPOJENIE KOMUNITY - Zaktivizujte okolie

          Je nevyhnutné, aby sa zapojila a na aktivitách participovala celá komunita školy a obce.

     7. EKOKÓDEX - Zakreslite vaše hodnoty

          Na konci certifikačného obdobia alebo prípadne na jeho začiatku sa vypracuje EKOKÓDEX. Je to

          akési zhrnutie podstatných cieľov v danej téme na výkres.

     Školy si môžu vybrať v každom certifikačnom období niektorú tému:

                                      odpad                                                                         VODA                                        ZELEŇ A OCHRANA  prírody                   

                                                                                          

                                  doprava a ovzdušie                                POTRAVINY                                                               ENERGIA                 

                                                                                             

                                                                    ZELENÉ OBSTARÁVANIE A ÚRADOVANIE

                                                                                 

      naša škola je v Zelenej škole zapojená od šk. roka 2016/2017.

      

     téma v 1. certifikačnom období ( 2016/2017 - 2018/2019):

         zeleň a ochrana prírody

     téma v 2. certifikačnom období ( 2018/2019 - 2019/2020 ):

         voda